ရည်ရွယ်ချက်

  • Home
  • /
  • ရည်ရွယ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနအား အောက်ဖော်ပြပါ ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်  ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်-

(က)  အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်သာယာလှပစေရန်။

(ခ)    ရေ၊ မြေ သဘာဝဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းရန်။

(ဂ)    ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွား ထာဝစဉ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်။

(ဃ)  ကျေးလက်နေ ပြည်သူများ၏ အခြေခံသစ်တောထွက်ပစ္စည်း လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်။

(င)    သစ်တော၊ သစ်ပင်များ၏ တန်ဖိုးနှင့် အနှစ်သာရကို ဒေသနေပြည်သူများ သိရှိ နားလည်စေရန်။

(စ)    သဘာဝဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့်  ပတ်သက်၍ ပြည်သူ လူထု၏ အသိပညာမြှင့်တင်ရန်နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကို တိုးတက်ရရှိစေ ရန်။

(ဆ)  ရာသီဥတု မျှတကောင်းမွန်လာခြင်းဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်။

(ဇ)    သဲကန္တာရဖြစ်ထွန်းမှုကို ကာကွယ်တားဆီးရန်။

Dryzone