မြေအသုံးချမှု

  • Home
  • /
  • မြေအသုံးချမှု

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် စိမ်းလန်းစိုပြည် ရေး လုပ်ငန်းများ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော တိုင်းဒေသကြီး ၃ ခု၊ ခရိုင် ၁၂ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ် ၅၄ မြို့နယ်၏ လက်ရှိမြေအသုံးချမှု အခြေအနေမှ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

Dry Zone Greening Department

Land Use Status


Sr.


Land Use

Sagaing 


MandalyMagwayTotalArea (acres)%Area (acres)%Area (acres)%Area (acres)%

Closed Forest1138703.521.5812140.013.81450927.216.13401770.716.86

Degraded Forest376508.47.1461021.07.81152438.312.8198996.79.86

Cultivated Land147859.22.8434932.07.41853631.320.62436422.512.07

Agricultural Land3433329.864.83928027.066.84199572.946.711560929.757.30

Water Bodies93443.11.876049.01.3147743.81.6317235.91.57

Others104477.42.0168848.02.9199275.42.2472600.82.34Total5294321.41005881017.01009003588.910020178927.3100


Dryzone