အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ပျိုးခြင်း

  • Home
  • /
  • အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ပျိုးခြင်း

အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ပျိုးခြင်း

အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်​ရေး စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းအား နှစ်ရှည် ပြုစုပျိုးထောင်ထားရှိသည့်် ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းသည့် ပျိုးပင်ကြီးများဖြင့် ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားခေါင်းစဉ်များဖြင့် နှစ်စဉ် စီမံချက် များချမှတ်၍ စိုက်ပျိုး​ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

(က) အပင်ကြီးစိုက်ပျိုးခြင်း

(ခ) တစ်အုပ်တစ်မစိုက်ပျိုးခြင်း

(ဂ) ကွန်တို​ဘောင်စိုက်ပျိုးခြင်း

(ဃ) ဖြည့်စွက်စိုက်ပျိုးခြင်း

(င) သဘာဝ​တောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း

တိုင်းဒေသကြီး (၃) ခုတွင် ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် အထိ အထူး စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး စိုက်ပျိုးခြင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်

စဉ် လုပ်ငန်းအမျိုးအမည် တိုင်း​ဒေသကြီး စိမ်း/စိုပေါင်း
စစ်ကိုင်း မကွေး မန္တ​လေး
တစ်အုပ်တစ်မ စိုက်ပျိုးခြင်း ၁၃၃၆၆၄ ၃၃၃၇၅ ၅၀၇၄၂၅ ၈၆၉၉၆၁
အပင်ကြီးစိုက်ပျိုးခြင်း ၄၀၀ ၂၇၂၃ ၅၀၀ ၃၆၂၃
ကွန်တိုဘောင်စိုက်ပျိုးခြင်း ၅၂၅၉ ၂၀၀၀ ၃၇၅ ၇၆၃၄
ဖြည့်စွက်စိုက်ပျိုးခြင်း ၁၃၅၀၀ ၁၃၅၀၀
သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့် စိုက်ပျိုးခြင်း ၂၅၁၂၅ ၇၇၄၂၅ ၆၁၆၂၄၅ ၁၆၄၁၇၅
စုစုပေါင်း ၁၆၄၄၄၈ ၆၀၃၀၇၃ ၂၉၁၃၇၂ ၁၀၅၈၈၉၃

တိုင်းဒေသကြီး (၃) ခု၌ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မိုးရာသီ) တွင် အောက် ဖော်ပြပါ  အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါ သည်-

စဉ် လုပ်ငန်းအမျိုးအမည် တိုင်း​ဒေသကြီး စိမ်း/စိုပေါင်း
စစ်ကိုင်း မကွေး မန္တ​လေး
တစ်အုပ်တစ်မ စိုက်ပျိုးခြင်း ၂၅၀၀၀ ၃၃၃၇၅ ၆၀၁၂၅ ၁၁၈၅၀၀
အပင်ကြီးစိုက်ပျိုးခြင်း ၅၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ ၁၅၀၀
ကွန်တိုဘောင်စိုက်ပျိုးခြင်း ၆၀၀ ၇၇၅ ၆၀၀ ၁၉၇၅
ဖြည့်စွက်စိုက်ပျိုးခြင်း ၁၃၀၀၀ ၁၃၀၀၀
သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့် စိုက်ပျိုးခြင်း ၂၄၀၂၅ ၇၆၇၇၅ ၃၀၄၀၀ ၁၃၁၂၀၀
စုစုပေါင်း ၅၀၁၂၅ ၁၂၄၄၂၅ ၉၁၆၂၅ ၂၆၆၁၇၅
Dryzone