အထူးစီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

  • Home
  • /
  • အထူးစီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

အထူးစီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

ဗောဓိတထောင်ဒေသအထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစီမံကိန်း

ဗောဓိတထောင်နယ်မြေ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစီမံကိန်းဧရိယာသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသ ကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ မုံရွာမြို့နယ်၏ အရှေ့ဘက် (၁၂) မိုင်ခန့် အကွာတွင်တည်ရှိပြီး အကျယ်အဝန်းအားဖြင့်
ဧရိယာ (၂၀၅၂၀) ဧက ရှိ၍ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် (၁၉၆၂) ပေ ရှိပါသည်။ တောအမျိုးအစား အားဖြင့် အပူပိုင်းတောခြောက်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး သဲနုကျောက်မြေ၊ ကျောက်စရစ်မြေနှင့် ကျောက် ကုန်းမြေဖြစ်ကာ သဘာဝပေါက်ပင်များအနေဖြင့် သန်း၊ ဒဟတ်၊ ထောက်ကြံ့၊ အင်ကြင်း၊ ဆူးဖြူ၊ ရှား၊ ထနောင်း၊ ဆီးဖြူ၊ တရော်၊ ဘိန်းနွယ်နှင့် သပြွတ်စသည့် သစ်မျိူးများ ပေါက်ရောက်ပါသည်။
ဗောဓိတထောင်နယ်မြေ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးကို ၂၀၀၇-၀၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ (၆)နှစ်ကာလ စီမံကိန်းအဖြစ် လျာထားသတ်မှတ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပြီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ် မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ (၅) နှစ်ကာလအတွင်း ဌာနမှ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသော ပုံမှန်စိုက်ခင်း လုပ်ငန်းများတွင် စိုက်ပျိုးထားရှိခဲ့ပါသည်။

စဉ် ဘဏ္ဍာနှစ် စိုက်ခင်း
ဧက/အပင်
ကွန်တို
လိုင်း(ပင်)
အပင်ကြီး
ရွှေ့စိုက်
ကွက်လပ်
ဖြည့်(ပင်)
မြေနဲ
ဗောဓိ
လမ်း(ပင်)
စုစု
ပေါင်း (ပင်)
၂၀၀၇-၀၈ ၇၅/၂၂၅၀၀ ၁၈၀ ၂၇၀ ၂၃၈၁၄ ၁၈၆၆ ၄၈၆၃၀
၂၀၀၈-၀၉ ၁၅၀/၃၀၀၀၀ ၁၅၅၀ ၁၅၀ ၂၈၀၀၀ ၆၀၀ ၆၀၃၀၀
၂၀၀၉-၁၀ ၃၀၀/၆၀၀၀၀ ၁၅၀ ၁၄၀၀၀ ၆၀၀ ၇၄၇၅၀
၂၀၁၀-၁၁ ၂၀၀/၄၀၀၀၀ ၅၀၀ ၆၅၀၀ ၄၇၀၀၀
၂၀၁၁-၁၂ ၅၀/၁၀၀၀၀ ၅၀၀ ၆၅၀၀ ၁၇၀၀၀
၂၀၁၂-၁၃ ၁၅၀/၃၀၀၀၀ ၂၅၀ ၄၀၀၀ ၈၅၀ ၃၅၁၀၀
၂၀၁၃-၁၄ ၁၀၀/၂၀၀၀၀ ၂၇၅ ၄၀၀၀ ၂၄၂၇၅
၂၀၁၄-၁၅ ၂၅၀ ၃၀၀၀ ၃၂၅၀
၂၀၁၅-၁၆ ၂၅၀ ၄၅၀၀ ၄၇၅၀
၁၀ ၂၀၁၆-၁၇ ၂၅၀ ၄၀၀၀ ၄၂၅၀
၁၁ ၂၀၁၇-၁၈ ၂၅၀ ၄၀၀၀ ၄၂၅၀
၁၂ ၂၀၁၈(၆)လ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀
၁၃ ၂၀၁၈-၁၉ ၉၀၀၀ ၉၀၀၀
စုစုပေါင်း

၁၀၂၅/

၂၁၂၅၀၀

၄၂၅၅ ၅၇၀ ၁၂၀၃၁၄ ၃၉၁၆ ၃၄၁၅၅၅

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ စတင်၍ ဗောဓိတစ်ထောင်ဒေသ အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး စီမံကိန်း အဖြစ် (၂၀၁၉-၂၀၂၀ မှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃) ဘဏ္ဍာနှစ်ထိ (၅) နှစ်တာ ကာလတွင် ပထမ (၄) နှစ်၌ (၁) နှစ်လျှင် ပျိုးပင် (၃၃၅၀၀)နှုန်းဖြင့် စိုက်ပျိုး၍ နောက်ဆုံး (၅)နှစ်မြောက်တွင် ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဗောဓိတစ်ထောင်ဒေသတွင် စိုက်ပျိုးထားသော အပင်များ ရေလောင်းခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မြေအောက်အဝီစိရေတွင်းနှင့် ဗောဓိတစ်ထောင်ဆည်မှ ရေကို GI ပိုက်များ သွယ်တန်းပြီး ရေတင်စက်/အင်ဂျင်မောင်း၍ တောင်ပေါ်ရှိ ဂါလန် (၂၀၀၀၀)ဆန့် ရေကန်သို့ ပို့ပြီး အရှည် (၁၀၅၀၀) ပေရှိ PVC ပိုက်လိုင်းများဖြင့် ရေလောင်းခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ပါသည်။

စီမံကိန်းအမည် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့် ပမာဏ(နှစ်စဉ်)
ဗောဓိတစ်ထောင်ဒေသ
အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး
စီမံကိန်း(မုံရွာမြို့နယ်)
(က) သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ငန်းများ
(က-၁) အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ပျိုးခြင်း ၃၀၀၀၀ ပင်
(က-၂) သဘာဝတောထိန်းကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း ၃၅၀၀ ပင်
(က-၃) Vetiver မြက်စိုက်ပျိုးခြင်း ၂၀၀၀ ပင်
(ခ) သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း ၁၀၀၀ ဧက
(ခ-၁) ဓမ္မတာမျိုးဆက်ခြင်း ၁၀၀ ဧက
(ဂ) ထင်းအစားအခြားလောင်စာ အသိပညာပေးခြင်း ၁၂ ကြိမ်
(ဂ-၁) စွမ်းအားမြှင့်မီးဖိုဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ၃၉၀ လုံး
(ဂ-၂) စန္ဒကူးနှင့်လျှော်ဖြူပျိုးပင်များ ဖြန့်ဝေခြင်း ၆၉၈၁ ပင်
(ဃ) ရေနှင့် မြေဆီလွှာထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ
(ဃ-၁) ကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံ ၆ ခု
(ဃ-၂) သစ်ကိုင်းဖျားသုံးနုန်းထိန်းတမံ ၈ ခု
(ဃ-၃) ရေကန်ငယ် ၂ ကန်
(ဃ-၄) တစ်ဖက်ရပ်ဆည် ၁ ခု
(ဃ-၅) မိုးရေစုကန် ၈ ကန်
(ဃ-၆) မြေအောက်ရေ(အဝီစိတွင်း) ၁ တွင်း
(င) တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ(အထောက်အကူပြု)

တန့်ကြည်တောင်ဒေသအထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစီမံကိန်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပခုက္ကူခရိုင်၊ ပခုက္ကူမြို့နယ် အနောက်ဘက် (၃၅) မိုင်ခန့် အကွာ တွင် တည်ရှိပြီး အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် (၃၆၉၁၀) ဧကရှိ၍ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် (၁၀၄၀)ပေ ရှိပါသည်။ တောအမျိုးအစားအနေဖြင့် အပူပိုင်းတောခြောက် အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး သဲနုကျောက်မြေ၊ ကျစ်တီးမြေ၊ ကျောက်စရစ်မြေဖြစ်ကာ သဘာဝပေါက်ပင်များအနေဖြင့် ဒဟတ်၊ သန်း၊ ရှား၊ နဘဲ၊ ထနောင်း၊ ထုံးပေါက်၊ ဇောင်ချမ်း၊ သပွတ်ကြီး၊ ဖျောက်ဆိပ်၊ သမုန်း၊ ဂွေး၊ စွေ့နီ၊ ကသစ်၊ အင်ကြင်းနှင့် ကန္တာစိမ်း စသည့် သစ်မျိုးများပေါက်ရောက်ပါသည်။ တန့်ကြည်တောင် ကာကွယ်တောဧရိယာအတွင်း တောကျဲ ပါး၊ တောပျက်ဖြစ်နေသည့် ဧရိယာဧက (၂၀၀၀) ကို ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘဏ္ဍာနှစ် မှ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာ နှစ် အထိ (၁) နှစ်လျှင် (၄၀၀) ဧက နှုန်း ဖြင့် (၅) နှစ် စီမံကိန်းချမှတ်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင် ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ ဌာနမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ပုံမှန် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများတွင် စိုက်ပျိုး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

စဉ် ခရိုင်/ မြို့နယ် စိုက်ခင်းအမျိုးအစား/တည်နေရာ စိုက်ပျိုးခြင်း(ပင်)
လျာထား ရှင်ပင် ရှင်ပင် (%)
 ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ
ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင်
အရှေ့ဘက်ခြမ်း (ကွက်လပ်ဖြည့်)
၁၀၀၀၀ ၉၃၀၀ ၉၃.၀
ပခုက္ကူ ရေနံမြေစမ်းသပ်
မြေနေရာ(တစ်အုပ်တစ်မ)
၅၀၀ ၄၁၅ ၈၃.၀
ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင်အနောက်ဘက်
ခြမ်း (ကွက်လပ်ဖြည့်)
၂၀၀ ၁၆၆ ၈၃.၀
ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင်(ကွန်တိုမြောင်း) ၁၂၅ ၁၀၅ ၈၄.၀
ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင်(တမာကုန်း) ၅၀၀ ၄၇၀ ၉၄.၀
ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင်
(လမ်းဘေးဝဲယာညောင်ပင်)
၃၀ ၃၀ ၁၀၀
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်း ၁၁၃၅၅ ၁၀၄၈၆ ၉၂.၃
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ
ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင်
အရှေ့ဘက်ခြမ်း (ကွက်လပ်ဖြည့်)
၁၀၀၀၀ ၈၈၉၆ ၈၈.၉
ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင်၊တမာကုန်း (ကွက်လပ်ဖြည့်) ၅၀၀ ၄၅၅ ၉၁.၀
ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင်(ကွန်တိုမြောင်း) ၁၂၅ ၁၂၅ ၁၀၀
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်း ၁၀၆၂၅ ၉၄၇၆ ၈၉.၂
 ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ
ပခုက္ကူ/ ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင်တောက်တဲ့ကုန်း
မြောက်ဘက်နှင့်အရှေ့ဘက်တောင်ခြေ
ကွက်လပ်ဖြည့်
၁၀၀၀၀ ၉၆၁၀ ၉၆.၁
ပခုက္ကူ/ ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင်ဖောင်ရှည်ချောင်
တွင် ကွန်တိုဘောင် စိုက်ပျိုးရန်
၁၂၅ ၁၂၅ ၁၀၀
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်း ၁၀၁၂၅ ၉၇၃၅ ၉၆.၂
 ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ
ပခုက္ကူ/ ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင်တောက်တဲ့ကုန်း ၁၀၀၀၀ ၉၈၆၃ ၉၈.၆
ပခုက္ကူ/ ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင်ဖောင်ရှည်ချောင် ၁၂၅ ၁၂၅ ၁၀၀
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်း ၁၀၁၂၅ ၉၉၈၈ ၉၈.၆
 ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ
ပခုက္ကူ/ ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင် (ကွက်လပ်ဖြည့်)
တောက်တဲ့ကုန်းမြောက်ဘက်
၁၀၀၀၀ ၉၆၁၁ ၉၆.၁
ပခုက္ကူ/ ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင် အရှေ့ဘက်ခြမ်း
တောက်တဲ့ကုန်း ကွန်တိုမြောင်း(၁၀၀)ခု
၅၀၀ ၅၀၀ ၁၀၀
ပခုက္ကူ/ ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင် (ကွန်တိုဘောင်)
(၂၅)ခုဖောင်ရှည်ချောင်
၁၂၅ ၁၂၅ ၁၀၀
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်း ၁၀၆၂၅ ၁၀၂၃၆ ၉၆.၃
 ၂၀၁၈ ခုနှစ် (၆) လ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ
ပခုက္ကူ/ ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင် (ကွက်လပ်ဖြည့်) ၁၀၀၀၀ ၉၆၇၈ ၉၆.၇၈
ပခုက္ကူ/ ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင် (ကွန်တိုဘောင်)၂၅ခု ၁၂၅ ၁၂၅ ၁၀၀
 ၂၀၁၈ ခုနှစ် (၆)လ ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်း ၁၀၁၂၅ ၉၈၀၃ ၉၆.၈၂
 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ
ပခုက္ကူ/ ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင်(ကွက်လပ်ဖြည့်) ၁၀၀၀၀ ၉၈၂၆ ၉၈.၂၆
ပခုက္ကူ/ ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင် (ကွန်တိုဘောင်)၂၅ခု ၁၂၅ ၁၂၅ ၁၀၀
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်း ၁၀၁၂၅ ၉၉၅၁ ၉၈.၂၈

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ စတင်၍ အထူးစီမံကိန်း အဖြစ် (၂၀၁၉-၂၀၂၀ မှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃) ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ (၅)နှစ်တာ ကာလတွင် ပထမ(၄) နှစ်၌ (၁) နှစ်လျှင် ပျိုးပင် (၅၀၀၀၀) နှုန်းဖြင့် စိုက်ပျိုး ၍ နောက်ဆုံး (၅) နှစ်မြောက်တွင် ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ တန့် ကြည်တောင်တွင် စိုက်ပျိုးထားသော အပင်များရေလောင်းခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဧရာဝတီမြစ်မှ ရေကို လျှပ်စစ်မော်တာဖြင့် GI ပိုက်များ သွယ်တန်းပြီး ရေလှောင်ကန် (၃) ကန်သို့ တင်ပို့ ပြီးရေပိုက် များ၊ Sprinkler များတပ်ဆင်ပြီး ရေလောင်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

စီမံကိန်းအမည် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့် ပမာဏ(နှစ်စဉ်)
တန့်ကြည်တောင်ဒေသ
အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး
စီမံကိန်း (ပခုက္ကူမြို့နယ်)
(က) သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ငန်းများ
(က-၁) အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ပျိုးခြင်း ၅၀၀၀၀ ပင်
(က-၂) သဘာဝတောထိန်းကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း ၃၅၀၀ ပင်
(ခ) သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း ၁၀၀၀ ဧက
(ခ-၁) ဓမ္မတာမျိုးဆက်ခြင်း ၁၀၀ ဧက
(ဂ) ထင်းအစားအခြားလောင်စာ အသိပညာပေးခြင်း ၁၂ ကြိမ်
(ဂ-၁) စွမ်းအားမြှင့်မီးဖိုဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ၄၃၂ လုံး
(ဂ-၂) လက်ကမ်းစာစောင်ဖြန့်ဝေခြင်းး ၂၃၂ စောင်
(ဂ-၃) စန္ဒကူးပျိုးပင်များ ဖြန့်ဝေခြင်း ၃၄၅ ပင်
(ဃ) ရေနှင့် မြေဆီလွှာထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ
(ဃ-၁) ကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံ ၁၅ ခု
(ဃ-၂) သစ်ကိုင်းဖျားသုံးနုန်းထိန်းတမံ ၆၅ ခု
(ဃ-၃) ရေကန်ငယ် ၅ ကန်
(ဃ-၄) တစ်ဖက်ရပ်ဆည် ၁၀ ခု
(င) တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ(အထောက်အကူပြု)

ရွှေပုံတောင်စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှု

ရွှေပုံတောင်အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးနယ်မြေသည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးခရိုင်၊ ချောက်မြို့နယ်မှ မြောက်ဘက်(၁) မိုင်ခန့်အကွာ ချောက်-ညောင်ဦး မော်တော်ကားလမ်းနှင့် ဧရာဝတီ မြစ် အရှေ့ဘက်ကမ်းတွင်တည်ရှိပါသည်။ စေတီတော်မြတ်တည်ရှိရာ ကုန်းတော်သည် ပင်လယ်ရေမျက် နှာပြင် အထက် (၅၃၅) ပေ မြင့်မားပါသည်။ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဧရိယာအကျယ်အဝန်းမှာ (၁၂၃၇၉) ဧက ကျယ်ဝန်းပါသည်။ အပူပိုင်း တောခြောက် အမျိုးအစားဖြစ်၍ သဲနုန်းဆန်သော မြေအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး သဘာဝပေါက်ပင်များမှာ ဝါးနွယ်၊ ခေါင်းလေး၊ ထနောင်း၊ မြန်မာရှား၊ ကန္တာစိမ်း၊ သပွတ်ကြီး၊ ဒဟတ်၊ ကျွန်းဖို၊ သပေါက်၊ သစ်ပုဂံနှင့် ဇနီတို့ ပေါက်ရောက်ကြပါသည်။ ရွှေပုံတောင်ဒေသ ပတ်ဝန်းကျင်သည် မိုးရေချိန်နည်းပါးပြီး ပူပြင်းခြောက်သွေ့သည့် ဒေသဖြစ် သဖြင့် နှစ်စဉ်မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေမှာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ (၁၀)နှစ်တာ ကာလအတွင်း ပျမ်းမျှ မိုးရွာသွန်းရက် (၃၇) ရက်၊ မိုးရေချိန်မှာ (၂၃.၂၂) လက်မ ရှိပါသည်။
၂၀၀၀ ခုနှစ်မှ စ၍ မြင်းကောင်ရေ (၂၅) ကောင် ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဖြင့် မြစ်ရေတင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ လျှပ်စစ်မြစ်ရေတင်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် 200 KV Transformer၊ မြင်းကောင်ရေ ၅၀ မော်တာနှင့်် ၅ ထပ်ပန့် ရေတင်စက် အမျိုးအစားဖြင့်(၁၇-၇-၂၀၁၅) ရက်နေ့မှ စတင်လည်ပတ်ခဲ့ပါသည်။ ဧရာဝတီမြစ်ရှိ ပွန်တွန်းရေတင်စက်မှ B3 ကုန်းရှိ ဂါလန်(၂၀၀၀၀) ဆံ့ ရေကန် (၂) ကန်သို့ လျှပ်စစ်မြစ်ရေတင်ခြင်း ဖြင့်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အထိ ရေလောင်းလုပ်သားများဖြင့် ပျိုးပင် (၂၄၂၅၇) ပင်အား ရေလောင်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ရွှေပုံတောင် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးအတွက် တမာစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ စိုက်ခင်း (၃၈၅၀) ဧက တည်ထောင်စိုက်ပျိုးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်‌ရေး သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းအနေ ဖြင့် ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် မြစ်ရေသွယ်တန်းသည့်ဒေသများတွင် တမာပင်ကြီးများ ဖြည့်စွက် စိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ငန်းကို ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ အောက်ပါအတိုင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-

စဉ် ဘဏ္ဍာနှစ် စိုက်ပျိုးသည့် အရေအတွက်(ပင်)
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၆၀၀၀၀
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၇၅၄၅၀
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၇၉၄၁၃
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၃၀၉၀၁
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၁၀၂၉၆
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၃၁၄၇၀
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၁၀၅၀၀
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၀၅၀၀
၂၀၁၈ (၆)လ ၁၄၀၀၀
၁၀ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၁၇၂၀၀
စုစုပေါင်း ၃၃၉၇၃၀

ချောက်မြို့နယ်၊ ရွှေပုံတောင်ဒေသတွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မိုးရာသီ တွင်) အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး စိုက်ပျိုးခြင်း (၁၈၆၅၀) ပင် ကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

Greenig Complex Zone စီမံကိန်း

Greenig Complex Zone စီမံကိန်းအား မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးခရိုင်၊ ရေနံချောင်း မြို့နယ်၊ ရေနံချောင်းမြို့ရှောင်လမ်းဘေး ဝဲ/ယာ မိုင်တိုင်အမှတ် (၁/၇) မှ (၈/၀) အတွင်း ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ စီမံကိန်းကာလမှာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ (၅) နှစ်ကြာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းဧရိယာအနီးတွင် ယင်းမချောင်းကြိုးပြင် ကာကွယ်တော (၂၄၃၀)ဧကနှင့် နတ်ကန်ဦးကြိုးပြင်ကာကွယ်တော (၁၇၄၀) ဧကတို့ တည်ရှိပါသည်။ စီမံကိန်း တည်ရှိရာ ဧရိယာမှာ မြေအတန်းအစားညံ့ဖျင်း၍ သဘာဝပေါက်ပင် ကျဲပါးစွာပေါက်ရောက် လျက်ရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ၎င်းမြေကွက်လပ်နေရာများတွင် သစ်တောသစ်ပင်များ ပြန်လည်ရှင်သန် ဖြစ်ထွန်းလာပြီး လမ်းဘေးဝဲ/ယာ စိမ်းလန်းစိုပြည်လာကာ ဒေသခံပြည်သူများ လူမှုစီပွားတိုးတက်ရေး ကို အထောက်အကူပြုစေရန် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းမှ ဆောင် ရွက်သွားမည့် လုပ်ငန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စီမံကိန်းအမည် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့် ပမာဏ(နှစ်စဉ်)
Greening Complex Zone
စီမံကိန်း (ရေနံချောင်းမြို့နယ်)
(က) သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ငန်းများ
(က-၁) ဖြည့်စွက် အထူးစိမ်းပျိုးပင်ကြီးများ စိုက်ပျိုးခြင်း ၁၂၀၀၀ ပင်
(က-၂) ဖြည့်စွက်စိုက်ကွက် Bio Fencing ပြုလုပ်ခြင်း

(နာနတ်ရိုင်း၊ ရှားစောင်း(ဒေသအခေါ်))

၁၀၀၀ ပင်
(က-၃) သဘာဝတောထိန်း(ကွက်လပ်ဖြည့်)စိုက်ပျိုးခြင်း ၃၅၀၀ ပင်
(က-၄) Acacia Hybrid နှင့်ပင်လယ်ကဗွီး စိုက်ပျိုးခြင်း ၁၀၀၀ ပင်
(က-၅) Vetiver မြက် စိုက်ပျိုးခြင်း ၅၀၀၀ ပင်
(ခ) သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း ၂၀၀၀ ဧက
(ခ-၁) ဓမ္မတာမျိုးဆက်ခြင်း ၂၀၀ ဧက
(ဂ) ထင်းအစားအခြားလောင်စာ အသိပညာပေးခြင်း ၁၂ ကြိမ်
(ဂ-၁) စွမ်းအားမြှင့်မီးဖိုဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ၄၈၂ လုံး
(ဂ-၂) လက်ကမ်းစာစောင်ဖြန့်ဝေခြင်းး ၄၈၂ စောင်
(ဃ) ရေနှင့် မြေဆီလွှာထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ
(ဃ-၁) ကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံ ၈ ခု
(ဃ-၂) သစ်ကိုင်းဖျားသုံးနုန်းထိန်းတမံ ၁၆ ခု
(ဃ-၃) ရေကန်ငယ် ၂ ကန်
(ဃ-၄) တစ်ဖက်ရပ်ဆည် ၁ ခု
(င) တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ(အထောက်အကူပြု)
Dryzone