နှစ်(၃၀) ဘက်စုံပင်မစီမံကိန်း (၂၀၀၁-၂၀၀၂) ဘဏ္ဍာနှစ်မှ (၂၀၃၀-၂၀၃၁) ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ

  • Home
  • /
  • နှစ်(၃၀) ဘက်စုံပင်မစီမံကိန်း (၂၀၀၁-၂၀၀၂) ဘဏ္ဍာနှစ်မှ (၂၀၃၀-၂၀၃၁) ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ

နှစ်(၃၀) ဘက်စုံပင်မစီမံကိန်း (၂၀၀၁-၂၀၀၂) ဘဏ္ဍာနှစ်မှ (၂၀၃၀-၂၀၃၁) ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၏ နှစ်(၃၀) ကာလ ဘက်စုံပင်မ စီမံကိန်းပါ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များမှာ ​အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ် အကြောင်းအရာ ရေတွက်ပုံ လျာထား
သစ်တောစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ခြင်း ဧက ၅၁၂,၀၀၀
သဘာဝတောကျန်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း ဧက ၁,၈၀၀,၀၀၀
ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးမြှင့်အသုံးချရေးဆောင်ရွက်ခြင်း
(က)စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို ဖြန့်ဖြူခြင်း လုံး ၃၈၀,၃၃၂
(ခ)လောင်စာတောင့်သုံးစွဲခြင်း တုံး ၁၀၃,၉၃၈,၃၉၂
(ဂ)စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသုံးစွဲခြင်း တန် ၃၆၉,၇၈၃
(ဃ)စံပြကျေးရွာတည်ထောင်ခြင်း ရွာ
(င)လူထုပညာပေးဟောပြောပွဲဆောင်ရွက်ခြင်း ကြိမ် ၃၁,၈၂၅
(စ)တိုးချဲ့ပညာပေးစခန်းဖွင့်လှစ်ဟောပြောခြင်း ကြိမ်
ရေရရှိရေးအကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
(က)ရေကန်ငယ်များတူးဖော်ခြင်း ကန် ၄၂၀
(ခ)နုန်းတားဆည်များ တည်ဆောက်ခြင်း ခု ၂,၄၂၆
(ဂ)မြေအောက်ရေ(အဝီစိတွင်း)များ တူးဖော်ခြင်း တွင်း ၄၃
(ဃ)မိုးရေစုကန် တည်ဆောက်ခြင်း ကန်
(င)တစ်ဖက်ရပ်ဆည်များ တည်ဆောက်ခြင်း ခု
(စ)တိမ်ကောရေကန်ပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း ကန်
(ဆ)စိုက်ခင်းအတွင်းရေကန်ငယ်တူးဖေါ်ခြင်း ကန်
Dryzone