ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

  • Home
  • /
  • ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

တစ်အိမ်ထောင်ကျွန်း(၃)ပင်စိုက်ပျိုးပြီးစီးမှု (ပင်)

စဉ်


ဘဏ္ဍာနှစ်


တိုင်းဒေသကြီး


စိမ်း/စိုပေါင်း


စစ်ကိုင်း


မကွေး


မန္တလေး၂၀၀၉- ၁၀


-


-


-


-၂၀၁၀- ၁၁


၁၀၂၉၃


၁၁၃၅၅


၇၁၀၇


၂၈၇၅၅၂၀၁၁-၁၂


၁၃၇၆၇


၂၀၆၉၇


၁၄၁၆၀


၄၈၆၂၄၂၀၁၂-၁၃


၈၂၂၃


၁၂၀၃၉


၇၄၈၅


၂၇၇၄၇၂၀၁၃-၁၄


၆၆၇၅


၇၅၃၆


၇၄၆၄


၂၁၆၇၅၂၀၁၄-၁၅


၆၉၉၀


၈၃၇၀


၆၆၇၈


၂၂၀၃၈၂၀၁၅-၁၆


၈၇၈၇


၈၈၉၂


၇၁၇၉


၂၄၈၅၈၂၀၁၆-၁၇


၄၇၇၆


၉၀၃၉


၈၈၉၅


၂၂၇၁၀၂၀၁၇-၁၈


၈၈၆၂


၁၀၃၈၃


၈၈၉၅


၂၈၁၄၀


၁၀


၂၀၁၈(၆)လ


၁၀၄၁၉


၉၀၁၈


၈၈၉၅


၂၈၃၃၂


၁၁


၂၀၁၈-၂၀၁၉


၈၇၈၇


၈၈၉၂


၇၁၇၉


၂၄၈၅၈


 


စုစုပေါင်း


၈၇၅၇၉


၁၀၆၂၂၁


၈၃၉၃၇


၂၇၇၇၃၇


မှတ်ချက်။တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင် ၂၀၁၀ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ စိုက်ပျိုးခဲ့ သည့် (၃,၃၉၉)ပင်အား ထုတ်နှုတ်ဖေါ်ပြထားပါသည်။

Dryzone