ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

  • Home
  • /
  • ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျေးရွာ(၁)ရွာလျင် ဘက်စုံသုံးစိုက်ခင်း(၁) ဧက၊ တစ်အိမ်ထောင်လျှင် သစ်မာ (၂၀) ပင်နှင့် တစ်အိမ်ထောင် ကျွန်း (၃) ပင် စိုက်ပျိုးပေးခြင်း လုပ်ငန်းများ ကိုလည်း နှစ်စဉ်စီမံချက်များ ချမှတ်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါ သည်-

(က) ဘက်စုံသုံးစိုက်ခင်း (၁) ဧက တည်ထောင်ပြီးစီးမှု

(အရေအတွက်-ပင်)

စဉ် ဘဏ္ဍာနှစ် တိုင်းဒေသကြီး စိမ်း/စိုပေါင်း
စစ်ကိုင်း မကွေး မန္တလေး
၂၀၀၉- ၁၀ ၉၀၀ ၁၂၀၀ ၁၅၀၀ ၃၆၀၀
၂၀၁၀- ၁၁ ၅၁၀၀ ၆၀၀၀ ၄၅၀၀ ၁၅၆၀၀
၂၀၁၁-၁၂ ၁၀၂၀၀ ၁၂၀၀၀ ၉၀၀၀ ၃၁၂၀၀
၂၀၁၂-၁၃ ၁၀၂၀၀ ၁၂၆၀၀ ၉၀၀၀ ၃၁၈၀၀
၂၀၁၃-၁၄ ၁၀၂၀၀ ၁၃၈၀၀ ၉၀၀၀ ၃၃၀၀၀
၂၀၁၄-၁၅ ၁၀၂၀၀ ၁၂၆၀၀ ၉၀၀၀ ၃၁၈၀၀
၂၀၁၅-၁၆ ၁၀၂၀၀ ၁၂၆၀၀ ၁၀၂၀၀ ၃၃၀၀၀
၂၀၁၆-၁၇ ၁၀၂၀၀ ၁၂၆၀၀ ၉၀၀၀ ၃၁၈၀၀
၂၀၁၇-၁၈ ၁၀၂၀၀ ၁၂၆၀၀ ၉၀၀၀ ၃၁၈၀၀
၁၀ ၂၀၁၈(၆)လ ၁၀၂၀၀ ၁၂၆၀၀ ၉၀၀၀ ၃၁၈၀၀
၁၁ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၁၀၂၀၀ ၁၂၆၀၀ ၉၀၀၀ ၃၃၀၀၀
စုစုပေါင်း ၉၇၈၀၀ ၁၂၁၂၀၀ ၈၉၄၀၀ ၃၀၈၄၀၀

(ခ) တစ်အိမ်ထောင် သစ်မာ (၂) ပင် စိုက်ပျိုးပြီးစီးမှု

(အရေအတွက်-ပင်)

စဉ် ဘဏ္ဍာနှစ် တိုင်းဒေသကြီး စိမ်း/စိုပေါင်း
စစ်ကိုင်း မကွေး မန္တလေး
၂၀၀၉- ၁၀ ၂၄၉၀၀ ၂၀၁၈၀ ၁၃၁၈၀ ၅၈၂၆၀
၂၀၁၀- ၁၁ ၆၈၆၂၀ ၇၅၇၀၀ ၄၇၃၈၀ ၁၉၁၇၀၀
၂၀၁၁-၁၂ ၉၁၇၈၀ ၁၃၇၉၈၀ ၉၄၄၀၀ ၃၂၄၁၆၀
၂၀၁၂-၁၃ ၅၄၈၂၀ ၈၀၂၆၀ ၄၉၉၀၀ ၁၈၄၉၈၀
၂၀၁၃-၁၄ ၄၄၅၀၀ ၅၀၂၄၀ ၄၉၇၆၀ ၁၄၄၅၀၀
၂၀၁၄-၁၅ ၄၆၆၀၀ ၅၅၈၀၀ ၄၄၅၂၀ ၁၄၆၉၂၀
၂၀၁၅-၁၆ ၅၈၅၈၀ ၅၉၂၈၀ ၄၇၈၆၀ ၁၆၅၇၂၀
၂၀၁၆-၁၇ ၃၁၈၄၀ ၆၀၂၆၀ ၅၉၃၀၀ ၁၅၁၄၀၀
၂၀၁၇-၁၈ ၅၉၀၈၀ ၆၉၂၂၀ ၅၉၃၀၀ ၁၈၇၆၀၀
၁၀ ၂၀၁၈(၆)လ ၆၉၄၆၀ ၆၀၁၂၀ ၅၉၃၀၀ ၁၈၈၈၈၀
၁၁ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၅၈၅၈၀ ၅၉၂၈၀ ၄၇၈၆၀ ၁၆၅၇၂၀
စုစုပေါင်း ၆၀၈၇၆၀ ၇၂၈၃၂၀ ၅၇၂၇၆၀ ၁၉၀၉၈၄၀

(ဂ) တစ်အိမ်ထောင် ကျွန်း (၃) ပင် စိုက်ပျိုးပြီးစီးမှု

(အရေအတွက်-ပင်)

စဉ် ဘဏ္ဍာနှစ် တိုင်းဒေသကြီး စိမ်း/စိုပေါင်း
စစ်ကိုင်း မကွေး မန္တလေး
၂၀၀၉- ၁၀
၂၀၁၀- ၁၁ ၁၀၂၉၃ ၁၁၃၅၅ ၇၁၀၇ ၂၈၇၅၅
၂၀၁၁-၁၂ ၁၃၇၆၇ ၂၀၆၉၇ ၁၄၁၆၀ ၄၈၆၂၄
၂၀၁၂-၁၃ ၈၂၂၃ ၁၂၀၃၉ ၇၄၈၅ ၂၇၇၄၇
၂၀၁၃-၁၄ ၆၆၇၅ ၇၅၃၆ ၇၄၆၄ ၂၁၆၇၅
၂၀၁၄-၁၅ ၆၉၉၀ ၈၃၇၀ ၆၆၇၈ ၂၂၀၃၈
၂၀၁၅-၁၆ ၈၇၈၇ ၈၈၉၂ ၇၁၇၉ ၂၄၈၅၈
၂၀၁၆-၁၇ ၄၇၇၆ ၉၀၃၉ ၈၈၉၅ ၂၂၇၁၀
၂၀၁၇-၁၈ ၈၈၆၂ ၁၀၃၈၃ ၈၈၉၅ ၂၈၁၄၀
၁၀ ၂၀၁၈(၆)လ ၁၀၄၁၉ ၉၀၁၈ ၈၈၉၅ ၂၈၃၃၂
၁၁ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၈၇၈၇ ၈၈၉၂ ၇၁၇၉ ၂၄၈၅၈
စုစုပေါင်း ၈၇၅၇၉ ၁၀၆၂၂၁ ၈၃၉၃၇ ၂၇၇၇၃၇

(ဃ) ပြည်သူဗဟိုပြုဖြင့် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ ပြည်သူဗဟိုပြုဖြင့် သစ်ပင်စိုက် ပျိုးခြင်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု စာရင်းချုပ်

စဉ် ဘဏ္ဍာနှစ် တိုင်းဒေသကြီး စိမ်း/စိုပေါင်း
စစ်ကိုင်း မကွေး မန္တလေး
၂၀၁၃-၁၄ ၃၅၀၀ ၃၃၀၀ ၁၆၇၅၀ ၂၃၅၅၀
၂၀၁၄-၁၅ ၁၀၀၀၀ ၂၁၀၀၀ ၃၁၀၀၀
၂၀၁၅-၁၆ ၁၂၅၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၄၂၅၀၀
၂၀၁၆-၁၇ ၃၅၀၀ ၉၀၀၀ ၁၀၅၀၀ ၂၃၀၀၀
၂၀၁၇-၁၈ ၃၅၀၀ ၉၀၀၀ ၁၀၅၀၀ ၂၃၀၀၀
၂၀၁၈(၆)လ ၁၀၂၀၀ ၉၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၃၄၂၀၀
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၁၂၅၀၀ ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀ ၄၂၅၀၀
စုစုပေါင်း ၄၅၇၀၀ ၇၀၃၀၀ ၁၀၃၇၅၀ ၂၁၉၇၅၀

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းအနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး (၃) ခု တွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မိုးရာသီ) တွင် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်း လျာထားချက် အတိုင်း စိုက်ပျိုးဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်-

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး ဘက်စုံသုံးစိုက်ခင်း

(၁)ဧက

တစ်အိမ်ထောင်
ကျွန်း(၃)ပင်
တစ်အိမ် ထောင်
သစ်မာ(၂၀)ပင်
ပြည်သူ ဗဟိုပြု စုစုပေါင်း
စစ်ကိုင်း ၁၀၂၀၀ ၈၇၈၇ ၅၉၁၈၀ ၁၂၅၀၀ ၉၀၀၆၇
မကွေး ၁၂၆၀၀ ၈၈၉၂ ၅၉၂၈၀ ၁၅၀၀၀ ၉၅၇၇၂
မန္တလေး ၁၀၂၀၀ ၇၁၇၉ ၄၇၈၆၀ ၁၅၀၀၀ ၈၀၂၃၉
စိမ်း/စိုချုပ် ၃၃၀၀၀ ၂၄၈၅၈ ၁၆၆၃၂၀ ၄၂၅၀၀ ၂၆၆၆၇၈
Dryzone