တောင်တန်းများစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း

  • Home
  • /
  • တောင်တန်းများစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း

တောင်တန်းများစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း

အပူပိုင်းဒေသအတွင်း စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးအတွက် ထင်ရှားသည့် တောင်စဉ်တောင်တန်း များ၊ သစ်ပင်များ ဖြစ်ထွန်းရန် ခက်ခဲသည့်နေရာများ၊ ဘာသာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအရ အရေးပါထင်ရှား သည့် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သောနေရာများ၊ အပူပိုင်းဒေသရှိ ထင်ရှားသည့် တောင်စဉ် တောင်တန်းများတွင် ​တောင်တန်းစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး စိုက်ခင်းများတည်ထောင်ခြင်းနှင့် သဘာဝတော ကျန်များထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၇-၁၉၉၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ တောင်တန်းများစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်းအနေဖြင့် တိုင်း​ဒေသကြီး (၃) ခုရှိ တောင် စဉ်​တောင်တန်း (၁၇) ခုတွင် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်

စဉ် တောင်တန်းအမည် အကျယ် အဝန်း(ဧက) အမြင့် (ပေ) တည်ထောင်ပြီး စိုက်ခင်း(ဧက) ထိန်းသိမ်းပြီး သဘာဝတော (ဧက)
မင်းဝံတောင် ၁၈၉၆၅ ၁၃၃၂ ၃၈၇၀ ၂၁၀၀၀
ဖိုလ်ဝင်တောင် ၁၁၃၇၉ ၁၂၀၀ ၂၃၃၀ ၉၀၀၀
ဗောဓိတစ်ထောင်-ကျောက္ကာ ရွှေမြင်တင်-နွယ်ခွေတောင်တန်း ၂၀၅၂၀ ၁၉၆၂ ၇၃၀၅ ၈၀၀၀
 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း ၅၀၈၆၄   ၁၃၅၀၅ ၃၈၀၀၀
တန့်ကြည့်တောင် ၃၆၉၁၀ ၁၀၄၀ ၇၆၁၁ ၄၂၄၀၀
တက်မတောင် ၂၆၅၀၀ ၁၁၂၇ ၅၈၂၀ ၂၈၁၀၀
ရှင်မတောင် ၁၈၉၉၅ ၁၇၂၃ ၄၈၁၇ ၁၇၁၇၄
ကျောက်ဆင်တောင် ၈၅၄၈ ၁၄၈၅ ၃၆၀ ၁၀၀၀၀
မင်းဘူးတောင်တန်း ၁၄၅၁၅ ၄၈၃ ၇၃၅၅ ၁၅၀၀၀
ရွှေပုံတောင် ၁၂၃၇၉ ၅၃၅ ၃၈၅၀
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း   ၁၁၇၈၄၇   ၂၉၈၁၃ ၁၁၂၆၇၄
၁၀ ရွှေသာလျောင်းတောင် ၁၁၃၇ ၉၇၅ ၁၄၅ ၂၀၀၀
၁၁ ရွှေမင်းဝံ၊ ပတ္တမြား၊ မယ်ညို ၈၂၀ ၆၆၀ ၅၁၀ ၈၂၀
၁၂ မင်းစုံတောင် ၅၅၈၄ ၁၃၀၆ ၅၃၅ ၂၁၀၀
၁၃ ကုက္ကဲတောင် ၁၅၆၈၈ ၁၅၅၄ ၃၁၆၀ ၁၇၀၅၀
၁၄ တောင်သာတောင်  ၃၃၀၂ ၁၇၈၈ ၁၄၅၅ ၅၂၀၀
၁၅ ကျောက်တစ်လုံးတောင် ၂၈၆၇ ၉၀၂ ၁၇၅၀ ၃၀၀၀
၁၆ မြင်စိုင်းတောင် ၂၇၀၀ ၁၃၁၆ ၁၀၂၅ ၁၉၅၀
၁၇ တုရင်တောင်တန်း ၂၇၆၀ ၁၄၂၃ ၂၆၀၀ ၅၇၆၀
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း ၃၄၈၅၈   ၁၁၁၈၀ ၃၇၈၈၀
စိမ်း/စိုပေါင်း ၂၀၃၅၆၉   ၅၄၄၉၈ ၁၈၈၅၅၄
Dryzone