23
Oct

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာန (၁/၂၀၁၉-၂၀၂၀) နှင့် (၂/၂၀၁၉-၂၀၂၀) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း