ဝန်ထမ်းအင်အား

  • Home
  • /
  • ဝန်ထမ်းအင်အား

ဝန်ထမ်းအင်အား

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၌ ဝန်ထမ်းအင်အားဖွဲ့စည်းပုံအရ အရာထမ်း (၁၃၇) ဦး၊ အမှုထမ်း (၃,၀၉၄)  ဦး၊ စုစုပေါင်း (၃,၂၃၁) ဦး ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ​မတ်လကုန် အထိ အရာထမ်း (၈၂) ဦး၊ အမှုထမ်း (၁၀၄၇) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၁၂၉) ဦးအား ခန့်ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ညွှန်ကြား​ရေးမှူးချုပ်ရုံးနှင့် တိုင်းဒေသကြီးများအလိုက် ဝန်ထမ်းအင်အား ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ခန့်ထားဆောင် ရွက်ပြီးစီးမှုတို့အား အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်

                                                                                       (၃၁-၃-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ

စဉ် ဌာနအမည်/ တိုင်းဒေသကြီး အရာထမ်း အမှုထမ်း ပေါင်း ရာခိုင်နှုန်း
ခွင့်ပြု ခန့်ထား ခွင့်ပြု ခန့်ထား ခွင့်ပြု ခန့်ထား
ဦးစီးရုံးချုပ် ၃၉ ၂၁ ၁၅၆ ၅၇ ၁၉၅ ၇၈ ၄၀.၀၀%
စစ်ကိုင်း ၂၈ ၂၀ ၈၅၈ ၂၅၆ ၈၈၆ ၂၇၆ ၃၁.၁၅%
မကွေး ၃၉ ၂၁ ၁၂၁၆ ၄၄၁ ၁၂၅၅ ၄၆၂ ၃၆.၈၁%
မန္တလေး ၃၁ ၂၀ ၈၆၄ ၂၉၃ ၈၉၅ ၃၁၃ ၃၄.၉၇%
စုစုပေါင်း ၁၃၇ ၈၂ ၃၀၉၄ ၁၀၄၇ ၃၂၃၁ ၁၁၂၉ ၃၃.၉၄%
Dryzone