မြို့နယ်အလိုက် စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို၊ လောင်စာတောင့်လျာထားချက်၊ စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်း လျာထားချက်နှင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု စာရင်း

  • Home
  • /
  • မြို့နယ်အလိုက် စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို၊ လောင်စာတောင့်လျာထားချက်၊ စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်း လျာထားချက်နှင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု စာရင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို

ဖြန့်ဖြူးခြင်း

(လုံး)

လောင်စာတောင့်သုံး စွဲခြင်း(တုံး)

စိုက်ပျိုးရေးစွန့်

ပစ်ပစ္စည်း

သုံးစွဲ ခြင်း (တန်)

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

ညွှန်မှူးရုံး

၆၀၀

၂၅၀

ရွှေဘိုခရိုင်ရုံး

၄၂၀

၂၄၀

ရွှေဘို

၆၀၂

၃၆၈

၂၀၀၀၀၀

၁၀၇၄၅၀

၈၀၀

၄၃၃

ခင်ဦး

၆၀၂

၃၄၇

၇၀၀၀၀

၃၅၁၆၀

၈၀၀

၄၀၀

ဝက်လက်

၈၁၈

၄၈၂

၁၀၀၀၀

၅၁၁၃

၉၅၀

၄၉၆

ကန့်ဘလူ

၆၀၂

၃၈၇

၃၀၀၀၀

၁၅၃၈၅

၇၅၀

၃၇၈

ရေဦး

၆၀၂

၃၆၄၅

၄၀၀၀၀

၂၃၂၇၈

၉၀၀

၅၂၈

တန့်ဆည်

၆၀၂

၃၅၂

၁၀၀၀၀

၅၀၃၀

၆၀၀

၃၂၂

ဒီပဲယင်း

၆၀၂

၃၇၅

၁၀၀၀၀

၅၁၁၀

၆၀၀

၃၁၁

ရွှေဘိုခရိုင်ပေါင်း

၄၈၅၀

၂၉၁၆

၃၇၀၀၀၀

၁၉၆၅၂၆

၅၄၀၀

၂၈၆၈

မုံရွာခရိုင်ရုံး

၂၄၀

၁၅၀

မုံရွာ

၆၀၂

၃၄၈

၄၀၀၀၀၀

၂၂၁၁၈၁

၆၀၀

၅၂၃

ချောင်းဦး

၆၀၂

၃၉၃

၄၀၀၀၀

၂၈၅၂၇

၇၀၀

၃၉၈

ဘုတလင်

၆၀၂

၄၂၇

၁၅၀၀၀

၁၂၇၇၀

၆၀၀

၄၅၃

အရာတော်

၆၀၂

၃၁၄

၁၀၀၀၀

၅၉၄၀

၁၅၀၀

၇၉၁

မုံရွာခရိုင်ပေါင်း

၂၆၄၈

၁၆၃၂

၄၆၅၀၀၀

၂၆၈၄၁၈

၃၄၀၀

၂၁၆၅

ယင်းမာပင်ခရိုင်ရုံး

၁၈၀

၉၀

ဆားလင်းကြီး

၆၀၂

၃၆၁

၁၂၀၀၀

၈၇၄၀

၁၀၀၀

၆၂၉

ယင်းမာပင်

၈၁၈

၄၉၈

၂၀၀၀၀

၅၉၈၀

၁၀၀၀

၅၉၉

ပုလဲ

၆၀၂

၄၁၂

၁၀၀၀၀

၅၃၄၄

၁၁၀၀

၆၄၇

ယင်းမာပင်ခရိုင်ပေါင်း

၂၂၀၂

၁၃၆၁

၄၂၀၀၀

၂၀၀၆၄

၃၁၀၀

၁၈၇၅

စစ်ကိုင်းခရိုင်ရုံး

၁၈၀

၉၀

စစ်ကိုင်း

၆၀၂

၄၁၆

၂၉၅၀၀၀

၂၁၆၀၀၀

၃၅၀

၂၁၆

မြင်းမူ

၆၀၂

၃၈၈

၂၀၀၀၀

၁၂၇၀၀

၃၅၀

၂၀၅

မြောင်

၆၀၂

၄၁၀

၁၅၀၀၀

၆၇၂၀

၄၀၀

၂၉၃

စစ်ကိုင်းခရိုင်ပေါင်း

၁၉၈၆

၁၃၀၄

၃၃၀၀၀၀

၂၃၅၄၂၀

၁၁၀၀

၇၁၄

တိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၁၂၂၈၆

၇၄၆၃

၁၂၀၀၀၀၀

၇၂၀၄၂၈

၁၃၀၀၀

၇၆၂၂

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို

ဖြန့်ဖြူးခြင်း

(လုံး)

လောင်စာတောင့်သုံး စွဲခြင်း(တုံး)

စိုက်ပျိုးရေးစွန့်

ပစ်ပစ္စည်း

သုံးစွဲ ခြင်း (တန်)

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး

၆၀၀

၂၅၀

ပခုက္ကူခရိုင်ရုံး

၃၀၀

၁၂၀

ပေါက်

၆၀၂

၃၇၂

၆၀၀၀၀

၃၀၃၀၀

၅၀၀၀

၂၅၅၉

မြိုင်

၆၀၂

၃၉၀

၁၆၀၀၀

၈၂၉၇

၇၀၀၀

၃၇၂၉

ရေစကြို

၆၀၂

၄၇၄

၇၅၀၀၀

၃၈၀၀၀

၆၀၀၀

၃၀၀၀

ပခုက္ကူ

၆၀၂

၃၀၆

၁၅၆၄၀၀

၈၀၉၀၀

၄၀၀၀

၂၀၇၄

ဆိပ်ဖြူ

၆၀၂

၃၈၁

၈၅၀၀၀

၄၃၃၀၀

၃၀၀၀

၁၅၃၆

ပခုက္ကူခရိုင်ပေါင်း 

၃၃၁၀

၂၀၄၃

၃၉၁၄၀၀

၂၀၀၇၉၇

၂၅၀၀၀

၁၂၈၉၈

မကွေးခရိုင်ရုံး

၃၆၀

၁၈၀

ချောက်

၆၀၂

၄၂၄

၅၀၀၀၀

၂၅၄၇၀

၆၀၀၀

၃၀၂၆

ရေနံချောင်း

၆၀၂

၃၅၂

၇၀၀၀၀

၃၅၀၂၈

၆၀၀၀

၃၀၀၄

နတ်မောက်

၆၀၂

၃၁၆

၅၀၀၀၀

၂၅၃၃၅

၄၀၀၀

၂၀၂၉

မြို့သစ်

၆၀၂

၃၁၄

၁၁၀၀၀

၅၆၁၀

၄၀၀၀

၂၀၂၉

တောင်တွင်းကြီး

၆၀၂

၃၈၈

၅၀၀၀၀

၂၆၀၁၀

၇၀၀၀

၃၅၀၃

မကွေး

၈၁၈

၄၈၁

၈၀၀၀၀

၄၀၀၀၀

၇၀၀၀

၃၅၀၀

မကွေးခရိုင်ပေါင်း

၄၁၈၈

၂၄၅၅

၃၁၁၀၀၀

၁၅၆၄၅၃

၃၄၀၀၀

၁၇၀၉၁

မင်းဘူးခရိုင်ရုံး

၂၄၀

၁၈၀

စလင်း

၆၀၂

၄၃၅

၆၀၀၀၀

၃၂၅၈၉

၆၀၀၀

၃၁၃၁

ပွင့်ဖြူ

၆၀၂

၄၂၄

၂၄၀၀၀

၁၂၂၀၀

၄၅၀၀

၂၃၅၀

မင်းဘူး

၈၁၈

၄၇၂

၃၀၀၀၀

၁၅၉၆၇

၅၅၀၀

၂၈၄၂

ငဖဲ

၆၀၂

၃၃၂

၁၀၀၀၀

၅၁၄၇

၅၀၀၀

၂၅၅၃

မင်းဘူးခရိုင်ပေါင်း

၂၈၆၄

၁၈၄၃

၁၂၄၀၀၀

၆၅၉၀၃

၂၁၀၀၀

၁၀၈၇၆

သရက်ခရိုင်ရုံး

၃၆၀

၁၈၀

မင်းလှ

၆၀၂

၃၇၆

၂၀၀၀၀

၉၉၆၅

၃၀၀၀

၁၅၅၆

ဆင်ပေါင်ဝဲ

၆၀၂

၃၄၆

၂၂၈၀၀

၁၁၈၁၇

၄၀၀၀

၂၀၆၉

အောင်လံ

၆၀၂

၃၅၆

၁၈၀၀၀၀

၉၂၅၀၀

၂၀၀၀

၁၀၂၈

သရက်

၆၀၂

၃၅၈

၂၂၀၀၀

၁၁၂၉၄

၄၀၀၀

၂၀၀၇

မင်းတုန်း

၆၀၂

၃၄၂

၁၄၀၀၀

၇၂၇၀

၄၀၀၀

၂၀၇၀

ကံမ

၆၀၂

၄၀၄

၁၄၈၀၀

၇၇၁၅

၄၀၀၀

၂၀၉၅

သရက်ခရိုင်ပေါင်း

၃၉၇၂

၂၃၆၂

၂၇၃၆၀၀

၁၄၀၅၆၁

၂၁၀၀၀

၁၀၈၂၅

တိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၁၄၉၃၄

၈၉၅၃

၁၁၀၀၀၀၀

၅၆၃၇၁၄

၁၀၁၀၀၀

၅၁၆၉၀

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

 

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို

ဖြန့်ဖြူးခြင်း

(လုံး)

လောင်စာတောင့်သုံး စွဲခြင်း(တုံး)

စိုက်ပျိုးရေးစွန့်

ပစ်ပစ္စည်း

သုံးစွဲ ခြင်း (တန်)

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး

၆၀၀

၄၅၀

ကျောက်ဆည်ခရိုင် ရုံး

၁၈၀

၉၀

ကျောက်ဆည်

၆၀၂

၃၇၈

၈၀၀၀၀

၅၂၀၄၀

၁၇၅၀

၉၇၀

မြစ်သား

၆၀၂

၃၂၇

၇၀၀၀၀

၄၃၄၀၅

၁၅၀၀

၈၃၅

တံတားဦး

၆၀၂

၃၂၄

၁၀၀၀၀၀

၅၄၁၅၀

၁၇၅၀

၉၄၄

ကျောက်ဆည်ခရိုင်ပေါင်း

၁၉၈၆

၁၁၁၉

၂၅၀၀၀၀

၁၄၉၅၉၅

၅၀၀၀

၂၇၄၉

မြင်းခြံခရိုင်ရုံး

၂၄၀

၁၅၀

မြင်းခြံ

၆၀၂

၄၀၄

၃၅၀၀၀

၁၉၆၀၄

၃၀၀၀

၂၇၄၁

နွားထိုးကြီး

၆၀၂

၃၇၇

၅၀၀၀

၂၉၀၀

၁၅၀၀

၁၀၂၀

တောင်သာ

၈၁၈

၄၅၄

၁၀၀၀၀

၅၀၃၇

၂၀၀၀

၁၃၀၇

ငါန်းဇွန်

၆၀၂

၃၆၄

၁၃၀၀၀

၇၁၀၀

၁၅၀၀

၇၀၀

မြင်းခြံခရိုင်ပေါင်း

၂၈၆၄

၁၇၄၉

၆၃၀၀၀

၃၄၆၄၁

၈၀၀၀

၄၇၆၈

ညောင်ဦးခရိုင်ရုံး

၁၂၀

၉၀

ညောင်ဦး

၆၀၂

၃၃၀

၃၀၀၀၀

၁၅၆၃၄

၁၈၀၀

၁၁၀၁

ကျောက်ပန်းတောင်း

၆၀၂

၃၆၀

၂၅၀၀၀

၁၂၇၇၈

၂၂၀၀

၁၁၀၅

ညောင်ဦးခရိုင်ပေါင်း

၁၃၂၄

၇၈၀

၅၅၀၀၀

၂၈၄၁၂

၄၀၀၀

၂၂၀၆

မိတ္ထီလာခရိုင်ရုံး

၂၄၀

၁၂၀

မိတ္ထီလာ

၆၀၂

၃၆၃

၉၀၀၀၀

၄၅၂၀၀

၈၀၀

၄၄၆

သာစည်

၆၀၂

၃၃၂

၅၀၀၀၀

၂၈၄၄၀

၅၀၀

၂၇၈

ဝမ်းတွင်း

၆၀၂

၃၅၀

၂၀၀၀၀

၁၀၀၂၄

၇၀၀

၃၅၁

မလှိုင်

၆၀၂

၃၂၄

၉၀၀၀၀

၄၅၃၀၀

၂၀၀၀

၁၀၁၇

မိတ္ထီလာခရိုင်ပေါင်း

၂၆၄၈

၁၄၈၉

၂၅၀၀၀၀

၁၂၈၉၆၄

၄၀၀၀

၂၀၉၂

ရမည်းသင်းခရိုင်ရုံး

၁၂၀

၉၀

ရမည်းသင်း

၈၁၈

၄၈၉

၇၀၀၀၀

၃၆၃၁၀

၂၂၀၀

၁၁၃၆

ပျော်ဘွယ်

၆၀၂

၃၇၄

၆၀၀၀၀

၃၀၀၀၀

၁၈၀၀

၉၀၀

ရမည်းသင်းခရိုင်ပေါင်း

၁၅၄၀

၉၅၃

၁၃၀၀၀၀

၆၆၃၁၀

၄၀၀၀

၂၀၃၆

တိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၁၀၉၆၂

၆၅၄၁

၇၄၈၀၀၀

၄၀၇၉၂၂

၂၅၀၀၀

၁၃၈၅

Dryzone