တန့်ကြည်တောင်ဒေသအထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစီမံကိန်း

  • Home
  • /
  • တန့်ကြည်တောင်ဒေသအထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစီမံကိန်း

တန့်ကြည်တောင်ဒေသအထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစီမံကိန်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပခုက္ကူခရိုင်၊ ပခုက္ကူမြို့နယ် အနောက်ဘက် (၃၅) မိုင်ခန့် အကွာ တွင် တည်ရှိပြီး အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် (၃၆၉၁၀) ဧကရှိ၍ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် (၁၀၄၀)ပေ ရှိပါသည်။ တောအမျိုးအစားအနေဖြင့် အပူပိုင်းတောခြောက် အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး သဲနုကျောက်မြေ၊ ကျစ်တီးမြေ၊ ကျောက်စရစ်မြေဖြစ်ကာ သဘာဝပေါက်ပင်များအနေဖြင့် ဒဟတ်၊ သန်း၊ ရှား၊ နဘဲ၊ ထနောင်း၊ ထုံးပေါက်၊ ဇောင်ချမ်း၊ သပွတ်ကြီး၊ ဖျောက်ဆိပ်၊ သမုန်း၊ ဂွေး၊ စွေ့နီ၊ ကသစ်၊ အင်ကြင်းနှင့် ကန္တာစိမ်း စသည့် သစ်မျိုးများပေါက်ရောက်ပါသည်။ တန့်ကြည်တောင် ကာကွယ်တောဧရိယာအတွင်း တောကျဲ ပါး၊ တောပျက်ဖြစ်နေသည့် ဧရိယာဧက (၂၀၀၀) ကို ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘဏ္ဍာနှစ် မှ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာ နှစ် အထိ (၁) နှစ်လျှင် (၄၀၀) ဧက နှုန်း ဖြင့် (၅) နှစ် စီမံကိန်းချမှတ်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင် ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ ဌာနမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ပုံမှန် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းများတွင် စိုက်ပျိုး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

စဉ် ခရိုင်/ မြို့နယ် စိုက်ခင်းအမျိုးအစား/တည်နေရာ စိုက်ပျိုးခြင်း(ပင်)
လျာထား ရှင်ပင် ရှင်ပင် (%)
 ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ
ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင်
အရှေ့ဘက်ခြမ်း (ကွက်လပ်ဖြည့်)
၁၀၀၀၀ ၉၃၀၀ ၉၃.၀
ပခုက္ကူ ရေနံမြေစမ်းသပ်
မြေနေရာ(တစ်အုပ်တစ်မ)
၅၀၀ ၄၁၅ ၈၃.၀
ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင်အနောက်ဘက်
ခြမ်း (ကွက်လပ်ဖြည့်)
၂၀၀ ၁၆၆ ၈၃.၀
ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင်(ကွန်တိုမြောင်း) ၁၂၅ ၁၀၅ ၈၄.၀
ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင်(တမာကုန်း) ၅၀၀ ၄၇၀ ၉၄.၀
ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင်
(လမ်းဘေးဝဲယာညောင်ပင်)
၃၀ ၃၀ ၁၀၀
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်း ၁၁၃၅၅ ၁၀၄၈၆ ၉၂.၃
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ
ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင်
အရှေ့ဘက်ခြမ်း (ကွက်လပ်ဖြည့်)
၁၀၀၀၀ ၈၈၉၆ ၈၈.၉
ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင်၊တမာကုန်း (ကွက်လပ်ဖြည့်) ၅၀၀ ၄၅၅ ၉၁.၀
ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင်(ကွန်တိုမြောင်း) ၁၂၅ ၁၂၅ ၁၀၀
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်း ၁၀၆၂၅ ၉၄၇၆ ၈၉.၂
 ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ
ပခုက္ကူ/ ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင်တောက်တဲ့ကုန်း
မြောက်ဘက်နှင့်အရှေ့ဘက်တောင်ခြေ
ကွက်လပ်ဖြည့်
၁၀၀၀၀ ၉၆၁၀ ၉၆.၁
ပခုက္ကူ/ ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင်ဖောင်ရှည်ချောင်
တွင် ကွန်တိုဘောင် စိုက်ပျိုးရန်
၁၂၅ ၁၂၅ ၁၀၀
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်း ၁၀၁၂၅ ၉၇၃၅ ၉၆.၂
 ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ
ပခုက္ကူ/ ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင်တောက်တဲ့ကုန်း ၁၀၀၀၀ ၉၈၆၃ ၉၈.၆
ပခုက္ကူ/ ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင်ဖောင်ရှည်ချောင် ၁၂၅ ၁၂၅ ၁၀၀
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်း ၁၀၁၂၅ ၉၉၈၈ ၉၈.၆
 ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ
ပခုက္ကူ/ ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင် (ကွက်လပ်ဖြည့်)
တောက်တဲ့ကုန်းမြောက်ဘက်
၁၀၀၀၀ ၉၆၁၁ ၉၆.၁
ပခုက္ကူ/ ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင် အရှေ့ဘက်ခြမ်း
တောက်တဲ့ကုန်း ကွန်တိုမြောင်း(၁၀၀)ခု
၅၀၀ ၅၀၀ ၁၀၀
ပခုက္ကူ/ ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင် (ကွန်တိုဘောင်)
(၂၅)ခုဖောင်ရှည်ချောင်
၁၂၅ ၁၂၅ ၁၀၀
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်း ၁၀၆၂၅ ၁၀၂၃၆ ၉၆.၃
 ၂၀၁၈ ခုနှစ် (၆) လ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ
ပခုက္ကူ/ ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင် (ကွက်လပ်ဖြည့်) ၁၀၀၀၀ ၉၆၇၈ ၉၆.၇၈
ပခုက္ကူ/ ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင် (ကွန်တိုဘောင်)၂၅ခု ၁၂၅ ၁၂၅ ၁၀၀
 ၂၀၁၈ ခုနှစ် (၆)လ ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်း ၁၀၁၂၅ ၉၈၀၃ ၉၆.၈၂
 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ
ပခုက္ကူ/ ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင်(ကွက်လပ်ဖြည့်) ၁၀၀၀၀ ၉၈၂၆ ၉၈.၂၆
ပခုက္ကူ/ ပခုက္ကူ တန့်ကြည်တောင် (ကွန်တိုဘောင်)၂၅ခု ၁၂၅ ၁၂၅ ၁၀၀
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်း ၁၀၁၂၅ ၉၉၅၁ ၉၈.၂၈

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ စတင်၍ အထူးစီမံကိန်း အဖြစ် (၂၀၁၉-၂၀၂၀ မှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃) ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ (၅)နှစ်တာ ကာလတွင် ပထမ(၄) နှစ်၌ (၁) နှစ်လျှင် ပျိုးပင် (၅၀၀၀၀) နှုန်းဖြင့် စိုက်ပျိုး ၍ နောက်ဆုံး (၅) နှစ်မြောက်တွင် ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ တန့် ကြည်တောင်တွင် စိုက်ပျိုးထားသော အပင်များရေလောင်းခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဧရာဝတီမြစ်မှ ရေကို လျှပ်စစ်မော်တာဖြင့် GI ပိုက်များ သွယ်တန်းပြီး ရေလှောင်ကန် (၃) ကန်သို့ တင်ပို့ ပြီးရေပိုက် များ၊ Sprinkler များတပ်ဆင်ပြီး ရေလောင်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

စီမံကိန်းအမည် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့် ပမာဏ(နှစ်စဉ်)
တန့်ကြည်တောင်ဒေသ
အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး
စီမံကိန်း (ပခုက္ကူမြို့နယ်)
(က) သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ငန်းများ
(က-၁) အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ပျိုးခြင်း ၅၀၀၀၀ ပင်
(က-၂) သဘာဝတောထိန်းကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း ၃၅၀၀ ပင်
(ခ) သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း ၁၀၀၀ ဧက
(ခ-၁) ဓမ္မတာမျိုးဆက်ခြင်း ၁၀၀ ဧက
(ဂ) ထင်းအစားအခြားလောင်စာ အသိပညာပေးခြင်း ၁၂ ကြိမ်
(ဂ-၁) စွမ်းအားမြှင့်မီးဖိုဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ၄၃၂ လုံး
(ဂ-၂) လက်ကမ်းစာစောင်ဖြန့်ဝေခြင်းး ၂၃၂ စောင်
(ဂ-၃) စန္ဒကူးပျိုးပင်များ ဖြန့်ဝေခြင်း ၃၄၅ ပင်
(ဃ) ရေနှင့် မြေဆီလွှာထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ
(ဃ-၁) ကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံ ၁၅ ခု
(ဃ-၂) သစ်ကိုင်းဖျားသုံးနုန်းထိန်းတမံ ၆၅ ခု
(ဃ-၃) ရေကန်ငယ် ၅ ကန်
(ဃ-၄) တစ်ဖက်ရပ်ဆည် ၁၀ ခု
(င) တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ(အထောက်အကူပြု)
Dryzone