လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ

  • Home
  • /
  • လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ

လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းများအောင်မြင်စေရန် အောက်ပါ အတိုင်း စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲ၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-

ပထမ (၄)နှစ် စီမံကိန်း (၁၉၉၇-၁၉၉၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ)

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန စတင်ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့သည့် အချိန်မှ စ၍ စီမံကိန်းအကြိုကာလ (၁၉၉၇-၁၉၉၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ဘဏ္ဍာနှစ် အထိ) ပထမ (၄)  နှစ် စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် –

စဉ် အကြောင်းအရာ ရေတွက်ပုံ လျာထား ပြီးစီး
သစ်တောစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ခြင်း ဧက ၁၂၁,၂၆၉ ၁၁၉,၀၂၅
သဘာဝတောကျန်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း ဧက ၄၀၀,၀၀၀ ၃၈၈,၉၃၁
ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးမြှင့်အသုံးချရေးဆောင်ရွက်ခြင်း
(က)စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို ဖြန့်ဖြူခြင်း လုံး ၁၉၀,၁၅၀ ၂၂၄,၇၄၃
(ခ)လောင်စာတောင့်သုံးစွဲခြင်း တုံး ၁၉,၁၈၂,၀၀၀ ၃၀,၆၃၁,၇၀၈
(ဂ)စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသုံးစွဲခြင်း တန် ၃၉,၃၁၀ ၇၉,၂၀၂
ရေရရှိရေးအကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
(က)ရေကန်ငယ်များတူးဖော်ခြင်း ကန် ၅၄၆ ၅၃၄
(ခ)နုန်းတားဆည်တည်ဆောက်ခြင်း ခု ၃၃၉ ၃၉၁
(ဂ)မြေအောက်ရေတူးဖော်ခြင်း တွင်း ၁၅ ၂၄

နှစ်(၃၀) ဘက်စုံပင်မစီမံကိန်း (၂၀၀၁-၂၀၀၂) ဘဏ္ဍာနှစ်မှ (၂၀၃၀-၂၀၃၁) ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၏ နှစ်(၃၀) ကာလ ဘက်စုံပင်မ စီမံကိန်းပါ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များမှာ ​အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ် အကြောင်းအရာ ရေတွက်ပုံ လျာထား
သစ်တောစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ခြင်း ဧက ၅၁၂,၀၀၀
သဘာဝတောကျန်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း ဧက ၁,၈၀၀,၀၀၀
ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးမြှင့်အသုံးချရေးဆောင်ရွက်ခြင်း
(က)စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို ဖြန့်ဖြူခြင်း လုံး ၃၈၀,၃၃၂
(ခ)လောင်စာတောင့်သုံးစွဲခြင်း တုံး ၁၀၃,၉၃၈,၃၉၂
(ဂ)စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသုံးစွဲခြင်း တန် ၃၆၉,၇၈၃
(ဃ)စံပြကျေးရွာတည်ထောင်ခြင်း ရွာ
(င)လူထုပညာပေးဟောပြောပွဲဆောင်ရွက်ခြင်း ကြိမ် ၃၁,၈၂၅
(စ)တိုးချဲ့ပညာပေးစခန်းဖွင့်လှစ်ဟောပြောခြင်း ကြိမ်
ရေရရှိရေးအကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
(က)ရေကန်ငယ်များတူးဖော်ခြင်း ကန် ၄၂၀
(ခ)နုန်းတားဆည်များ တည်ဆောက်ခြင်း ခု ၂,၄၂၆
(ဂ)မြေအောက်ရေ(အဝီစိတွင်း)များ တူးဖော်ခြင်း တွင်း ၄၃
(ဃ)မိုးရေစုကန် တည်ဆောက်ခြင်း ကန်
(င)တစ်ဖက်ရပ်ဆည်များ တည်ဆောက်ခြင်း ခု
(စ)တိမ်ကောရေကန်ပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း ကန်
(ဆ)စိုက်ခင်းအတွင်းရေကန်ငယ်တူးဖေါ်ခြင်း ကန်

မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောများပြန်လည်တည်ထောင်ရေးစီမံကိန်း (Myanmar Reforestation and Rehabilitation Programme-MRRP) 2017-2018 to 2026-2027

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ သစ်တောဦးစီး ဌာနနှင့် အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနတို့ ပူး​ပေါင်းအ​ကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောများပြန်လည်တည်ထောင်ရေးစီမံကိန်း (၁၀) နှစ်တာ ကာလအတွင်း အပူ ပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ငန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

စဉ် အကြောင်းအရာ ရေတွက်ပုံ လျာထား
သစ်တောစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ခြင်း ဧက ၆၆,၈၈၈
သဘာဝတောကျန်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း ဧက ၅၀၀,၀၀၀
ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးမြှင့်အသုံးချရေးဆောင်ရွက်ခြင်း
(က)စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို ဖြန့်ဖြူးခြင်း လုံး ၁၉၅,၁၄၀
(ခ)လောင်စာတောင့်သုံးစွဲခြင်း တုံး ၂၅,၁၇၀,၄၄၄
(ဂ)စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသုံးစွဲခြင်း တန် ၅၉၁,၂၈၀
(ဃ)စံပြကျေးရွာတည်ထောင်ခြင်း ရွာ ၅၃၀
(င)လူထုပညာပေးဟောပြောပွဲဆောင်ရွက်ခြင်း ကြိမ် ၁၅,၇၉၆
(စ)တိုးချဲ့ပညာပေးစခန်းဖွင့်လှစ်ဟောပြောခြင်း ကြိမ် ၁,၄၄၀
ရေရရှိရေးအကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
(က)ရေကန်ငယ်များတူးဖော်ခြင်း ကန် ၂၁၀
(ခ)နုန်းတားဆည်တည်ဆောက်ခြင်း ခု ၁,၂၀၈
(ဂ)မြေအောက်ရေတူးဖော်ခြင်း တွင်း ၂၆
(ဃ)မိုးရေစုကန်တည်ဆောက်ခြင်း ကန် ၆၆
(င)တစ်ဖက်ရပ်ဆည်တည်ဆောက်ခြင်း ခု
(စ)ရေကန်ဟောင်းပြန်လည်တူးဖေါ်ခြင်း ကန်
(ဆ)စိုက်ခင်းအတွင်းရေကန်ငယ်တူးဖေါ်ခြင်း ကန်
Dryzone