ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

  • Home
  • /
  • ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

ဘက်စုံသုံးစိုက်ခင်း(၁)ဧကတည်ထောင်ပြီးစီးမှု (ပင်)

စဉ်


ဘဏ္ဍာနှစ်


တိုင်းဒေသကြီး


စိမ်း/စိုပေါင်း


စစ်ကိုင်း


မကွေး


မန္တလေး၂၀၀၉- ၁၀


၉၀၀


၁၂၀၀


၁၅၀၀


၃၆၀၀၂၀၁၀- ၁၁


၅၁၀၀


၆၀၀၀


၄၅၀၀


၁၅၆၀၀၂၀၁၁-၁၂


၁၀၂၀၀


၁၂၀၀၀


၉၀၀၀


၃၁၂၀၀၂၀၁၂-၁၃


၁၀၂၀၀


၁၂၆၀၀


၉၀၀၀


၃၁၈၀၀၂၀၁၃-၁၄


၁၀၂၀၀


၁၃၈၀၀


၉၀၀၀


၃၃၀၀၀၂၀၁၄-၁၅


၁၀၂၀၀


၁၂၆၀၀


၉၀၀၀


၃၁၈၀၀၂၀၁၅-၁၆


၁၀၂၀၀


၁၂၆၀၀


၁၀၂၀၀


၃၃၀၀၀၂၀၁၆-၁၇


၁၀၂၀၀


၁၂၆၀၀


၉၀၀၀


၃၁၈၀၀၂၀၁၇-၁၈


၁၀၂၀၀


၁၂၆၀၀


၉၀၀၀


၃၁၈၀၀


၁၀


၂၀၁၈(၆)လ


၁၀၂၀၀


၁၂၆၀၀


၉၀၀၀


၃၁၈၀၀


၁၁


၂၀၁၈-၂၀၁၉


၁၀၂၀၀


၁၂၆၀၀


၁၀၂၀၀


၃၃၀၀၀


 


စုစုပေါင်း


၉၇၈၀၀


၁၂၁၂၀၀


၈၉၄၀၀


၃၀၈၄၀၀


မှတ်ချက်။ တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင် ၂၀၀၉ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ စိုက်ပျိုးခဲ့ သည့် (၂,၇၀၀)ပင်အား ထုတ်နှုတ်ဖေါ်ပြထားပါသည်။

Dryzone