ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

  • Home
  • /
  • ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် မှ ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ ပြည်သူဗဟိုပြုဖြင့် သစ်ပင် စိုက်ပျိုး ခြင်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုစာရင်းချုပ်

စဉ်


ဘဏ္ဍာနှစ်


တိုင်းဒေသကြီး


စိမ်း/စိုပေါင်း


စစ်ကိုင်း


မကွေး


မန္တလေး၂၀၁၃-၁၄


၃၅၀၀


၃၃၀၀


၁၆၇၅၀


၂၃၅၅၀၂၀၁၄-၁၅


-


၁၀၀၀၀


၂၁၀၀၀


၃၁၀၀၀၂၀၁၅-၁၆


၁၂၅၀၀


၁၅၀၀၀


၁၅၀၀၀


၄၂၅၀၀၂၀၁၆-၁၇


၃၅၀၀


၉၀၀၀


၁၀၅၀၀


၂၃၀၀၀၂၀၁၇-၁၈


၃၅၀၀


၉၀၀၀


၁၀၅၀၀


၂၃၀၀၀၂၀၁၈(၆)လ


၁၀၂၀၀


၉၀၀၀


၁၅၀၀၀


၃၄၂၀၀၂၀၁၈-၂၀၁၉


၁၂၅၀၀


၁၅၀၀၀


၁၅၀၀၀


၄၂၅၀၀


 


 


၄၅၇၀၀


၇၀၃၀၀


၁၀၃၇၅၀


၂၁၉၇၅၀


မှတ်ချက်။ တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျိုးခဲ့ သည့် (၁,၀၀၀) ပင် အား ထုတ်နှုတ်ဖေါ်ပြထားပါသည်။

Dryzone