ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

  • Home
  • /
  • ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ တာဝန်ဝတ္တရားများမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(၁)   သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်မှုကို ခံယူ၍ နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒများနှင့်အညီ အပူပိုင်းဒေသ စိမ်း လန်းစိုပြည်ရေး ရည်ရွယ်ချက်ပါလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စေရန်အတွက် ရည်မှန်း ချက်များ ချမှတ်ခြင်း၊

(၂)   သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အခါအားလျော်စွာ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာဆောင် ရွက်ရန်အတွက် စီမံ၊ ကွပ်ကဲ၊ ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၃)   ဦးစီးဌာန၏ ရ/သုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း ရေးဆွဲခြင်း၊ ရံပုံငွေတောင်းခံခြင်း၊ ရရှိသည့် ရန်ပုံငွေ များကို ဦးစီးရုံးချုပ်ရှိ ဌာနများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်ရုံးများသို့ ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ လိုအပ်သလို ညှိနှိုင်းခွဲဝေ သုံးစွဲခြင်း၊

(၄)   အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အမြဲတမ်းလိုက်နာ ရန် အမိန့်များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊

(၅)   ဝန်ထမ်းအသီးသီး၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ တာဝန် ကျေပွန် သူများကို ထိုက်သင့်သလို ဆုချီးမြှင့်ခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊ တာဝန်မကျေသူ နှင့် အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းများကို စစ်ဆေးအရေးယူရန် စီစဉ်ညွှန်ကြားခြင်း၊

(၆)   မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြေအသုံးချရေးနှင့် သစ်တောရေးရာမူဝါဒ၊ သစ်တောဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေပါ သတ် မှတ်ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး စီစဉ်ညွှန်ကြားခြင်း။

Dryzone