15
Jul

သဘာဝတောကျန်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ

နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်း(၄)

မီးတားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(၄)

စခန်းတဲဆောက်လုပ်ခြင်း(၁)

စစ်ဆေးလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(၅)

စခန်းတဲဆောက်လုပ်ခြင်း(၂)

စစ်ဆေးလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(၆)

စခန်းတဲဆောက်လုပ်ခြင်း(၃)

စစ်ဆေးလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(၇)

ဆိုင်းဘုတ်ပြုလုပ်တပ်ဆင်ခြင်း(၁)

ဓမ္မတာမျိုးဆက်ခြင်း(နွယ်ဖြတ်ခြင်း)

ဆိုင်းဘုတ်ပြုလုပ်တပ်ဆင်ခြင်း(၂)

ဓမ္မတာမျိုးဆက်ခြင်း(ငုတ်တက်ချွန်ခြင်း)

ဆိုင်းဘုတ်ပြုလုပ်တပ်ဆင်ခြင်း(၃)

ဓမ္မတာမျိုးဆက်ခြင်း(ဆောင်ရွက်နေပုံ)

ဆိုင်းဘုတ်ပြုလုပ်တပ်ဆင်ခြင်း(၆)

ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း(၁)

ဆိုင်းဘုတ်ပြုလုပ်တပ်ဆင်ခြင်း(၅)

နမူနာစာရင်းကောက်ယူခြင်း(၁)

ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း(၂)

ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခြင်း(၃)

နမူနာစာရင်းကောက်ယူခြင်း(၃)

နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်း(၁)

မီးတားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(၁)

မီးတားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(၂)

မီးတားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(၃)