ဝန်ထမ်းအင်အား

  • Home
  • /
  • ဝန်ထမ်းအင်အား

ဝန်ထမ်းအင်အား

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၌ ဝန်ထမ်းအင်အားဖွဲ့စည်းပုံအရ အရာထမ်း (၁၃၇) ဦး၊ အမှုထမ်း (၃,၀၉၄)  ဦး၊ စုစုပေါင်း (၃,၂၃၁) ဦး ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။  ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ​ဖေဖော်ဝါရီလကုန် အထိ အရာထမ်း (၁၁၂) ဦး၊ အမှုထမ်း (၁၁၆၈) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၂၇၆) ဦးအား ခန့်ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ညွှန်ကြား​ရေးမှူးချုပ်ရုံးနှင့် တိုင်းဒေသကြီးများအလိုက် ဝန်ထမ်းအင်အား ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ခန့်ထားဆောင် ရွက်ပြီးစီးမှုတို့အား တစ်ဖက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်

                                                                                       (၃၀-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ

စဉ် ဌာနအမည်/ တိုင်းဒေသကြီး အရာထမ်း အမှုထမ်း ပေါင်း ရာခိုင်နှုန်း
ခွင့်ပြု ခန့်ထား ခွင့်ပြု ခန့်ထား ခွင့်ပြု ခန့်ထား
ဦးစီးရုံးချုပ် ၃၉ ၃၀ ၁၅၆ ၇၉ ၁၉၅ ၁၀၉ ၅၅.၉၀%
စစ်ကိုင်း ၂၈ ၂၃ ၈၅၈ ၃၂၆ ၈၈၆ ၃၄၉ ၃၉.၃၉%
မကွေး ၃၉ ၃၀ ၁၂၁၆ ၄၇၅ ၁၂၅၅ ၅၀၅ ၄၀.၂၄%
မန္တလေး ၃၁ ၂၇ ၈၆၄ ၃၃၈ ၈၉၅ ၃၆၅ ၄၀.၇၈%
စုစုပေါင်း ၁၃၇ ၁၁၀ ၃၀၉၄ ၁၂၁၈ ၃၂၃၁ ၁၃၂၈ ၄၁.၁၀%
Dryzone