စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို၊လောင်စာတောင့်သုံးစွဲခြင်းနှင့်စိုက်ပျိုးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသုံးစွဲခြင်းလုပ်ငန်း လျာထားချက်နှင့်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုစာရင်းချုပ် (၃၁-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့ထိ

  • Home
  • /
  • စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို၊လောင်စာတောင့်သုံးစွဲခြင်းနှင့်စိုက်ပျိုးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသုံးစွဲခြင်းလုပ်ငန်း လျာထားချက်နှင့်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုစာရင်းချုပ် (၃၁-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့ထိ

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

ဌာနဖြန့်ဝေစွမ်းအားမြှင့် မီးဖို

(လုံး)

လောင်စာတောင့်သုံးစွဲခြင်း

(တုံး)

စိုက်ပျိုးစွန့်ပစ္စည်း   သုံးစွဲခြင်း

(တန်)

လျာထား

ပြီးစီး

လျာထား

ပြီးစီး

လျာထား

ပြီးစီး

စစ်ကိုင်း

၁၂၂၈၆

၇၄၆၃

၁၂၀၀၀၀၀

၇၂၀၄၂၈

၁၃၀၀၀

၇၆၂၂

မကွေး

၁၄၉၃၄

၈၉၅၃

၁၁၀၀၀၀၀

၅၆၃၇၁၄

၁၀၁၀၀၀

၅၁၆၉၀

မန္တလေး

၁၀၉၆၂

၆၅၄၀

၇၄၈၀၀၀

၄၀၇၉၂၂

၂၅၀၀၀

၁၃၈၅၁

စိမ်း/စိုပေါင်း

၃၈၁၈၂

၂၂၉၅၆

၃၀၄၈၀၀၀

၁၆၉၂၀၆၄

၁၃၉၀၀၀

၇၃၁၆၃

ပြီးစီးမှုရာနှုန်း

၆၀.၁၂%

၅၅.၅၁%

၅၂.၆၄%

Dryzone