ပထမ (၄) နှစ် စီမံကိန်း

  • Home
  • /
  • ပထမ (၄) နှစ် စီမံကိန်း

ပထမ (၄)နှစ် စီမံကိန်း (၁၉၉၇-၁၉၉၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ)

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန စတင်ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့သည့် အချိန်မှ စ၍ စီမံကိန်းအကြိုကာလ (၁၉၉၇-၁၉၉၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ဘဏ္ဍာနှစ် အထိ) ပထမ (၄)  နှစ် စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် –

စဉ် အကြောင်းအရာ ရေတွက်ပုံ လျာထား ပြီးစီး
သစ်တောစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ခြင်း ဧက ၁၂၁,၂၆၉ ၁၁၉,၀၂၅
သဘာဝတောကျန်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း ဧက ၄၀၀,၀၀၀ ၃၈၈,၉၃၁
ထင်းအစားအခြားလောင်စာတိုးမြှင့်အသုံးချရေးဆောင်ရွက်ခြင်း
(က)စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို ဖြန့်ဖြူခြင်း လုံး ၁၉၀,၁၅၀ ၂၂၄,၇၄၃
(ခ)လောင်စာတောင့်သုံးစွဲခြင်း တုံး ၁၉,၁၈၂,၀၀၀ ၃၀,၆၃၁,၇၀၈
(ဂ)စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသုံးစွဲခြင်း တန် ၃၉,၃၁၀ ၇၉,၂၀၂
ရေရရှိရေးအကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
(က)ရေကန်ငယ်များတူးဖော်ခြင်း ကန် ၅၄၆ ၅၃၄
(ခ)နုန်းတားဆည်တည်ဆောက်ခြင်း ခု ၃၃၉ ၃၉၁
(ဂ)မြေအောက်ရေတူးဖော်ခြင်း တွင်း ၁၅ ၂၄
Dryzone