အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ပျိုးခြင်း

  • Home
  • /
  • အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ပျိုးခြင်း

အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ပျိုးခြင်း

အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်​ရေး စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းအား နှစ်ရှည် ပြုစုပျိုးထောင်ထားရှိသည့်် ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းသည့် ပျိုးပင်ကြီးများဖြင့် ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားခေါင်းစဉ်များဖြင့် နှစ်စဉ် စီမံချက်များ ချမှတ်၍ စိုက်ပျိုး​ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

(က) အပင်ကြီးစိုက်ပျိုးခြင်း

(ခ) တစ်အုပ်တစ်မစိုက်ပျိုးခြင်း

(ဂ) ကွန်တို​ဘောင်စိုက်ပျိုးခြင်း

(ဃ) ဖြည့်စွက်စိုက်ပျိုးခြင်း

(င) သဘာဝ​တောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း

တိုင်းဒေသကြီး (၃) ခုတွင် ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ပျိုးခြင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

စဉ် လုပ်ငန်းအမျိုးအမည် တိုင်း​ဒေသကြီး စိမ်း/စိုပေါင်း
စစ်ကိုင်း မကွေး မန္တ​လေး
တစ်အုပ်တစ်မ စိုက်ပျိုးခြင်း ၁၈၄,၀၆၄ ၅၇၆,၈၉၈ ၃၆၂,၆၄၇ ၁,၁၂၃,၆၀၉
အပင်ကြီးစိုက်ပျိုးခြင်း ၁,၂၅၀ ၅၀၀ ၁,၂၅၀ ၃,၀၀၀
ကွန်တိုဘောင်စိုက်ပျိုးခြင်း ၆,၄၅၉ ၃,၅၅၀ ၁,၅၇၅ ၁၁,၅၈၄
ဖြည့်စွက်စိုက်ပျိုးခြင်း ၃၉,၅၀၀ ၃၉,၅၀၀
သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့် စိုက်ပျိုးခြင်း ၇၁,၆၅၀ ၂၃၀,၉၇၅ ၁၀၉,၄၀၀ ၄၁၂,၀၂၅
  စုစုပေါင်း ၂၆၃,၄၂၃ ၈၅၁,၄၂၃ ၄၇၄,၈၇၂ ၁,၅၈၉,၇၁၈

တိုင်းဒေသကြီး (၃) ခု၌ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (၆)လ ဘဏ္ဍာနှစ်(၂၀၂၂ ခုနှစ် မိုးရာသီ) တွင် အောက်ဖော်ပြပါ  အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်-

စဉ် လုပ်ငန်းအမျိုးအမည် တိုင်း​ဒေသကြီး စိမ်း/စိုပေါင်း
စစ်ကိုင်း မကွေး မန္တ​လေး
တစ်အုပ်တစ်မစိုက်ပျိုးခြင်း ၂၄,၀၀၀ ၆၇,၀၀၀ ၈၁,၄၇၂ ၁၇၂,၄၇၂
အပင်ကြီးစိုက်ပျိုးခြင်း ၇,၀၀၀ ၇,၀၀၀
ကွန်တိုဘောင်စိုက်ပျိုးခြင်း ၇၇၅ ၆၀၀ ၁,၃၇၅
ဖြည့်စွက်စိုက်ပျိုးခြင်း ၁၅၀၀၀ ၁၅၀၀၀
သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့် စိုက်ပျိုးခြင်း ၅,၀၀၀ ၄၁,၁၅၀ ၉,၀၅၃ ၅၅,၂၀၃
စုစုပေါင်း ၃၆,၀၀၀ ၁၂၃,၉၂၅ ၉၁,၁၂၅ ၂၅၁,၀၅၀
Dryzone