စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းအချိန်ဇယား

  • Home
  • /
  • စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းအချိန်ဇယား

စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းအချိန်ဇယား

စဉ်

လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်

ဆောင်ရွက်မည့်ကာလ

တင်ပြရမည့်ပုံစံ

သစ်တောစိုက်ခင်းတည်ထောင်မည့်

တည်နေရာပြုစုပေးပို့ခြင်း

စက်တင်ဘာလ

စိမ်း/စိုစိုက်ခင်းပုံစံ(၁)

စိုက်ခင်းမြေနေရာရွေးချယ်ခြင်းလုပ်ငန်း

စက်တင်ဘာလ

စိမ်း/စိုစိုက်ခင်းပုံစံ(၂)

မြေတိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်း

အောက်တိုဘာလ

စိမ်း/စိုစိုက်ခင်းပုံစံ(၃)

ပန္နက်ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်း

အောက်တိုဘာလ၊ နိုဝင်ဘာလ

စိမ်း/စိုစိုက်ခင်းပုံစံ(၄)

မြေပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း(ကျင်းတူးခြင်း/   ထွန်ယက်ခြင်း)

နိုဝင်ဘာမှ ဖေဖော်ဝါရီလထိ

စိမ်း/စိုစိုက်ခင်းပုံစံ(၅)

နွားချေးထည့်ခြင်းလုပ်ငန်း

မတ်လ

စိမ်း/စိုစိုက်ခင်းပုံစံ(၆)

ကျင်းဖို့ခြင်းလုပ်ငန်း

မတ်လ

စိမ်း/စိုစိုက်ခင်းပုံစံ(၇)

ပျိုးထောင်ခြင်းလုပ်ငန်း

အောက်တိုဘာလမှ မေလထိ

စိမ်း/စိုစိုက်ခင်းပုံစံ(၈)

စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်း

မေလ မှ ဇွန်လထိ

စိမ်း/စိုစိုက်ခင်းပုံစံ(၉)

၁၀

ဖာထေးခြင်းလုပ်ငန်း

ဇွန်လမှဇူလိုင်လထိ

စိမ်း/စိုစိုက်ခင်းပုံစံ(၁၀)

၁၁

ပေါင်းသင်ရှင်းလင်းခြင်း လုပ်ငန်း(ပ-ကြိမ်)

ပေါင်းသင်ရှင်းလင်းခြင်း လုပ်ငန်း(ဒု-ကြိမ်)

ဇွန်လမှဇူလိုင်လထိ

စက်တင်ဘာလ

စိမ်း/စိုစိုက်ခင်းပုံစံ(၁၁)

၁၂

မြေသြဇာကျွေးခြင်းလုပ်ငန်း

ဇူလိုင်လမှ စက်တင်ဘာလထိ

စိမ်း/စိုစိုက်ခင်းပုံစံ(၁၂)

၁၃

စစ်ဆေးလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

ဩဂုတ်လ၊ စက်တင်ဘာလ

စိမ်း/စိုစိုက်ခင်းပုံစံ(၁၃)

၁၄

ရှင်ပင်ရေတွက်ခြင်းအစီရင်ခံစာ

ဒီဇင်ဘာလ၊ဧပြီလ၊ဩဂုတ်လ

စိမ်း/စိုစိုက်ခင်းပုံစံ(၁၄)

၁၅

မီးကာကွယ်ခြင်း

(က)မီးတားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

ဒီဇင်ဘာလ၊ ဇန်နဝါရီလ

စိမ်း/စိုစိုက်ခင်းပုံစံ(၁၅)

(ခ)မီးစောင့်ခန့်ထားခြင်း

ဖေဖေါ်ဝါရီလ၊ ဧပြီလ

၁၆

စိုက်ခင်းတည်ထောင်ပြီးဆုံးကြောင်းအစီရင်ခံစာ

ဒီဇင်ဘာသေပင်ရှင်ပင်ရေတွက် ခြင်းဆောင်ရွက်ပြီး

စိမ်း/စိုစိုက်ခင်းပုံစံ(၁၆)

Dryzone