၂၀၁၂-၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ပြည်တွင်းသင်တန်း/ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ တက်ရောက်ခဲ့သော ဝန်ထမ်းများစာရင်း

  • Home
  • /
  • ၂၀၁၂-၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ပြည်တွင်းသင်တန်း/ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ တက်ရောက်ခဲ့သော ဝန်ထမ်းများစာရင်း

စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမို တိုးတက်မြင့်မားလာစေရေးအတွက် အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများအား အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ သင်တန်းများနှင့် လေ့လာရေးခရီးများသို့ သွားရောက်လေ့လာနိုင်စေရန် ပြည်တွင်းပြည်ပသို့ စေလွှတ်ခြင်းများကိုလည်း စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဦးစီးရုံးချုပ် စဉ် တိုင်းဒေသကြီး /ခရိုင်/မြို့နယ် အမည် ရာထူး အကြောင်းအရာ အချိန်ကာလ ၁ အင်/ယာဌာန ဦးတင့်ခိုင် ဦးစီးအရာရှိ အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ်( ၃၈) (ဇီးပင်ကြီး) ၂၅-၈-၂၀၁၂မှ ၂၉-၁၁-၂၀၁၂ ၂ အင်/ယာဌာန ဦးဟောင်းလွမ်း ဦးစီးအရာရှိ သစ်တောကာဗွန်တိုင်းတာခြင်းနှင့် သစ်တော ပြုန်းတီးခြင်း သစ်တောအတန်းအစား ကျဆင်းခြင်းမှ ကာဗွန်ထုတ်လွှင့်မှု လျော့ချခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်း(၁/၂၀၁၃) (ရေဆင်း) ၁၈-၂-၂၀၁၃ မှ၂၂-၂-၂၀၁၃ ၃ စီမံကိန်းဌာန ဒေါ်အေးမြတ်သူ အငယ်တန်း စာရေး စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃၈) (ဇီးပင်ကြီး) ၁၈-၁၂-၂၀၁၂မှ ၂၂-၃-၂၀၁၃ ၄ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန ဦးအောင်သူ လ/ထ ညွှန်ကြား ရေးမှူး ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းအပေါ် လိုက်လျော ညီထွေရှိစေခြင်းနှင့် လျော့နည်းစေခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ၂၅-၂-၂၀၁၃ မှ ၁-၃-၂၀၁၃ ၅ အင်/ယာဌာန ဦးတင့်ခိုင် ဦးစီးအရာရှိ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းအပေါ် လိုက်လျော ညီထွေရှိစေခြင်းနှင့် လျော့နည်းစေခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ၂၅-၂-၂၀၁၃ မှ ၁-၃-၂၀၁၃ ၆ ဦးစီးရုံးချုပ် ဦးမျိုးလွင် ဒု-ညွှန်/မှူး အင်းလေးကန်ထိန်းသိမ်းရေး ၂၄-၁-၂၀၁၃ မှ၂၅-၁၂၀၁၃ ၇ ဦးစီးရုံးချုပ် ဦးမျိုးလွင် -။- နော်ဝေ – မြန်မာသစ်တောနှင့် ပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်သိမ်းရေးကဏ္ဍာပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ၂၉-၁-၂၀၁၃ မှ၃၀-၁-၂၀၁၃ ၈ ဦးစီးရုံးချုပ် ဦးဝေမျိုးလှ ဒု-ညွှန်/မှူး -။- -။- ၉ ဦးစီးရုံးချုပ် ဦးဘကောင်း လ/ထညွှန်မှူး -။- -။- ၁၀ ဦးစီးရုံးချုပ် ဦးမျိုးလွင် ဒု-ညွှန်/မှူး မြန်မာသစ်များတရားဝင်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံပေးနိုင်သည့်စနစ် ၅-၂-၂၀၁၃ ၁၁ ဦးစီးရုံးချုပ် ဦးမျိုးလွင် ဒု-ညွှန်/မှူး ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးစံချိန်စံနှုန်း သတ်မှတ်ရေးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ၉-၂-၂၀၁၃ ၁၂ ဦးစီးရုံးချုပ် ဦးတင့်ခိုင် ဦးစီးအရာရှိ ဒေသတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် ပေါင်းစည်းရေးဆိုင်ရာ ၇-၂-၂၀၁၃၆ ၁၃ ဦးစီးရုံးချုပ် ဦးဖုန်းလွင် လ/ထညွှန်/မှူး ဒီရေတောစီမံကိန်းအပြီးဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ ၇-၂-၂၀၁၃ ၁၄ ဦးစီးရုံးချုပ် ဦးမျိုးလွင် ဒု-ညွှန်/မှူး သစ်တောထောက်ခံချက်ပြုရေးကော်မတီ ၁၁-၂-၂၀၁၃ ၁၅ ဦးစီးရုံးချုပ် ဦးဖုန်းလွင် လ/ထညွှန်/မှူး Micro Ydropower Projects Presentation ၁၁-၂-၂၀၁၃ ၁၆ ဦးစီးရုံးချုပ် ဦးအောင်မြ လ/ထညွှန်/မှူး REDD+နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ ၁၁-၂-၂၀၁၃   -၂- စဉ် တိုင်းဒေသကြီး /ခရိုင်/မြို့နယ် အမည် ရာထူး အကြောင်းအရာ အချိန်ကာလ ၁၇ ဦးစီးရုံးချုပ် ဦးသန်းနိုင်ဝင်း ဦးစီးအရာရှိ REDD+နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ ၁၁-၂-၂၀၁၃ ၁၈ ဦးစီးရုံးချုပ် ဦးသန်းစိုးဦး ဦးစီးအရာရှိ ရေအားလျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ၁၃-၂- ၂၀၁၃ မှ၁၅-၂-၂၀၁၃ ၁၉ ဦးစီးရုံးချုပ် ဦးဖုန်းလွင် လ/ထညွှန်/မှူး ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံBiodiversity Research Exchare ၈-၂-၂၀၁၃ ၂၀ ဦးစီးရုံးချုပ် ဦးမျိုးလွင် ဒု-ညွှန်/မှူး ဒုတိယအကြိမ်နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေး(Teehinical Working Group Meeting) ၁၄-၂-၂၀၁၃ ၂၁ ဦးစီးရုံးချုပ် ဦးမျိုးလွင် -။-
                         ဗြိတိန်နိုင်ငံအခြေစိုက်Earthsky CoHd ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဖိတ် ကြားခြင်း ၁၅-၂-၂၀၁၃ ၂၂ ဦးစီးရုံးချုပ် ဦးမျိုးလွင် -။- ဒေါက်တာနေထွန်းဦးဆောင်သောအဖွဲ့နှင့်စာပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ၂၇-၂-၂၀၁၃ ၂၃ ဦးစီးရုံးချုပ် ဦးမျိုးလွင် -။- CLMV Subresional Lonferene on pat R10+20 ၂၈-၂-၂၀၁၃ ၂၄ ဦးစီးရုံးချုပ် ဦးမင်းအောင်မင်း ဒု-ညွှန်/မှူး BECOFIC,The Center For People and Forat +FDမှ ကမ်းလမ်းသော Workshop on uinate Change Adaptation and Mitigation ၂၅-၂-၂၀၁၃မှ ၁-၃-၂၀၁၃ ၂၅ ဦးစီးရုံးချုပ် ဦးဖုန်းလွင် လ/ထညွှန်/မှူး အားကစားပွဲအတွက်အစည်းအဝေး ၁-၃-၂၀၁၃ ၂၆ ဦးစီးရုံးချုပ် ဦးမျိုးလွင် ဒု-ညွှန်/မှူး Creertry Programmsy mission အဖွဲ့အစည်းနှင့်တွေ့ဆုံးခြင်း ၁-၃-၂၀၁၃ ၂၇ ဦးစီးရုံးချုပ် ဦးမျိုးလွင် -။-
                     ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တော ဆိုင်ရာပူးပေါင်းပါဝင်သောသင်တန်း ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းနည်းပညာဆိုင်ရာ တတိယအကြိမ် ၄-၃-၂၀၁၃မှ ၆-၃-၂၀၁၃ ၂၈ ဦးစီးရုံးချုပ် ဦးမျိုးလွင် -။- Seminar on Infrastrueture Project Finaneing(SMBC) ၁၂-၃-၂၀၁၃ ၂၉ ဦးစီးရုံးချုပ် ဦးမျိုးလွင် -။- သစ်တောကဏ္ဍာနှင့်ပတ်သက်၍စွမ်းအင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီဖွဲ့စည်းရန်အတွက်အမည်စာရင်းပေးခြင်း ၁၂-၃-၂၀၁၃ ၃၀ ဦးစီးရုံးချုပ် ဦးမျိုးလွင် ဒု-ညွှန်/မှူး UNDPမှGlobal Manargerမှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၁၄-၃-၂၀၁၃ ၃၁ ဦးစီးရုံးချုပ် ဦးမျိုးလွင် -။-
                      အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးအစည်းအဝေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်အစည်းအဝေး ၁၉-၃-၂၀၁၃   -၃- စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စဉ် တိုင်းဒေသကြီး /ခရိုင်/မြို့နယ် အမည် ရာထူး အကြောင်းအရာ အချိန်ကာလ ၁ စစ်ကိုင်း ညွှန်မှူးရုံး ဦးရဲထွဋ် ဦးစီးအရာရှိ အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃၈) ၈-၅-၂၀၁၂ မှ ၁၀-၈-၂၀၁၂ ၂ မုံရွာ/ ယင်းမာပင် ဦးသက်ထွန်း ဒု-ဦးစီးမှူး အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၃) ၄-၉-၂၀၁၂ မှ ၇-၁၂-၂၀၁၂ ၃ ရွှေဘို/ရေဦး ဒေါ်နွယ်နီဦး အကြီးတန်း စာရေး စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃၇) ၄-၉-၂၀၁၂ မှ ၇-၁၂-၂၀၁၂ ၄ ညွှန်မှူးရုံး ဦးစိုးမြင့်သိန်း လ/ထညွှန်မှူး Good Govermance in Political Transition ၂-၇-၂၀၁၂ မှ ၅-၇-၂၀၁၂ ၅ စစ်ကိုင်း/မြောင် ဦးစိုးဝင်း ဦးစီးအရာရှိ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်မားရေးမွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄) ၂၇-၈-၂၀၁၂ မှ ၇-၉-၂၀၁၂ ၆ ရွှေဘိုခရိုင် ဦးဝင်းနိုင် ဦးစီးအရာရှိ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်မားရေး မွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄) ၂၇-၈-၂၀၁၂ မှ ၇-၉-၂၀၁၂ ၇ ညွှန်မှူးရုံး ဦးရဲထွဋ် ဦးစီးအရာရှိ Training Semionor on A/R CDM and REDD+in Myanmar ၄-၆-၂၀၁၂ မှ ၁၅-၆-၂၀၁၂ ၈ မုံရွာခရိုင် ဦးမြင့်ကျော် ဦးစီးအရာရှိ ပူးပေါင်းပါဝင်သောတိုးချဲ့ပညာပေးရေး နည်း လမ်း သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၃) ၇-၁-၂၀၁၃မှ ၁၈-၁-၂၀၁၃ ၉ ရွှေဘို/ရေဦး ဦငြိမ်းချမ်း ဒု-ဦးစီးမှူး သစ်တောတိုင်းတာစာရင်းကောက်ယူခြင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၃) ၁၄-၅-၂၀၁၂ မှ ၂၅-၅-၂၀၁၂ ၁၀ မုံရွာ/ဘုတလင် ဦးကျော်ကျော်ဦး ဒု-ဦးစီးမှူး ပူးပေါင်းပါဝင်သောတိုးချဲ့ပညာပေးရေးနည်း လမ်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၂) ၁၄-၅-၂၀၁၂မှ ၂၅-၅-၂၀၁၂ ၁၁ မုံရွာ / ဆားလင်းကြီး ဦးစိန်တိုး ဒု-ဦးစီးမှူး သစ်မျိုးသန့်ပြန့်ပွားရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၆) ၄-၆-၂၀၁၂ မှ ၁၅-၆-၂၀၁၃ ၁၂ စစ်ကိုင်း/မြောင် ဦးဝင်းဗိုလ် လ/ထဦးစီးမှူး ပူးပေါင်းပါဝင်သောတိုးချဲ့ပညာပေးရေးနည်းလမ်း သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃၀) ၄-၆-၂၀၁၂ မှ ၁၅-၆-၂၀၁၂ ၁၃ ရွှေဘို/ ကန့်ဘလူ ဦးသစ်ထွဏ်း လ/ထဦးစီးမှူး သီးနှံသစ်တောပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆၃) ၆-၈-၂၀၁၂မှ ၁၇-၈-၂၀၁၂ ၁၄ ရွှေဘို/ရေဦး ဦးဝင်းသိန်း လ/ထဦးစီးမှူး စိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်းနည်းစနစ်များဆိုင်ရာ သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၅၀) ၃-၁၂-၂၀၁၂မှ ၂၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၅ စစ်ကိုင်း/မြောင် ဦးလူဇော် လ/ထဦးစီးမှူး ပူးပေါင်းပါဝင်သောတိုးချဲ့ပညာပေးရေး နည်း လမ်း သင်တန်းအမှတ်စည်(၃၂) ၁၇-၁၂-၂၀၁၂ မှ ၂၈-၁၂-၂၀၁၂ ၁၆ မုံရွာ/ချောင်းဦး ဦးသန်းနိုင် လ/ထဦးစီးမှူး သစ်တောကာကွယ်ခြင်း သစ်တောအမှတ်စဉ်(၃၂) ၇-၁-၂၀၁၂ မှ ၁၈-၁-၂၀၁၂ ၁၇ ရွှေဘို/ရွှေဘို ဦးအောင်နိုင်ဦး လ/ထဦးစီးမှူး ရေဝေရေလဲဒေသစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃) ၁၄-၁-၂၀၁၃ မှ ၂၅-၁-၂၀၁၃ ၁၈ စစ်ကိုင်း/ စစ်ကိုင်း ဦးသက်နိုင်ဦး လ/ထဦးစီးမှူး အခြခံသစ်တောအင်ဂျင်နီယာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၁) ၂၅-၂-၂၀၁၃ မှ ၈-၃-၂၀၁၂ ၁၉ မုံရွာ/အရာတော် ဦးမြင့်ဌေး တောခေါင်း သီးနှံသစ်တောပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၆၄) ၁၂-၁၁-၂၀၁၂ မှ ၂၃-၁၁-၂၀၁၂ -၄- စဉ် တိုင်းဒေသကြီး /ခရိုင်/မြို့နယ် အမည် ရာထူး အကြောင်းအရာ အချိန်ကာလ ၂၀ မုံရွာ/အရာတော် ဦးအုန်းသန်း တောခေါင်း အခြေခံသစ်တောပညာ(၉)လသင်တန်း ပြင်ဦးလွင်(၁၀၉) ၇-၁-၂၀၁၃ ၂၁ ရွှေဘို/ဝက်လက် ဦးခိုင်စိုး တောခေါင်း အခြေခံသစ်တောပညာ(၉)လသင်တန်း ပြင်ဦးလွင်(၁၀၉) ၇-၁-၂၀၁၃ ၂၂ ရွှေဘို/ရေဦး ဦးသန်းမြင့် တောခေါင်း အခြေခံသစ်တောပညာ(၉)လသင်တန်း ပြင်ဦးလွင်(၁၀၉) ၇-၁-၂၀၁၃ ၂၃ ရွှေဘို/ရေဦး ဦးသီဟ တောခေါင်း အခြေခံသစ်တောပညာ(၉)လသင်တန်း ပြင်ဦးလွင် အပတ် စဉ်(၁၀၉) ၇-၁-၂၀၁၃ ၂၄ ရွှေဘို/ရေဦး ဦးကျော်ခိုင်ဝင်း တောခေါင်း အခြေခံသစ်တောပညာ(၉)လသင်တန်း ပြင်ဦးလွင် အပတ် စဉ်(၁၀၉) ၇-၁-၂၀၁၃ ၂၅ ရွှေဘို/ရေဦး ဦးအောင်စိုးလင်း တောခေါင်း အခြေခံသစ်တောပညာ(၉)လသင်တန်း ပြင်ဦးလွင် အပတ် စဉ်(၁၀၉) ၇-၁-၂၀၁၃ ၂၆ ရွှေဘို/တန့်ဆည် ဦးအောင်မျိုးဦး တောခေါင်း အခြေခံသစ်တောပညာ(၉)လသင်တန်း ပြင်ဦးလွင် အပတ် စဉ်(၁၀၉) ၇-၁-၂၀၁၃ ၂၇ ရွှေဘို/ခင်ဦး ဦးသိန်းနိုင်ဦး တောခေါင်း အခြေခံသစ်တောပညာ(၉)လသင်တန်း ပြင်ဦးလွင် အပတ် စဉ်(၁၀၉) ၇-၁-၂၀၁၃   -၅- မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စဉ် တိုင်းဒေသကြီး /ခရိုင်/မြို့နယ် အမည် ရာထူး အကြောင်းအရာ အချိန်ကာလ ၁ ညွှန်ကြား ရေးမှူးရုံး ဦးသိန်းမြင့်-၁ ဒု-ညွှန်မှူး ပူးပေါင်းပါဝင်သောသင်တန်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ခြင်းနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာပထမအကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲ ၈-၁၀-၂၀၁၂မှ ၁၁-၁၀-၂၀၁၂ ၂ ညွှန်ကြား ရေးမှူးရုံး ဦးသိန်းမြင့်-၁ ဒု-ညွှန်မှူး လုပ်ငန်းစဉ်များTimber Certification အ ထောက်အကူပြုSeminarသို့တက်ရောက်ရန် ၂၆-၁၀-၂၀၁၂ ၃ ညွှန်ကြား ရေးမှူးရုံး ဦးထွန်းထွန်းမင်း ဦးစီးအရာရှိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းအမှတ်စဉ်-၉ ၂၂-၁၀-၂၀၁၂ မှ ၇-၁၁-၂၀၁၂ ၄ ပခုက္ကူခရိုင် ဦးတင်ထွဏ်း ဦးစီးအရာရှိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းအမှတ်စဉ်-၉ ၂၂-၁၀-၂၀၁၂ မှ ၇-၁၁-၂၀၁၂ ၅ ပခုက္ကူခရိုင် ဦးတင်ထွဏ်း ဦးစီးအရာရှိ အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၄၀)(ဇီးပင်ကြီး) ၂၄-၁၂-၂၀၁၂ မှ၂၂-၃-၂၀၁၂ ၆ သရက် ခရိုင် ဦးစောဇော်ထွန်း ဦးစီးအရာရှိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းအမှတ်စဉ်-၉ ၂၂-၁၀-၂၀၁၂ မှ ၇-၁၁-၂၀၁၂ ၇ မကွေး ခရိုင် ဦးသူရကျော် ဦးစီးအရာရှိ Training Seminar on A/RCDM and REDD + in Myanmar ၁၂-၁၁-၂၀၁၂ မှ ၇-၁၁-၂၀၁၂ ၈ မကွေး/မကွေး ဦးအေးမင်းကျော် ဒု-ဦးစီးမှူး ပူးပေါင်းပါဝင်သောတိုးချဲ့ပညာပေးရေး နည်းလမ်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၂) (ပုသိမ်ကြီး) ၁၄-၅-၂၀၁၂ မှ ၂၅-၅-၂၀၁၂ ၉ မင်းဘူး/ စလင်း ဦးရဲအောင်လတ် ဒု-ဦးစီးမှူး သစ်တောတိုင်းတာစာရင်းကောက်ယူ ခြင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၃) (မှော်ဘီ) ၁၄-၅-၂၀၁၂မှ ၂၅-၅-၂၀၁၂ ၁၀ သရက်/ မင်းတုန်း ဦးနိန်ထန်း ဒု-ဦးစီးမှူး သစ်မျိုးပြန့်ပွားရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၆) ၄-၆-၂၀၁၂ မှ ၁၅-၆-၂၀၁၂ ၁၁ မကွေး/ နတ်မောက် ဦးမျိုးထက် ဒု-ဦးစီးမှူး အရာထမ်းငယ်(အခြေခံ)သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂၂) ၁၅-၅-၂၀၁၂ မှ ၁၇-၈-၂၀၁၂ ၁၂ ပခုက္ကူ/ ဆိပ်ဖြူ ဦးဇော်ဇော်နိုင် လ/ထဦးစီး ပူးပေါင်းပါဝင်သောတိုးချဲ့ပညာပေးရေး နည်းလမ်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃၀) (ပုသိမ်ကြီး) ၄-၆-၂၀၁၂မှ ၁၅-၆-၂၀၁၂ ၁၃ မကွေး/တောင် တွင်း ကြီး ဦးသန်းဇော် လ/ထဦးစီး သီးနှံသစ်တောပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၆၃) ၆-၈-၂၀၁၂မှ ၁၇-၈-၂၀၁၂ ၁၄ မင်းဘူး/ မင်းဘူး ဦးသန့်ဇင် လ/ထဦးစီး ပူးပေါင်းပါဝင်သောတိုးချဲ့ပညာပေးရေး နည်းလမ်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃၁) (ပုသိမ်ကြီး) ၃-၉-၂၀၁၂မှ ၁၄-၉-၂၀၁၂ ၁၅ သရက်/ ကံမ ဦးသက်မြင့် လ/ထဦးစီး သစ်တောစိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်းနည်း စနစ်များဆိုင်ရာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၅၀) (မှော်ဘီ) ၃-၁၂-၂၀၁၂မှ ၂၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၆ သရက်/ ဆင်ပေါင်ဝဲ ဦးကျော်ကျော်သက် လ/ထဦးစီး သစ်တောစိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်းနည်း စနစ်များဆိုင်ရာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၅၀) (မှော်ဘီ) ၃-၁၂-၂၀၁၂မှ ၂၁-၁၂-၂၀၁၂   -၆- စဉ် တိုင်းဒေသကြီး /ခရိုင်/မြို့နယ် အမည် ရာထူး အကြောင်းအရာ အချိန်ကာလ ၁၇ မကွေး/ နတ်မောက် ဦးနေမိုးဆွေ လ/ထဦးစီး ပူးပေါင်းပါဝင်သောတိုးချဲ့ပညာပေးရေး နည်းလမ်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃၂) (ပုသိမ်ကြီး) ၁၇-၁၂-၂၀၁၂မှ ၂၈-၁၂-၂၀၁၂ ၁၈ ပခုက္ကူ/ ရေစကြို ဦးမျိုးမင်း လ/ထဦးစီး သစ်တောကာကွယ်ခြင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၄၁) ၇-၁-၂၀၁၃မှ ၁၈-၁-၂၀၁၃ ၁၉ မင်ဘူး/စလင်း ဦးဝင်းဇော် သန်း လ/ထဦးစီး ရေဝေရေလဲဒေသစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း သင်တန်းအမှ်စဉ်(၃) ၁၄-၁-၂၀၁၃မှ ၂၅-၁-၂၀၁၃ ၂၀ မကွေး/မြို့သစ် ဦးဖြိုးဝေမြင့် လ/ထဦးစီး အခြေခံသစ်တောအင်ဂျင်နီယာသင်တန်း အမှတ်(၁၁) ၂၅-၂-၂၀၁၃မှ ၈-၃-၂၀၁၃ ၂၁ သရက်/ အောင်လံ ဦးငွေဇင်ဖြူ တောခေါင်း သီးနှံသစ်တောပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆၄) (ပုသိမ်ကြီး) ၁၂-၁၁-၂၀၁၃မှ ၂၃-၁၁-၂၀၁၃ ၂၂ မကွေး/ တောင်တွင်းကြီး ဒေါ်မေမွန်မွန် သော် စာရင်းကိုင်-၄ စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃၆) ၁၅-၅-၂၀၁၂မှ ၁၇-၈-၂၀၁၂   -၇- မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စဉ် တိုင်းဒေသကြီး /ခရိုင်/ မြို့နယ် အမည် ရာထူး အကြောင်းအရာ အချိန်ကာလ ၁ ရမည်းသင်းခရိုင်ရုံး ဦးအောင်သန်း ဒု-ဦးစီးမှူး သစ်တောတိုင်းတာစာရင်းကောက် ယူခြင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၃) (မှော်ဘီ) ၁၄-၅-၂၀၁၂ မှ ၂၅-၅-၂၀၁၂ ၂ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ဦးလှမျိုးနိုင် ဒု-ဦးစီးမှူး ပူးပေါင်းပါဝင်သောတိုးချဲ့ပညာပေး ခြင်းနည်းစနစ်သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂၂)(ပုသိမ်ကြီး) ၁၄-၅-၂၀၁၂မှ ၂၅-၅-၂၀၁၂ ၃ မြင်းခြံ/ ကျောက်ပန်းတောင်း ဦးစံလွင် ဒု-ဦးစီးမှူး သစ်တောမျိုးသန့်ပြန့်ပွားရေးသင် တန်းအမှတ်စဉ်(၁၆)(မှော်ဘီ) ၄-၆-၂၀၁၂မှ ၁၅-၆-၂၀၁၂ ၄ ရမည်းသင်း/ တပ်ကုန်း ဦးအောင်မျိုးသန့် လ/ထဦးစီး ပူးပေါင်းပါဝင်သောတိုးချဲ့ပညာပေးခြင်း နည်းစနစ်သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃၀)(ပုသိမ်ကြီး) ၄-၆-၁၂မှ ၁၅-၆-၁၂ထိ ၅ ကျောက်ဆည်/ ကျောက်ဆည် ဦးတင်ထွန်း အောင် လ/ထဦးစီး သီးနှံသစ်တောပညာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၆၃) ၆-၈-၂၀၁၂မှ ၁၇-၈-၂၀၁၂ ၆ မြင်းခြံ/ တောင်သာ ဦးဇာနည်မင်း လ/ထဦးစီး ပူးပေါင်းပါဝင်သော တိုးချဲ့ပညာပေးခြင်းနည်းစနစ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃၁)(ပုသိမ်ကြီး) ၃-၉-၂၀၁၂မှ ၁၄-၉-၂၀၁၂ ၇ မြင်းခြံခရိုင်ရုံး ဦးမင်းလွင်ဦး ဦးစီးအရာရှိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရေးဆိုင်ရာသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၉)(ပုသိမ်ကြီး) ၂၂-၁၀-၂၀၁၂မှ ၇-၁၁-၂၀၁၂ ၈ ရမည်းသင်းခရိုင်ရုံး ဦးမျိုးအောင် ဦးစီးအရာရှိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရေးဆိုင်ရာသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၉)(ပုသိမ်ကြီး) ၂၂-၁၀-၂၀၁၂မှ ၇-၁၁-၂၀၁၂ ၉ ကျောက်ဆည်/ ကျောက်ဆည် ဦးအောင်စိုး တောခေါင်း သီးနှံသစ်တောပညာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၆၄) ၁၂-၁၁-၂၀၁၂မှ ၂၈-၁၂-၂၀၁၂ ၁၀ မိတ္ထီလာ/ မလှိုင် ဦးမျိုးမြင့်အောင် လ/ထဦးစီး သစ်တောစိုက်ခင်းနည်းစံနစ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၅၀) (မှော်ဘီ) ၃-၁၂-၂၀၁၂မှ ၂၁-၁၂-၂၀၁၃ ၁၁ မြင်းခြံ / ကျောက်ပန်းတောင်း ဦးသိန်းလွင် လ/ထဦးစီး ပူးပေါင်းပါဝင်သော တိုးချဲ့ပညာပေး ခြင်းနည်းစနစ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃၂)(ပုသိမ်ကြီး) ၁၇-၁၂-၂၀၁၂မှ ၂၈-၁၂-၂၀၁၂ ၁၂ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ဦးနိုင်နိုင်ထွန်း ဦးစီးအရာရှိ ပူးပေါင်းပါဝင်သော တိုးချဲ့ပညာပေး ခြင်းနည်းစနစ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂၃)(ပုသိမ်ကြီး) ၇-၁-၂၀၁၂မှ ၁၈-၁-၂၀၁၃ ၁၃ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ဦးသိန်းလှိုင် လ/ထဦးစီး ရေဝေရေလဲဒေသစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃)(မှော်ဘီ) ၁၄-၁-၂၀၁၃မှ ၂၅-၁-၂၀၁၃ ၁၄ မိတ္ထီလာ/ မိတ္ထီလာ ဦးမြင့်သိန်း လ/ထဦးစီး အခြေခံသစ်တော အင်ဂျင်နီယာ သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၁)(မှောဘီ) ၂၅-၂-၂၀၁၃မှ ၈-၃-၂၀၁၃ ၁၅ ရမည်းသင်း/ ပျော်ဘွယ် ဦးဇော်လင်းထွန်း လ/ထဦးစီး သစ်တောကာကွယ်ခြင်း သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၄၁) (မှော်ဘီ) ၇-၁-၂၀၁၃မှ ၁၈-၁-၂၀၁၃   -၈- စဉ် တိုင်းဒေသကြီး /ခရိုင်/ မြို့နယ် အမည် ရာထူး အကြောင်းအရာ အချိန်ကာလ ၁၆ ကျောက်ဆည်/ မြစ်သား ဦးဇော်လှိုင်ဆွေ ဒု-ဦးစီးမှူး အရာထမ်းငယ် အခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂၄) (ဇီးပင်ကြီး) ၁-၁၂-၂၀၁၂မှ ၂၀-၂-၂၀၁၃ ၁၇ မိတ္ထီလာခရိုင်ရုံး ဦးနေဝင်းအုန်း ဦးစီးအရာရှိ ဦစီးအရာရှိများစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် မားရေး မွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄) ၂၇-၈-၂၀၁၂မှ ၇-၉-၂၀၁၂ ၁၈ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ဦးဝင်းနိုင်(၈) ဦးစီး အရာရှိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ(၄)(ပုသိမ်ကြီး) ၁၆-၁-၂၀၁၃မှ ၃၁-၁-၂၀၁၃ ၁၉ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ဦးအေးနိုင် လ/ထ ညွှန်မှူး Climate Change, Energy and Enviroment(For Myanmar) (မြန်မာ-စင်္ကာပူသင်တန်းကျောင်း) ၉-၇-၂၀၁၂မှ ၁၈-၇-၂၀၁၂ ၂၀ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ဦးကျော်မျိုးသူ ဒု-ဦးစီးမှူး သစ်တောကာဗွန်တိုင်းတာခြင်းနှင့်သစ်တောပြုန်းတီးခြင်း၊ သစ်တောအတန်း အစားကျဆင်းခြင်းမှ ကာဗွန်ထုတ်လွင့် မှုဆိုင်ရာလျော့ချခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်း (ရေဆင်း)(၁/၂၀၁၃) ၁၈-၂-၂၀၁၃ မှ၂၂-၂-၂၀၁၃ ၂၁ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ဦးမင်အောင်မင်း ဒု-ညွှန်မှုး Project Proposal writing inASEAN (မြန်မာ-စင်္ကာပူသင်တန်း ကျောင်း) ၁၇-၁၂-၂၀၁၂ မှ ၂၁-၁၂-၂၀၁၂ ၂၂ ရမည်းသင်းခရိုင် ဦးအောင်သိန်း ဒုဦးစီးမှူး သစ်တောတိုင်းတာစာရင်းကောက်ယူ ခြင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၃) (မှော်ဘီ) ၁၄-၅-၂၀၁၂မှ ၂၅-၅-၂၀၁၂ ၂၃ မြင်းခြံ/မြင်းခြံ ဦးစိုးပိုင် တောခေါင်း မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောကျောင်းအခြေခံသစ်တောပညာ(၉)လသင်တန်းအပတ်စဉ် (၁၀၉) (ပြင်ဦးလွင်) ၇-၁-၂၀၁၃ ၂၄ မြင်းခြံ/ ကျောက်ပန်းတောင်း ဦးတင်လင်းအောင် တောခေါင်း မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောကျောင်းအခြေခံသစ်တောပညာ(၉)လသင်တန်းအပတ်စဉ် (၁၀၉) (ပြင်ဦးလွင်) ၇-၁-၂၀၁၃ ၂၅ မြင်းခြံ/ငါန်းဇွန် ဦးတင်ထွန်းအောင် တောခေါင်း မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောကျောင်းအခြေခံသစ်တောပညာ(၉)လသင်တန်းအပတ်စဉ် (၁၀၉) (ပြင်ဦးလွင်) ၇-၁-၂၀၁၃
Dryzone