အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

  • Home
  • /
  • အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ပျိုးခြင်း

အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်​ရေး စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းအား ​နှစ်ရှည်ပြုစုပျိုးထောင်ထားရှိသည့်် ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းသည့် ပျိုးပင်ကြီးများဖြင့် ​အောက်ပါ လုပ်ငန်း​ခေါင်းစဉ်များအလိုက် နှစ်စဉ် စီမံချက်များ ချမှတ်၍ စိုက်ပျိုး​ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

(က) ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း

(ခ)   လမ်းဘေးဝဲယာတစ်အုပ်တစ်မစိုက်ပျိုးခြင်း

(ဂ)   ကွန်တို​ဘောင်စိုက်ပျိုးခြင်း

(ဃ) ဖြည့်စွက်စိုက်ပျိုးခြင်း

(င)   သဘာဝ​တောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း

တိုင်းဒေသကြီး(၃)ခုတွင် ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာ  နှစ်အထိ အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး စိုက်ပျိုး  ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှာ တစ်ဖက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

−၃၄−

စဉ် လုပ်ငန်းအမျိုးအမည် တိုင်းဒေသကြီး စိမ်း/စိုပေါင်း
စစ်ကိုင်း မကွေး မန္တလေး
ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း ၁၀၅၃၁၄ ၄၃၂၁၃၈ ၁၇၁၆၀၀ ၇၀၉၀၅၂
လမ်းဘေးဝဲယာ တစ်အုပ်တစ်မ စိုက်ပျိုးခြင်း ၂၈၇၅၀ ၇၈၀၁၀ ၅၇၇၇၂ ၁၆၄၅၃၂
ကွန်တိုဘောင်စိုက်ပျိုးခြင်း ၅၂၅၉ ၂၀၀၀ ၃၇၅ ၇၆၃၄
ဖြည့်စွက်စိုက်ပျိုးခြင်း ၁၃၅၀၀ ၁၃၅၀၀
သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့် စိုက်ပျိုးခြင်း ၂၅၁၂၅ ၇၇၄၂၅ ၆၁၆၂၅ ၁၆၄၁၇၅
  စုစုပေါင်း ၁၆၄၄၄၈ ၆၀၃၀၇၃ ၂၉၁၃၇၂ ၁၀၅၈၈၉၃
Dryzone