သစ်တောစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ခြင်း (စ)

  • Home
  • /
  • သစ်တောစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ခြင်း (စ)

သစ်တောစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ခြင်း (စ)

အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာနသည် စိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို အပူပိုင်းမိုးနည်းရပ်ဝန်းဒေသနေ ပြည်သူလူထုအား ထင်းလောင်စာ၊ တိုင်၊ မျော၊ လယ်ယာသုံးကိရိယာ များ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်၊ ဆည်/ ကန်နှင့် မြစ်/ ချောင်းများ၏ ရေဝေရေလဲဒေသများ ထိန်းသိမ်းရန်၊ တောင်စဉ် တောင်တန်းများ စိမ်းလန်းစိုပြည်လာစေရန်၊ ဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး အထောက်အကူဖြစ် စေရန်နှင့် အပူပိုင်းဒေသ စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများအား အထောက်အကူပြုမည့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ တည် ထောင်သော စိုက်ခင်းအမျိုးအစားများမှာ –

(၁)   ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်း

(၂)   ရေဝေရေလဲစိုက်ခင်း

(၃)   တောင်တန်းဒေသများ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ခင်း

(၄)  အခြား(လမ်းဘေး ဝဲ/ယာ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး) စိုက်ခင်း

(၅) သုတေသနစိုက်ခင်း

၂၀၂၁-၂၀၂၂ (၆) လ ဘဏ္ဍာနှစ်(၂၀၂၂ ခုနှစ် ၊ မိုးရာသီ) တွင် သစ်တောစိုက်ခင်း (၃၃၆၅)ဧက အား တည်ထောင်စိုက်ပျိုးလျက်ရှိပါသည်။

(၁) ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်း

ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်းများကို အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ အတွက် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ တည်ထောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ () နှစ် ပြည့်ပြီး ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်းများအား အကျိုးပြုကျေးရွာများသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်၍ ထင်း/ တိုင်/ မျော သစ်​တောထွက်ပစ္စည်း ထုတ်ယူ​စေပြီး အဆိုပါ စိုက်ခင်း​မြေ​နေရာများတွင်လည်း ကျေးရွာသုံး စိုက်ခင်းသစ်များကို ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ခင်းတည်ထောင်ရာတွင် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အကြီးမြန်၊ ငုတ်တက်ထွက် အား ကောင်းသော သစ်မျိုးများဖြစ်သည့် ယူကလစ်၊ ရှား၊မြန်မာကုက္ကို၊ မဲဇလီ၊ ဒဟတ်၊ ရင်းမာသစ်မျိုး များကို ရွေးချယ်၍ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ၏ ဘဏ္ဍာငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၉၇-၁၉၉၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်းစုစုပေါင်း (၁၉၂,၇၄၂.၆၄) ဧက စိုက်ပျိုး တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (၆) လဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်း (၁၅၂၀) ဧက တည်ထောင်စိုက်ပျိုးလျက်ရှိပါသည်။

၂၀၁၈၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၁၈ ခုနှစ်မိုးရာသီ) မှစ၍ စံနှုန်း အသစ်အရ တစ်ဧက ပန္နက် အကွာအဝေး (‘ x ‘) မြေပြန့်တွင် ကျင်းအရွယ်အစား(‘x ‘ x ‘) ချက် ကျင်း(‘ x ‘x ‘) နှင့် တောင်စောင်းတွင် ကျင်းအရွယ်အစား (‘x .‘x .‘) ချက်ကျင်း (‘ x ‘ x ‘) ဖြင့် စိုက်ပင် (၅၄၀) ပင်နှုန်း စိုက်ပျိုးဆောင်ရွက်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောများ ပြန်လည်တည်ထောင်ရေးစီမံကိန်း -Myanmar Reforestation and Rehabilitation Programme(MRRP) အရ ၂၀၁၇၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၆၂၀၂၇ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ) စီမံကိန်းကာလ (၁၀) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာသုံး စိုက်ခင်းဧက စုစုပေါင်း (၂၉,၂၇၆.၄၇) ဧကအား တည်​ထောင်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန် ချမှတ်ရေးဆွဲထားရှိပါသည်။

(၅) နှစ်ပြည့်ပြီး ကျေးရွာသုံးထင်းစိုက်ခင်းများအား သက်ဆိုင်ရာ အကျိုးပြုကျေးရွာများ သို့ လွှဲပြောင်းပြီး ထင်း၊ တိုင်၊ မျော ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်း

ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည့် ကျေးလက်နေပြည်သူ များ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်သော လယ်/ယာသုံး ကိရိယာများ၊ ထင်း၊ တိုင်၊ မျော စသည့် သစ်တော ထွက် ပစ္စည်းမျာကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက် (၅) နှစ်ပြည့်ပြီးသည့် ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်းများအား သက်ဆိုင်ရာ အကျိုးပြုကျေးရွာများသို့ လွှဲပြောင်းပေးပြီး စိုက်ခင်းအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှု စီမံချက်ပါအတိုင်း ထင်း၊ တိုင်၊ မျော ထုတ်ယူ သုံးစွဲမှုအခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က) (၅) နှစ်ပြည့်ပြီး ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်းများအား အကျိုးပြုကျေးရွာများသို့ လွှဲပြောင်း ပယ်ဖျက် ခွင့်ပြုပြီးစာရင်း (၂၀၂၁-၂၀၂၂ (၆) လဘဏ္ဍာနှစ်အထိ)

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး လွှဲပြောင်း/ ပယ်ဖျက်ခွင့်ပြုပြီးသည့် စိုက်ခင်း
စိုက်ကွက် စိုက်ဧက
စစ်ကိုင်း ၁၇၉ ၁၃၉၀၈.၀၀
မကွေး ၁၉၆ ၃၁၀၆၅.၃၀
မန္တလေး ၁၉၇ ၁၂၂၂၇.၄၂
  စိမ်း/စိုချုပ် ၅၇၂
၅၇၂၀၀.၇၂

(ခ)လွှဲပြောင်း ပယ်ဖျက်ခွင့်ပြုပြီး ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်းများမှ အကျိုးပြုကျေးရွာများ သို့ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ဖြန့်ဝေပြီးစီးမှုအခြေအနေ (၂၀၂၁-၂၀၂၂ (၆) လဘဏ္ဍာနှစ်အထိ)

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး စိုက်ဧက ထင်းလွှဲ ပြောင်း(ဧက) စိုက်ခင်းပြန်လည်

တည်ထောင်ပြီး(ဧက)

(၂၀၂၀ မိုးရာသီအထိ)

ထွက်ရှိသစ်တောထွက်ပစ္စည်း
ထင်း

(တန်)

တိုင်

(လုံး)

 မျော

(လုံး)

စစ်ကိုင်း(၃၉)ကွက် ၂,၅၆၀.၀ ၂၅၃၂.၀ ၁,၂၄၃.၀ ၄၅၂.၉၉ ၂၀၇၂.၀၀ ၁၈၀၉.၀၀
မကွေး(၃၅)ကွက် ၇,၄၃၄.၉ ၃၃၃၈.၅ ၂,၇၇၅.၀ ၆၆၉.၇၀ ၁၈၇၅.၀၀ ၂၀၃၆.၀၀
မန္တလေး(၉၂)ကွက် ၇၄၂၅.၄၂ ၆၇၁၀.၄၂ ၂,၉၉၈.၀ ၃၂၇၇.၂၈ ၅၈၄၁.၀၀ ၂၂၁၈၅.၀၀
  စိမ်း/စိုချုပ်(၁၆၆)ကွက် ၁၇၄၂၀.၃၂ ၁၂၅၈၀.၉၂ ၇,၀၁၆.၀၀ ၄၃၉၉.၉၇ ၉၇၈၈.၀၀ ၂၆၀၃၀.၀၀

(၂) ရေဝေရေလဲစိုက်ခင်း

ရေဝေရေလဲစိုက်ခင်းများမှာ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရန်၊ မြေဆီလွှာတိုက်စားမှုကာကွယ်ရန်၊ မြစ် ချောင်း၊ တာတမံနှင့် ဆည်များတွင် ရေကောင်းရေသန့်များ အစဉ်အမြဲ လုံလောက်စွာရရှိစေရန်နှင့် ရာသီ ဥတု ကောင်းမွန်မျှတစေရန်တို့အတွက် ရည်ရွယ်၍ စိုက်ပျိုးသော သစ်တောစိုက်ခင်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ယူကလစ်၊ ရှား၊ ကန္တာစိမ်း၊ မြန်မာကုက္ကို၊ မန်ကျည်း၊ တမာ၊ ထနောင်း၊ မဲဇလီ၊ ရင်းမာ၊ ဖျောက်ဆိတ် သစ်မျိုးများကို အဓိကထားရွေးချယ်၍  စိုက်ပျိုးပါသည်။ ၁၉၉၇၁၉၉၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၀၂၀၂၁ဘဏ္ဍာ နှစ်အထိ (၁၁၉,၅၅၂) ဧက စိုက်ပျိုးတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (၆)လ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ရေဝေရေလဲစိုက်ခင်း (၇၅၀) ဧက တည်ထောင်စိုက်ပျိုးလျက်ရှိပါသည်။

၂၀၁၈၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် မှစ၍ စံနှုန်းအသစ်အရ ဝက်ခေါင်းထိုးစနစ် အသုံးပြုပြီး ပန္နက် အကွာအဝေး (၁၂‘x ‘) ကျင်းအရွယ်အစား (‘x .‘ x ၁.၅‘) ချက်ကျင်း (‘x ‘x ‘) ဖြင့် တစ်ဧက စိုက်ပင် (၄၀၃) နှုန်းဖြင့် စိုက်ပျိုးဆောင်ရွက်ပါသည်။ MRRP အရ (၂၀၁၇၂၀၁၈ မှ ၂၀၂၆၂၀၂၇ ဘဏ္ဍာ နှစ် အထိ) စီမံကိန်းကာလအတွင်း ရေဝေရေလဲစိုက်ခင်းဧက စုစုပေါင်း (၁၀,၇၀၀) အား စိုက်ပျိုးဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

(၃) တောင်တန်းဒေသများ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ခင်း

တောင်တန်းဒေသများ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး စိုက်ခင်းများကို အပူပိုင်းဒေသအတွင်းရှိ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရန် အထူးလိုအပ်နေသော တောင်ကုန်းတောင်တန်းများတွင် စိုက်ပျိုးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အပူပိုင်းဒေသအတွင်းရှိ တောင်တန်းများမှာ အပေါ်ယံမြေလွှာပျက်စီးနေပြီး သစ်တောများပြန် လည်  စိုက်ပျိုးရန် ခက်ခဲသော ဒေသများဖြစ်သဖြင့်  တောင်တန်းတစ်ခုချင်း အလိုက် အထူးအလေးပေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တောင်တန်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး စိုက်ခင်းများတွင် ဆိုးရွားသည့် ရာသီဥတုနှင့် မြေအမျိုးအစားတွင် ပေါက်ရောက်နိုင်ခြင်း၊ ကြီးထွားမှုမြန်ခြင်း၊ အမြစ်ပွားခြင်းမှ ဖြစ်စေ၊ သစ်စေ့မှဖြစ်စေမျိုးပွားရန်လွယ်ကူခြင်းစသည့် အရည်အသွေးများဖြင့်ပြည့်စုံသော သစ်မျိုးများဖြစ်သည့် ယူကလစ်၊ ရှား၊ ကန္တာစိမ်း၊ ကုက္ကို(မြန်မာ)၊ မန်ကျည်း၊ တမာ၊ ထနောင်း၊ မယ်ဇလီ၊ ဒဟတ်၊ ယင်းမာ၊ ဖျောက်ဆိပ် သစ်မျိုးများဖြင့် စိုက်ပျိုးပါသည်။ ပန္နက်အကွာအဝေး (၁၅’ x ၁၅’)၊ ကျင်းအရွယ်အစား  (၆’x ၁.၅’x၁’)၊ ချက်ကျင်း (၁’x၁’x ၁’) ဖြင့် တစ်ဧကစိုက်ပင် (၂၀၀) နှုန်း စိုက်ပျိုးပါသည်။ ၁၉၉၇-၁၉၉၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ (၃၅,၆၂၃) ဧကအား စိုက်ပျိုးတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ တောင်တန်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး စိုက်ခင်းများကို (၂၀၁၈ ခုနှစ်-မိုးရာသီ)  ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ စ၍ စံနှုန်းအသစ်အရ ဝက်ခေါင်းထိုးစနစ် အသုံးပြုပြီး ပန္နက်အကွာအဝေး (၁၂’ x ၉’)၊ ကျင်းအရွယ်အစား(၄’x ၁.၅’ x ၁.၅’)၊ ချက်ကျင်း (၁’x ၁’x ၁’) ဖြင့် တစ်ဧကစိုက်ပင် (၄၀၃) နှုန်း စိုက်ပျိုး​ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ Myanmar Reforestation and Rehabilitation Programme (MRRP) အရ (၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၆-၂၀၂၇ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ) စီမံကိန်းကာလအတွင်း တောင်တန်းဒေသများ စိမ်းလန်းစို ပြည်ရေး စိုက်ခင်းဧက စုစု​​ပေါင်း (၁၁,၈၀၀) ဧကအား စိုက်ပျိုးဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (၆) လဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ရေဝေရေလဲစိုက်ခင်း  (၇၅၀) ဧကအား စိုက်ပျိုးတည်ထောင်လျက်ရှိပါသည်။

(၄) အခြား(လမ်းဘေး ဝဲ/ယာ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး) စိုက်ခင်း

အခြားစိုက်ခင်း အမျိုးအစားကို အပူပိုင်းဒေသအတွင်းရှိ မြို့နယ်အသီးသီးတွင် စိမ်းလန်းစို ပြည် သာယာလှပရေးကို ရည်ရွယ်၍ စိုက်ပျိုးပါသည်။ ရုံးဝန်း၊ ကျောင်းဝန်းနှင့် လမ်းဘေး ဝဲ/ယာတို့တွင် အရိပ်ရ အလှပင်များအဖြစ် စိုက်ပျိုးခြင်းသာမက ကျေးရွာအနီး တစ်အုပ်တစ်မ စိုက်ခင်းများအနေဖြင့် ပြည်သူလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ယူကလစ်၊ ရှား၊ ကဗွီး၊ ကုက္ကို (မြန်မာ/သ​​ေင်္ဘာ) မန်ကျည်း၊ ဆူးဖြူ၊ တမာ၊ မဲဇလီ၊ ငုစပ်၊ ပေါက်ပန်းဖြူ၊ သပြေ၊ ရင်းမာ၊ ဖျောက်ဆိတ် သစ်မျိုးများ စိုက်ပျိုးပါသည်။ ၁၉၉၇၁၉၉၈ မှ ၂၀၂၀၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် အထိ အခြားစိုက်ခင်း (၄၆,၅၀၅) ဧက စိုက် ပျိုးတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (၆) လဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အခြားစိုက်ခင်း (၃၄၅) ဧက တည်ထောင်စိုက်ပျိုး လျက်ရှိပါသည်။

၂၀၁၈၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်မှစ၍ စံနှုန်းအသစ်အရ ပန္နက်အကွာအဝေး (‘ x ‘) ကျင်း အရွယ်အစား (‘ x ‘ x ‘) ချက်ကျင်း (‘ x ‘ x ‘) ဖြင့် တစ်ဧက စိုက်ပင် (၁၂၁၀) နှုန်းဖြင့် စိုက်ပျိုး​ဆောင်ရွက်ပါသည်။  MRRP အရ (၂၀၁၇၁၈ မှ ၂၀၂၆၂၇ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ) စီမံကိန်း ကာလအတွင်း အခြားစိုက်ခင်းဧက စုစုပေါင်း (၆၆၀၀) အား စိုက်ပျိုးတည်ထောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

(၅) သုတေသနစိုက်ခင်း

အပူပိုင်းဒေသအတွင်း စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးနှင့် ကျေးရွာနေပြည်သူလူထုအတွက် လိုအပ်သော သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ရရှိနိုင်ရေးအတွက် သစ်တောစိုက်ခင်းများထူထောင်ရာတွင် စိုက်ခင်း လုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးတက် အောင်မြင်မှုရရှိစေရန် နေရာဒေသနှင့် ကိုက်ညီမည့်သစ်မျိုးများ ရွေးချယ်ခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော မြေပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ သစ်တောပြုစု စိုက်ပျိုးထိန်းသိမ်းသည့် နည်းစနစ်အသစ်များ ရှာဖွေခြင်းစသည့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်၍ သုတေသန စိုက်ခင်းများကို တည်ထောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ခင်းတည်ထောင်ရာတွင် စိုက်ပင်အကွာအဝေး သတ်မှတ်ခြင်း၊ သစ်မျိုးသတ်မှတ်ရွေးချယ်ခြင်းမရှိဘဲ အပူပိုင်းဒေသအတွင်း သစ်တောစိုက်ခင်းများအောင်မြင်စေရေးအတွက် သစ်တောသုတေသနဌာနနှင့်ပူးပေါင်းပြီး သင့်လျော်သောသစ်မျိုးနှင့်အကွာအဝေးတို့ဖြင့် သုတေသနပြု ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၁၉၉၇၁၉၉၈ မှ ၂၀၂၁၂၀၂၂ (၆) လ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ သုတေသန စိုက်ခင်း (၄၀၅.၇၅) ဧကအား စိုက်ပျိုးတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

(၆) စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းအချိန်ဇယား

အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာန၊ စိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်း လုပ်ငန်းအချိန် ဇယားမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စိုက်ခင်းပုံစံ လုပ်ငန်းအမျိုးအမည် ဆောင်ရွက်ရမည့်ကာလ
သစ်တောစိုက်ခင်းတည်ထောင်မည့် တည်နေရာပြုစုပေးပို့ခြင်း စက်တင်ဘာလ
စိုက်ခင်းမြေနေရာ ရွေးချယ်ခြင်းလုပ်ငန်း စက်တင်ဘာလ
မြေတိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်း အောက်တိုဘာလ
ပန္နက်ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း အောက်တိုဘာလ၊ နိုဝင်ဘာလ
မြေပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း(ကျင်းတူးခြင်း/ထွန်ယက်ခြင်း) နိုဝင်ဘာလမှ ဖေဖော်ဝါရီလထိ
နွးချေးထည့်ခြင်းလုပ်ငန်း မတ်လ
ကျင်းဖို့ခြင်းလုပ်ငန်း မတ်လ
ပျိုးထောင်ခြင်းလုပ်ငန်း အောက်တိုဘာလမှ မေလထိ
စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်း မေလမှ ဇွန်လထိ
၁၀ သေပင်ဖာထေးခြင်းလုပ်ငန်း ဇွန်၊ ဇူလိုင်
၁၁ ပေါင်းသင်ရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်း(ပထမကြိမ်) ဇွန်၊ဇူလိုင်
ပေါင်းသင်ရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်း(ဒုတိယကြိမ်) စက်တင်ဘာလ
၁၂ မြေဩဇာကျွေးခြင်းလုပ်ငန်း ဇူလိုင်လမှ စက်တင်ဘာလထိ
၁၃ စစ်ဆေးလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဩဂုတ်လ၊ စက်တင်ဘာလ
၁၄ ရှင်ပင်ရေတွက်ခြင်း အစီရင်ခံစာ ဒီဇင်ဘာလ၊ ဧပြီလ၊ ဩဂုတ်လ
၁၅ မီးကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်း

(က) မီးတာလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း

(ခ)   မီးစောင့်ခန့်ထားခြင်း

ဒီဇင်ဘာလ၊ ဇန်နဝါရီလ

ဖေဖော်ဝါရီလမှ ဧပြီလထိ

၁၆ စိုက်ခင်းတည်ထောင်ပြီးဆုံးကြောင်းအစီရင်ခံစာ ဒီဇင်ဘာ ရှင်ပင်ရေတွက်ခြင်း ဆောင်ရွက်ပြီး
Dryzone