ဗောဓိတထောင်ဒေသအထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစီမံကိန်း

  • Home
  • /
  • ဗောဓိတထောင်ဒေသအထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစီမံကိန်း

ဗောဓိတထောင်ဒေသအထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစီမံကိန်း

                  ဗောဓိတထောင်နယ်မြေ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစီမံကိန်းဧရိယာသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသ ကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ မုံရွာမြို့နယ်၏ အရှေ့ဘက် (၁၂) မိုင်ခန့် အကွာတွင်တည်ရှိပြီး အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် ဧရိယာ (၂၀၅၂၀) ဧက ရှိ၍ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် (၁၉၆၂) ပေ ရှိပါသည်။ တောအမျိုးအစား အားဖြင့် အပူပိုင်းတောခြောက်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး သဲနုကျောက်မြေ၊ ကျောက်စရစ်မြေနှင့် ကျောက် ကုန်းမြေဖြစ်ကာ သဘာဝပေါက်ပင်များအနေဖြင့် သန်း၊ ဒဟတ်၊ ထောက်ကြံ့၊ အင်ကြင်း၊ ဆူးဖြူ၊ ရှား၊ ထနောင်း၊ ဆီးဖြူ၊ တရော်၊ ဘိန်းနွယ်နှင့် သပြွတ်စသည့် သစ်မျိူးများ ပေါက်ရောက်ပါသည်။
ဗောဓိတထောင်နယမြေ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးကို ၂၀၀၇-၀၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ (၆)နှစ်ကာလ စီမံကိန်းအဖြစ် လျာထားသတ်မှတ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပြီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ် မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ (၅) နှစ်ကာလအတွင်း ဌာနမှ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသော ပုံမှန်စိုက်ခင်း လုပ်ငန်းများတွင် စိုက်ပျိုးထားရှိခဲ့ပါသည်။

စဉ် ဘဏ္ဍာနှစ် စိုက်ခင်း
ဧက/အပင်
ကွန်တို
လိုင်း(ပင်)
အပင်ကြီး
ရွှေ့စိုက်
ကွက်လပ်
ဖြည့်(ပင်)
မြေနဲ
ဗောဓိ
လမ်း(ပင်)
စုစု
ပေါင်း (ပင်)
၂၀၀၇-၀၈ ၇၅/၂၂၅၀၀ ၁၈၀ ၂၇၀ ၂၃၈၁၄ ၁၈၆၆ ၄၈၆၃၀
၂၀၀၈-၀၉ ၁၅၀/၃၀၀၀၀ ၁၅၅၀ ၁၅၀ ၂၈၀၀၀ ၆၀၀ ၆၀၃၀၀
၂၀၀၉-၁၀ ၃၀၀/၆၀၀၀၀ ၁၅၀ ၁၄၀၀၀ ၆၀၀ ၇၄၇၅၀
၂၀၁၀-၁၁ ၂၀၀/၄၀၀၀၀ ၅၀၀ ၆၅၀၀ ၄၇၀၀၀
၂၀၁၁-၁၂ ၅၀/၁၀၀၀၀ ၅၀၀ ၆၅၀၀ ၁၇၀၀၀
၂၀၁၂-၁၃ ၁၅၀/၃၀၀၀၀ ၂၅၀ ၄၀၀၀ ၈၅၀ ၃၅၁၀၀
၂၀၁၃-၁၄ ၁၀၀/၂၀၀၀၀ ၂၇၅ ၄၀၀၀ ၂၄၂၇၅
၂၀၁၄-၁၅ ၂၅၀ ၃၀၀၀ ၃၂၅၀
၂၀၁၅-၁၆ ၂၅၀ ၄၅၀၀ ၄၇၅၀
၁၀ ၂၀၁၆-၁၇ ၂၅၀ ၄၀၀၀ ၄၂၅၀
၁၁ ၂၀၁၇-၁၈ ၂၅၀ ၄၀၀၀ ၄၂၅၀
၁၂ ၂၀၁၈(၆)လ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀
၁၃ ၂၀၁၈-၁၉ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀
စုစုပေါင်း

၁၀၂၅/

၂၁၂၅၀၀

၄၂၅၅ ၅၇၀ ၁၂၀၃၁၄ ၃၉၁၆ ၃၄၁၅၅၅

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ စတင်၍ ဗောဓိတစ်ထောင်ဒေသ အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး စီမံကိန်း အဖြစ် (၂၀၁၉-၂၀၂၀ မှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃) ဘဏ္ဍာနှစ်ထိ (၅) နှစ်တာ ကာလတွင် ပထမ (၄) နှစ်၌ (၁) နှစ်လျှင် ပျိုးပင် (၃၃၅၀၀)နှုန်းဖြင့် စိုက်ပျိုး၍ နောက်ဆုံး (၅)နှစ်မြောက်တွင် ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဗောဓိတစ်ထောင်ဒေသတွင် စိုက်ပျိုးထားသော အပင်များ ရေလောင်းခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မြေအောက်အဝီစိရေတွင်းနှင့် ဗောဓိတစ်ထောင်ဆည်မှ ရေကို GI ပိုက်များ သွယ်တန်းပြီး ရေတင်စက်/အင်ဂျင်မောင်း၍ တောင်ပေါ်ရှိ ဂါလန် (၂၀၀၀၀)ဆန့် ရေကန်သို့ ပို့ပြီး အရှည် (၁၀၅၀၀) ပေရှိ PVC ပိုက်လိုင်းများဖြင့် ရေလောင်းခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ပါသည်။

စီမံကိန်းအမည် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့် ပမာဏ(နှစ်စဉ်)
ဗောဓိတစ်ထောင်ဒေသ
အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး
စီမံကိန်း(မုံရွာမြို့နယ်)
(က) သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ငန်းများ
(က-၁) အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ပျိုးခြင်း ၃၀၀၀၀ ပင်
(က-၂) သဘာဝတောထိန်းကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း ၃၅၀၀ ပင်
(က-၃) Vetiver မြက်စိုက်ပျိုးခြင်း ၂၀၀၀ ပင်
(ခ) သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း ၁၀၀၀ ဧက
(ခ-၁) ဓမ္မတာမျိုးဆက်ခြင်း ၁၀၀ ဧက
(ဂ) ထင်းအစားအခြားလောင်စာ အသိပညာပေးခြင်း ၁၂ ကြိမ်
(ဂ-၁) စွမ်းအားမြှင့်မီးဖိုဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ၃၉၀ လုံး
(ဂ-၂) စန္ဒကူးနှင့်လျှော်ဖြူပျိုးပင်များ ဖြန့်ဝေခြင်း ၆၉၈၁ ပင်
(ဃ) ရေနှင့် မြေဆီလွှာထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ
(ဃ-၁) ကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံ ၆ ခု
(ဃ-၂) သစ်ကိုင်းဖျားသုံးနုန်းထိန်းတမံ ၈ ခု
(ဃ-၃) ရေကန်ငယ် ၂ ကန်
(ဃ-၄) တစ်ဖက်ရပ်ဆည် ၁ ခု
(ဃ-၅) မိုးရေစုကန် ၈ ကန်
(ဃ-၆) မြေအောက်ရေ(အဝီစိတွင်း) ၁ တွင်း
(င) တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ(အထောက်အကူပြု)
စီမံကိန်းအမည် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့် ပမာဏ(နှစ်စဉ်)
ဗောဓိတစ်ထောင်ဒေသ
အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး
စီမံကိန်း(မုံရွာမြို့နယ်)
(က) သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ငန်းများ
(က-၁) အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ပျိုးခြင်း ၃၀၀၀၀ ပင်
(က-၂) သဘာဝတောထိန်းကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း ၃၅၀၀ ပင်
(က-၃) Vetiver မြက်စိုက်ပျိုးခြင်း ၂၀၀၀ ပင်
(ခ) သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း ၁၀၀၀ ဧက
(ခ-၁) ဓမ္မတာမျိုးဆက်ခြင်း ၁၀၀ ဧက
(ဂ) ထင်းအစားအခြားလောင်စာ အသိပညာပေးခြင်း ၁၂ ကြိမ်
(ဂ-၁) စွမ်းအားမြှင့်မီးဖိုဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ၃၉၀ လုံး
(ဂ-၂) စန္ဒကူးနှင့်လျှော်ဖြူပျိုးပင်များ ဖြန့်ဝေခြင်း ၆၉၈၁ ပင်
(ဃ) ရေနှင့် မြေဆီလွှာထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ
(ဃ-၁) ကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံ ၆ ခု
(ဃ-၂) သစ်ကိုင်းဖျားသုံးနုန်းထိန်းတမံ ၈ ခု
(ဃ-၃) ရေကန်ငယ် ၂ ကန်
(ဃ-၄) တစ်ဖက်ရပ်ဆည် ၁ ခု
(ဃ-၅) မိုးရေစုကန် ၈ ကန်
(ဃ-၆) မြေအောက်ရေ(အဝီစိတွင်း) ၁ တွင်း
(င) တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ(အထောက်အကူပြု)
Dryzone