တောင်တန်းများတွင် တည်ထောင်ပြီးစိုက်ခင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းပြီး သဘာဝတောကျန်များ စာရင်း(၁၉၉၇-၁၉၉၈ မှ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ)

  • Home
  • /
  • တောင်တန်းများတွင် တည်ထောင်ပြီးစိုက်ခင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းပြီး သဘာဝတောကျန်များ စာရင်း(၁၉၉၇-၁၉၉၈ မှ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

တောင်တန်းအမည်

အကျယ်         အဝန်း(ဧက)

အမြင့် (ပေ)

တည်ထောင်ပြီး စိုက်ခင်း(ဧက)

ထိန်းသိမ်းပြီး သဘာဝတော (ဧက)

၁။ မင်းဝံတောင်

၁၈၉၆၅

၁၃၃၂

၃၈၇၀

၂၁၀၀၀

၂။ ဖိုလ်ဝင်တောင်

၁၁၃၇၉

၁၂၀၀

၂၃၃၀

၉၀၀၀

၃။ ဗောဓိတစ်ထောင် -ကျောက္ကာရွှေမြင်တင်-နွယ်ခွေတောင်တန်း

၂၀၅၂၀

၁၉၆၂

၇၁၀၅

၈၀၀၀

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၅၀၈၆၄

 

၁၃၃၀၅

၃၈၀၀၀

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

တောင်တန်းအမည်

အကျယ်         အဝန်း(ဧက)

အမြင့် (ပေ)

တည်ထောင်ပြီး စိုက်ခင်း(ဧက)

ထိန်းသိမ်းပြီး သဘာဝတော (ဧက)

၁။ တန့်ကြည့်တောင်

၃၆၉၁၀

၁၀၄၀

၇၄၆၁

၄၂၄၀၀

၂။ တက်မတောင်

၂၆၅၀၀

၁၁၂၇

၅၆၇၀

၂၈၁၀၀

၃။ ရှင်မတောင်

၁၈၉၉၅

၁၇၂၃

၄၈၁၇

၁၇၁၇၄

၄။ ကျောက်ဆင်တောင်

၈၅၄၈

၁၄၈၅

၃၆၀

၁၀၀၀၀

၅။ မင်းဘူးတောင်တန်း

၁၄၅၁၅

၄၈၃

၇၁၈၅

၁၅၀၀၀

၆။ ရွှေပုံတောင်

၁၂၃၇၉

၅၃၅

၃၈၅၀

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

  ၁၁၇၈၄၇

၂၉၃၄၃

၁၁၂၆၇၄

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

တောင်တန်းအမည်

အကျယ်         အဝန်း (ဧက)

အမြင့် (ပေ)

တည်ထောင်ပြီး စိုက်ခင်း(ဧက)

ထိန်းသိမ်းပြီး သဘာဝတော (ဧက)

၁။ ရွှေသာလျောင်းတောင်

၁၁၃၇

၉၇၅

၁၄၅

၂၀၀၀

၂။ ရွှေမင်းဝံ၊ပတ္တမြား၊ မယ်ညို

၈၂၀

၆၆၀

၅၁၀

၈၂၀

၃။ မင်းစုံတောင်

၅၅၈၄

၁၃၀၆

၅၃၅

၂၁၀၀

၄။ ကုက္ကဲတောင်

၁၅၆၈၈

၁၅၅၄

၃၁၃၀

၁၇၀၅၀

၅။ တောင်သာတောင်

 ၃၃၀၂

၁၇၈၈

၁၄၅၅

၅၂၀၀

၆။ ကျောက်တစ်လုံးတောင်

၂၈၆၇

၉၀၂

၁၇၅၀

၃၀၀၀

၇။ မြင်စိုင်းတောင်

၂၇၀၀

၁၃၁၆

၉၈၅

၁၉၅၀

၈။ တုရင်တောင်တန်း

၂၇၆၀

၁၄၂၃

၂၆၀၀

၅၇၆၀

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၃၄၈၅၈

၁၁၁၁၀

၃၇၈၈၀

စိမ်း/စိုပေါင်း

၂၀၃၅၆၉

၅၃၇၅၈

၁၈၈၅၅၄

Dryzone