ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

  • Home
  • /
  • ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

အပူပိုင်းဒေသအတွင်း ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျေးရွာ(၁)ရွာလျင် ဘက်စုံသုံးစိုက်ခင်း(၁) ဧက၊ တစ်အိမ်ထောင်လျှင် သစ်မာ (၂၀) ပင်နှင့် တစ်အိမ်ထောင် ကျွန်း (၃) ပင် စိုက်ပျိုးပေးခြင်း လုပ်ငန်းများ ကိုလည်း နှစ်စဉ်စီမံချက်များ ချမှတ်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က) ဘက်စုံသုံးစိုက်ခင်း (၁) ဧက တည်ထောင်ပြီးစီးမှု (အရေအတွက်-ပင်)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ် တိုင်းဒေသကြီး စိမ်း/စိုပေါင်း
စစ်ကိုင်း မကွေး မန္တလေး

၂၀၀၉- ၂၀၁၀ ၉၀၀ ၁,၂၀၀ ၁,၅၀၀ ၃,၆၀၀
၂၀၁၀- ၂၀၁၁ ၅,၁၀၀ ၆,၀၀၀ ၄,၈၀၀ ၁၅,၉၀၀
၂၀၁၁- ၂၀၁၂ ၁၀,၂၀၀ ၁၂,၀၀၀ ၉,၆၀၀ ၃၁,၈၀၀
၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ၁၀,၂၀၀ ၁၂,၆၀၀ ၉,၆၀၀ ၃၂,၄၀၀
၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ၁၀,၂၀၀ ၁၃,၈၀၀ ၉,၆၀၀ ၃၃,၆၀၀
၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ၁၀,၂၀၀ ၁၂,၆၀၀ ၉,၆၀၀ ၃၂,၄၀၀
၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ၁၀,၂၀၀ ၁၂,၆၀၀ ၁၀,၂၀၀ ၃၃,၀၀၀
၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ၁၀,၂၀၀ ၁၂,၆၀၀ ၉,၀၀၀ ၃၁,၈၀၀
၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ၁၀,၂၀၀ ၁၂,၆၀၀ ၉,၀၀၀ ၃၁,၈၀၀
၁၀ ၂၀၁၈(၆)လ ၁၀,၂၀၀ ၁၂,၆၀၀ ၉,၀၀၀ ၃၁,၈၀၀
၁၁ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၁၀,၂၀၀ ၁၂,၆၀၀ ၁၀,၂၀၀ ၃၃,၀၀၀
၁၂ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၁၀,၂၀၀ ၁၂,၆၀၀ ၁၀,၂၀၀ ၃၃,၀၀၀
၁၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ၁၀,၂၀၀ ၁၂,၆၀၀ ၁၀,၂၀၀ ၃၃,၀၀၀
စုစုပေါင်း ၁၁၈,၂၀၀ ၁၄၆,၄၀၀ ၁၁၂,၅၀၀ ၃၇၇,၁၀၀

(ခ) တစ်အိမ်ထောင် သစ်မာ(၂၀) ပင် စိုက်ပျိုးပြီးစီးမှု

(အရေအတွက်-ပင်)

စဉ် ဘဏ္ဍာနှစ် တိုင်းဒေသကြီး စိမ်း/စိုပေါင်း
စစ်ကိုင်း မကွေး မန္တလေး
၂၀၀၉- ၂၀၁၀ ၂၄၉၀၀ ၂၀၁၈၀ ၁၃၁၈၀ ၅၈၂၆၀
၂၀၁၀- ၂၀၁၁ ၆၈၆၂၀ ၇၅၇၀၀ ၄၈၁၄၀ ၁၉၂၄၆၀
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၉၁၇၈၀ ၁၃၇၉၈၀ ၁၀၄၉၈၀ ၃၃၄၇၄၀
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၅၄၈၂၀ ၈၀၂၆၀ ၅၄၁၆၀ ၁၈၉၂၄၀
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၄၄၅၀၀ ၅၀၂၄၀ ၅၄၅၆၀ ၁၄၉၃၀၀
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၄၆၆၀၀ ၅၅၈၀၀ ၄၆၇၈၀ ၁၄၉၁၈၀
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၅၈၅၈၀ ၅၉၂၈၀ ၄၇၈၆၀ ၁၆၅၇၂၀
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၃၁၈၄၀ ၆၀၂၆၀ ၅၉၃၀၀ ၁၅၁၄၀၀
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၅၉၀၈၀ ၆၉၂၂၀ ၅၉၃၀၀ ၁၈၇၆၀၀
၁၀ ၂၀၁၈(၆)လ ၆၉၄၆၀ ၆၀၁၂၀ ၅၉၃၀၀ ၁၈၈၈၈၀
၁၁ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၅၈၅၈၀ ၅၉၂၈၀ ၄၇၈၆၀ ၁၆၅၇၂၀
၁၂ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၅၉၁၂၀ ၅၉၂၈၀ ၄၇၈၆၀ ၁၆၆၂၆၀
၁၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ၆၀၈၆၀ ၅၉၂၈၀ ၄၇၈၆၀ ၁၆၈၀၀၀
စုစုပေါင်း ၇၂၈၇၄၀ ၈၄၆၈၈၀ ၆၉၁၁၄၀ ၂၂၆၆၇၆၀

(ဂ) တစ်အိမ်ထောင် ကျွန်း (၃) ပင် စိုက်ပျိုးပြီးစီးမှု

(အရေအတွက်-ပင်)

စဉ် ဘဏ္ဍာနှစ် တိုင်းဒေသကြီး စိမ်း/စိုပေါင်း
စစ်ကိုင်း မကွေး မန္တလေး

၂၀၀၉- ၂၀၁၀

၂၀၁၀- ၂၀၁၁

၁၀၂၉၃

၁၁၃၅၅ ၇၂၂၁

၂၈၈၆၉

၂၀၁၁- ၂၀၁၂

၁၃၇၆၇

၂၀၆၉၇ ၁၅၄၇၄

၅၀၂၁၁

၂၀၁၂- ၂၀၁၃

၈၂၂၃

၁၂၀၃၉ ၈၁၂၄

၂၈၃၈၆

၂၀၁၃- ၂၀၁၄

၆၆၇၅

၇၅၃၆ ၈၁၈၄

၂၂၃၉၅

၂၀၁၄- ၂၀၁၅

၆၉၉၀

၈၃၇၀ ၇၀၁၇

၂၂၃၇၇

၂၀၁၅- ၂၀၁၆

၈၇၈၇

၈၈၉၂ ၇၁၇၉

၂၄၈၅၈

၂၀၁၆- ၂၀၁၇

၄၇၇၆

၉၀၃၉ ၈၈၉၅

၂၂၇၁၀

၂၀၁၇- ၂၀၁၈

၈၈၆၂

၁၀၃၈၃ ၈၈၉၅

၂၈၁၄၀

၁၀

၂၀၁၈(၆)လ

၁၀၄၁၉

၉၀၁၈ ၈၈၉၅

၂၈၃၃၂

၁၁

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၈၇၈၇ ၈၈၉၂ ၇၁၇၉ ၂၄၈၅၈

၁၂

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၈၇၈၇ ၈၈၉၂ ၇၁၇၉ ၂၄၈၅၈

၁၃

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ၉၁၂၉ ၈၈၉၂ ၇၁၇၉ ၂၅၂၀၀
စုစုပေါင်း ၁၀၅၄၉၅ ၁၂၄၀၀၅ ၁၀၁၆၉၄ ၃၃၁၁၉၄

(ဃ) ပြည်သူဗဟိုပြုဖြင့် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ ပြည်သူဗဟိုပြုဖြင့် သစ်ပင်စိုက် ပျိုးခြင်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု စာရင်းချုပ်

စဉ် ဘဏ္ဍာနှစ် တိုင်းဒေသကြီး စိမ်း/စိုပေါင်း
စစ်ကိုင်း မကွေး မန္တလေး
၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ၃၅၀၀ ၃၃၀၀ ၁၆၇၅၀ ၂၃၅၅၀
၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ၁၀၀၀၀ ၂၂၀၀၀ ၃၂၀၀၀
၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ၁၂၅၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၄၂၅၀၀
၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ၃၅၀၀ ၉၀၀၀ ၁၀၅၀၀ ၂၃၀၀၀
၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ၃၅၀၀ ၉၀၀၀ ၁၀၅၀၀ ၂၃၀၀၀
၂၀၁၈(၆)လ ၁၀၂၀၀ ၉၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၃၄၂၀၀
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၁၂၅၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၄၂၅၀၀
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၁၂၅၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၄၂၅၀၀
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ၁၂၅၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၄၂၅၀၀
စုစုပေါင်း ၇၀,၇၀၀ ၁၀၀,၃၀၀ ၁၃၄,၇၅၀ ၃၀၅,၇၅၀

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းအနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး (၃) ခု တွင် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (၆ လ)ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်း လျာထားချက် အတိုင်း စိုက်ပျိုးဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်-

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး ဘက်စုံသုံး
စိုက်ခင်း(၂)ဧက
တစ်အိမ်ထောင်ကျွန်း(၃)ပင် တစ်အိမ် ထောင်သစ်မာ (၂၀)ပင် ပြည်သူ ဗဟိုပြု စုစုပေါင်း

စစ်ကိုင်း

မကွေး

၂၅,၂၀၀

၈,၄၅၁ ၅၆,၃၄၉ ၁၅,၀၀၀

၁၀၅,၀၀၀

မန္တလေး

၁၀,၂၀၀

၇,၂၉၉ ၄၈,၆၆၀ ၁၅,၀၀၀

၈၁,၁၅၉

စိမ်း/စိုချုပ်

၃၅,၄၀၀

၁၅,၇၅၀ ၁၀၅,၀၀၉ ၃၀,၀၀၀

၁၈၆,၁၅၉

Dryzone