စာအုပ်စာစောင်များ

  • Home
  • /
  • စာအုပ်စာစောင်များ

စာအုပ်စာစောင်များ

ခေါင်းစဉ်: ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ် အကဲဖြတ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ

စာရေးသူ: အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

ဖိုင်ပမာဏ : 29,129 KB

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ : ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ

ဖိုင်ရယူရန်: ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ် အကဲဖြတ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ

ခေါင်းစဉ်:Arid Zone Forestry

စာရေးသူ:J.P.Lanly

ဖိုင်ပမာဏ:78.5 MB

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:Thursday, March 12, 2020

ဖိုင်ရယူရန် Arid Zone Forestry

ခေါင်းစဉ်:Afforestation of Arid Lands

စာရေးသူ:A-K.UPadhyaya

ဖိုင်ပမာဏ:454 MB

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:Tuesday, March 10, 2020

ဖိုင်ရယူရန်: Scanned Copy_Afforestation of Arid Lands

ခေါင်းစဉ်:Arid Zone Forestry

စာရေးသူ:J.P.Lanly

ဖိုင်ပမာဏ:78.5 MB

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:Thursday, March 12, 2020

ဖိုင်ရယူရန် Arid Zone Forestry

ခေါင်းစဉ်:Afforestation of Arid Lands

စာရေးသူ:A-K.UPadhyaya

ဖိုင်ပမာဏ:454 MB

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:Tuesday, March 10, 2020

ဖိုင်ရယူရန်: Scanned Copy_Afforestation of Arid Lands

ခေါင်းစဉ်:GUIDELINES ON SOIL AND WATER CONSERVATION FOR THE MYANMAR DRY ZONE

စာရေးသူ:Volli F.P. Carucci

ဖိုင်ပမာဏ:27.5 MB

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:Tuesday, March 10, 2020

ဖိုင်ရယူရန်: Guideline on Soil and Water Conservation_Dry Zone Myanmar

ခေါင်းစဉ်:အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဘက်စုံ စီမံကိန်း (၂၀၀၁-၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ခုနှစ်ထိ) အတွဲ(၁၁) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း

စာရေးသူ: အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

ဖိုင်ပမာဏ:749 KB

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:Saturday, October 4, 2014

ဖိုင်ရယူရန် : အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဘက်စုံ စီမံကိန်း (၂၀၀၁-၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ခုနှစ်ထိ) အတွဲ(၁၁) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း

ခေါင်းစဉ်:အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဘက်စုံ စီမံကိန်း (၂၀၀၁-၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ခုနှစ်ထိ) အတွဲ(၁၀) မူဝါဒနှင့် ဥပဒေရေးရာ အကြောင်းရင်းခံများ

စာရေးသူ:အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

ဖိုင်ပမာဏ:537 KB

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:Saturday, October 4, 2014

ဖိုင်ရယူရန်: Part-10-Law-PDF

ခေါင်းစဉ်:အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဘက်စုံ စီမံကိန်း (၂၀၀၁-၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ခုနှစ်ထိ) အတွဲ(၉) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း

စာရေးသူ: အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

ဖိုင်ပမာဏ:720 KB

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:Saturday, October 4, 2014

ဖိုင်ရယူရန်: Part-(9)-PDF

ခေါင်းစဉ်:အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဘက်စုံ စီမံကိန်း (၂၀၀၁-၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ခုနှစ်ထိ) အတွဲ(၈)ထင်းအစားထိုးလောင်စာတိုးမြှင့်အသုံးချခြင်း

စာရေးသူ:အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

ဖိုင်ပမာဏ:948KB

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:Saturday, October 4, 2014

ဖိုင်ရယူရန်: Part-8-Fuel-PDF

ခေါင်းစဉ်: စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအလိုက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

စာရေးသူ: အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

ဖိုင်ပမာဏ:2,985 KB

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ

ဖိုင်ရယူရန်: Administration Download

ခေါင်းစဉ်:ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

စာရေးသူ:အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

ဖိုင်ပမာဏ:1,981 KB

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ

ဖိုင်ရယူရန်: Water development download

ခေါင်းစဉ်: ထင်းအစား အခြားလောင်စာတိုးမြှင့်သုံးစွဲရေး ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

စာရေးသူ: အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

ဖိုင်ပမာဏ:2,186 KB

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:၂၀၂၁ခုနှစ်၊ မေလ

ဖိုင်ရယူရန်: Fuelwood Utilization Download

ခေါင်းစဉ်:အပူပိုင်းဒေသ သစ်တောစိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

စာရေးသူ:အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

ဖိုင်ပမာဏ:5,148KB

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ

ဖိုင်ရယူရန်: Plantation Establishment Download

ခေါင်းစဉ်:သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

စာရေးသူ: အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

ဖိုင်ပမာဏ:2,673 KB

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ

ဖိုင်ရယူရန်: Natural Forests Download

ခေါင်းစဉ်:အပူပိုင်းဒေသ သစ်တောပျိုးဥယျာဉ်တည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

စာရေးသူ:အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

ဖိုင်ပမာဏ:4,721KB

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ

ဖိုင်ရယူရန်: Nursery Practises Download

ခေါင်းစဉ်:အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ နှစ်(၂၀)ပြည့်အထိမ်းအမှတ် မှတ်တမ်းစာအုပ်

စာရေးသူ: အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

ဖိုင်ပမာဏ:16.4 KB

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:Thursday, September 14, 2017

ဖိုင်ရယူရန်: 20 Years Anniversary

ခေါင်းစဉ်:အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဘက်စုံ စီမံကိန်း (၂၀၀၁-၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ခုနှစ်ထိ) အတွဲ(၇) လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း၊ သုတေသနနှင့် တိုးချဲ့ပညာပေးခြင်း

စာရေးသူ:အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

ဖိုင်ပမာဏ:1.09KB

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:Thursday, September 4, 2014

ဖိုင်ရယူရန်:Part-7-Research & Learning-PDF

ခေါင်းစဉ်:အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဘက်စုံ စီမံကိန်း (၂၀၀၁-၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ခုနှစ်ထိ) အတွဲ(၆) သဘာဝတောများစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း

စာရေးသူ: အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

ဖိုင်ပမာဏ:7.09 KB

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:Thursday, September 4, 2014

ဖိုင်ရယူရန်: Part-6-Natural Forest -PDF

ခေါင်းစဉ်:အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဘက်စုံစီမံကိန်း (၂၀၀၁-၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ခုနှစ်ထိ) အတွဲ (၅) သစ်တောစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ခြင်း

စာရေးသူ:အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

ဖိုင်ပမာဏ:6.59KB

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:Thursday, September 4, 2014

ဖိုင်ရယူရန်:Part (5)-Plantation-PDF.pdf

ခေါင်းစဉ်:အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဘက်စုံ စီမံကိန်း ( ၂၀၀၁-၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ခုနှစ်ထိ ) အတွဲ(၄) ရေအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ဖော်ထုတ်ခြင်း

စာရေးသူ: အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

ဖိုင်ပမာဏ:929 KB

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:Thursday, September 4, 2014

ဖိုင်ရယူရန်: Part-4-Water-PDF.pdf

ခေါင်းစဉ်:အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဘက်စုံစီမံကိန်း (၂၀၀၁-၂၀၀၂ ခုနှစ် မှ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ခုနှစ် ထိ) အတွဲ(၃) မြေဆီလွှာစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း

စာရေးသူ:အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

ဖိုင်ပမာဏ:8.96 KB

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:Thursday, September 4, 2014

ဖိုင်ရယူရန်: Part-3-Soil-A4-PDF.pdf

ခေါင်းစဉ်:အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဘက်စုံ စီမံကိန်း (၂၀၀၁-၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ခုနှစ်ထိ) အတွဲ(၂) လက်ရှိမြေအသုံးချမှုအခြေအနေ

စာရေးသူ: အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

ဖိုင်ပမာဏ:8.96 KB

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:Thursday, September 4, 2014

ဖိုင်ရယူရန်: Part-2-Land-2-PDF.pdf

ခေါင်းစဉ်:အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဘက်စုံ စီမံကိန်း (၂၀၀၁-၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ခုနှစ်ထိ) အတွဲ(၁) နောက်ခံသမိုင်း

စာရေးသူ:အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

ဖိုင်ပမာဏ:1.48 KB

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:Tuesday, July 4, 2017

ဖိုင်ရယူရန်:

ခေါင်းစဉ်:(၁၀)နှစ်ပြည့်မှတ်တမ်း

စာရေးသူ: အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

ဖိုင်ပမာဏ:8.96 KB

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:Friday, June 28, 2013

ဖိုင်ရယူရန်:

ခေါင်းစဉ်:သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ

စာရေးသူ:အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

ဖိုင်ပမာဏ:81.86 KB

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:Thursday, June 27, 2013

ဖိုင်ရယူရန်: Large tree benefit.pdf

ခေါင်းစဉ်:(REDD+ ဆိုင်ရာ ဆရာဖြစ်သင်တန်းလက်စွဲ

စာရေးသူ: အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

ဖိုင်ပမာဏ:1.4 MB

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ:Friday, May 17, 2013

ဖိုင်ရယူရန်:  REDD Manual-Myanmar for Extension.pdf

Dryzone