ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

  • Home
  • /
  • ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

တစ်အိမ်ထောင်သစ်မာ(၂၀)ပင်စိုက်ပျိုးပြီးစီးမှု (ပင်)

စဉ်


ဘဏ္ဍာနှစ်


တိုင်းဒေသကြီး


စိမ်း/စိုပေါင်း


စစ်ကိုင်း


မကွေး


မန္တလေး၂၀၀၉- ၁၀


၂၄၉၀၀


၂၀၁၈၀


၁၃၁၈၀


၅၈၂၆၀၂၀၁၀- ၁၁


၆၈၆၂၀


၇၅၇၀၀


၄၇၃၈၀


၁၉၁၇၀၀၂၀၁၁-၁၂


၉၁၇၈၀


၁၃၇၉၈၀


၉၄၄၀၀


၃၂၄၁၆၀၂၀၁၂-၁၃


၅၄၈၂၀


၈၀၂၆၀


၄၉၉၀၀


၁၈၄၉၈၀၂၀၁၃-၁၄


၄၄၅၀၀


၅၀၂၄၀


၄၉၇၆၀


၁၄၄၅၀၀၂၀၁၄-၁၅


၄၆၆၀၀


၅၅၈၀၀


၄၄၅၂၀


၁၄၆၉၂၀၂၀၁၅-၁၆


၅၈၅၈၀


၅၉၂၈၀


၄၇၈၆၀


၁၆၅၇၂၀၂၀၁၆-၁၇


၃၁၈၄၀


၆၀၂၆၀


၅၉၃၀၀


၁၅၁၄၀၀၂၀၁၇-၁၈


၅၉၀၈၀


၆၉၂၂၀


၅၉၃၀၀


၁၈၇၆၀၀


၁၀


၂၀၁၈(၆)လ


၆၉၄၆၀


၆၀၁၂၀


၅၉၃၀၀


၁၈၈၈၈၀


၁၁


၂၀၁၈-၂၀၁၉


၅၈၅၈၀


၅၉၂၈၀


၄၇၈၆၀


၁၆၅၇၂၀


 


စုစုပေါင်း


၆၀၈၇၆၀


၇၂၈၃၂၀


၅၇၂၇၆၀


၁၉၀၉၈၄၀


မှတ်ချက်။တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင် ၂၀၁၀ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ စိုက်ပျိုးခဲ့ သည့် (၂၂,၆၆၀)ပင်အား ထုတ်နှုတ်ဖေါ်ပြထားပါသည်။

Dryzone