15
Jul

သဘာ၀တောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း

ဓမ္မတာမျိုးဆက်ခြင်း(ပင်ပူးခွာခြင်း)

ဆိုင်းဘုတ်ပြုလုပ်တပ်ဆင်ခြင်း(၄)

ဓမ္မတာမျိုးဆက်ခြင်း(ဆောင်ရွက်နေပုံ)

ဆိုင်းဘုတ်ပြုလုပ်တပ်ဆင်ခြင်း(၅)