တည်နေရာ၊ အကျယ်အဝန်းနှင့် မြေအသုံးချမှုအခြေအနေ

  • Home
  • /
  • တည်နေရာ၊ အကျယ်အဝန်းနှင့် မြေအသုံးချမှုအခြေအနေ

တည်နေရာ၊ အကျယ်အဝန်းနှင့် မြေအသုံးချမှုအခြေအနေ

မိုးရေချိန်အခြေအနေ၊ အပူချိန် အခြေအနေ များအပေါ် မူတည်၍ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဒေသ၏ နယ်နိမိတ်အား မြောက်လတ္တီကျု (၁၉° ၂၀’) မှ (၂၂° ၅၀’) အထိ လည်းကောင်း၊ အရှေ့ လောင်ဂျီကျု (၉၃° ၄၀’) မှ (၉၆°  ၃၀’) အထိလည်းကောင်း ယေဘုယျသတ်မှတ်ထားပြီး၊ မြောက်ဘက် တွင် ကချင်ပြည်နယ်၊ အရှေ့ဘက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်၊ အနောက်ဘက်တွင် ချင်းပြည်နယ်၊ တောင်ဘက် တွင် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး၊ နေပြည်တော်တို့ကြားတွင် တည်ရှိပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် မြောက်ဘက် တွင် ရွှေဘိုနှင့် ကသာခရိုင်၊ ရှေ့ဘက်တွင် ရှမ်းကုန်းပြင်မြင့်၊ အနောက်ဘက်တွင် ရခိုင်ရိုးမနှင့် တောင် ဘက်တွင် ပြည်မြို့နယ် ဒေသများကြား၌ တည်ရှိပါသည်။

အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် တောင်နှင့်မြောက်အရှည်ဆုံးနေရာတွင် မိုင်(၂၅၀) ခန့်ရှိပြီး အရှေ့ နှင့် အနောက် အကျယ်ဆုံးနေရာသည် မိုင်(၁၂၀) ခန့် ရှိပါသည်။ အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီး ဌာန၏ အုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှု အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အတွက် သဘာဝအခြေအနေများသာမက စီမံခန့်ခွဲ မှုအတွက်ပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ လက်ရှိအခြေအနေတွင် (၁၃) ခရိုင်၊ (၅၃) မြို့နယ်ဖြင့် စုစု​ပေါင်း အကျယ်အဝန်း (၁၉.၅၃) ဧကသန်း ရှိပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် မြေအသုံးချမှုမှာ အောက်​ဖော်ပြ ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

မြေအသုံးချမှု စစ်ကိုင်း မကွေး မန္တလေး စိမ်း/စိုချုပ်
ဧရိယာ
(ဧက)
ရာခိုင် နှုန်း
(%)
ဧရိယာ
(ဧက)
ရာခိုင် နှုန်း
(%)
ဧရိယာ
(ဧက)
ရာခိုင် နှုန်း
(%)
ဧရိယာ
(ဧက)
ရာခိုင် နှုန်း
(%)
ကြိုးဝိုင်းတော ၇၂၉,၇၇၀ ၁၄ ၁,၂၆၇,၀၃၈ ၁၄ ၅၇၀,၇၉၉ ၁၁ ၂,၅၆၇,၆၀၇ ၁၃
ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော ၂၆၉,၃၇၇ ၃၁၈,၃၄၅ ၁၁၂,၈၀၁ ၇၀၀,၅၂၃
အစိုးရစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိ သောမြေ ၂၂၉,၆၂၁ ၁,၉၄၇,၃၄၄ ၂၂ ၄၂၅,၉၂၃ ၂,၆၀၂,၈၈၈ ၁၃
သဘာထိန်းသိမ်းရေး နယ်မြေ ၇၂,၇၈၂ ၁၂၇,၁၁၂ ၄၉,၀၂၉ ၂၄၈,၉၂၃
စိုက်ပျိုးမြေ ၃,၁၇၉,၅၈၅ ၆၀ ၂,၇၂၃,၈၁၅ ၃၀ ၃,၁၃၀,၈၂၆ ၆၀ ၉,၀၃၄,၂၂၆ ၄၆
အခြားမြေ ၈၀၀,၁၂၄ ၁၅ ၂,၆၁၉,၉၃၅ ၂၉ ၉၆၅,၂၆၈ ၁၈ ၄,၃၈၅,၃၂၇ ၂၃
စုစုပေါင်း ၅,၂၈၁,၂၅၉ ၁၀၀ ၉,၀၀၃,၅၈၉ ၁၀၀ ၅,၂၅၄,၆၄၆ ၁၀၀ ၁၉,၅၃၉,၄၉၄ ၁၀၀
Dryzone