ထင်းအစားအခြားလောင်စာသုံးစွဲခြင်း (ထ)

  • Home
  • /
  • ထင်းအစားအခြားလောင်စာသုံးစွဲခြင်း (ထ)

(၅) နှစ်ပြည့်ပြီး ကျေးရွာသုံးထင်းစိုက်ခင်းများအား သက်ဆိုင်ရာ အကျိုးပြုကျေးရွာများ သို့ လွှဲပြောင်းပြီး ထင်း၊ တိုင်၊ မျော ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်း

ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည့် ကျေးလက်နေပြည်သူ များ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်သော လယ်/ယာသုံး ကိရိယာများ၊ ထင်း၊ တိုင်၊ မျော စသည့် သစ်တော ထွက် ပစ္စည်းမျာကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက် (၅) နှစ်ပြည့်ပြီးသည့် ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်းများအား သက်ဆိုင်ရာ အကျိုးပြုကျေးရွာများသို့ လွှဲပြောင်းပေးပြီး စိုက်ခင်းအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှု စီမံချက်ပါအတိုင်း ထင်း၊ တိုင်၊ မျော ထုတ်ယူ သုံးစွဲမှုအခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က)  () နှစ်ပြည့်ပြီး ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်းများအား အကျိုးပြုကျေးရွာများသို့ လွှဲပြောင်း ပယ်ဖျက် ခွင့်ပြုပြီးစာရင်း (၂၀၁၈၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ)

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး လွှဲပြောင်း/ ပယ်ဖျက်ခွင့်ပြုပြီးသည့် စိုက်ခင်း
စိုက်ကွက် စိုက်ဧက
စစ်ကိုင်း ၁၂၉ ၁၀၄၄၅.၀၀
မကွေး ၁၅၇ ၂၆၆၈၄.၉၀
မန္တလေး ၁၁၂ ၇၈၆၉.၄၂
  စိမ်း/စိုချုပ် ၃၉၈ ၄၄၉၉၉.၃၂

 

 (လွှဲပြောင်း ပယ်ဖျက်ခွင့်ပြုပြီး ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်းများမှ အကျိုးပြုကျေးရွာများ သို့ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ဖြန့်ဝေပြီးစီးမှုအခြေအနေ (၂၀၁၈၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ)

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး စိုက်ဧက ထင်းလွှဲ ပြောင်း(ဧက) စိုက်ခင်းပြန်လည်

တည်ထောင်ပြီး(ဧက)

(၂၀၂၀ မိုးရာသီအထိ)

ထွက်ရှိသစ်တောထွက်ပစ္စည်း
ထင်း

(တန်)

တိုင်

(လုံး)

 မျော

(လုံး)

စစ်ကိုင်း(၂၆)ကွက် ၁,၆၁၅.၀ ၁၄၁၂.၀ ၉၁၈.၀ ၂၈၄.၃ ၁,၉၇၁ ၅၀၂
မကွေး(၂၇)ကွက် ၆,၂၅၄.၉ ၂,၇၈၃.၅ ၂,၂၀၅.၀ ၇၂၇.၇ ၂,၀၄၄ ၂,၄၅၅
မန္တလေး(၇၁)ကွက် ၅,၇၂၀.၄ ၅,၁၇၅.၄ ၂,၆၁၃.၀ ၂,၆၈၀.၀ ၄,၁၂၃ ၁၆,၅၉၆
  စိမ်း/စိုချုပ်(၁၂၄)ကွက် ၁၃,၅၉၀.၃ ၉,၃၇၀.၉ ၅၇၃၆.၀ ၃,၆၉၂.၀ ၈,၁၃၈ ၁၉,၄၅၅၃
Dryzone