ဆောင်ရွက်ပြီး နိုင်ငံတကာစီမံကိန်း (Project) လုပ်ငန်းများ

  • Home
  • /
  • ဆောင်ရွက်ပြီး နိုင်ငံတကာစီမံကိန်း (Project) လုပ်ငန်းများ

ဆောင်ရွက်ပြီးနိုင်ငံတကာစီမံကိန်း (Project) လုပ်ငန်းများ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ် အထိ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် စီမံကိန်း(Project) များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –

စဉ် အဖွဲ့အစည်း ထောက်ပံ့ငွေ စီမံကိန်းကာလ စီမံကိန်းဒေသ ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ
Yomiuri Shinburn ယန်း ၁၂ သန်း ၁၉၉၆-၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၉-၂၀၀၀ ခုနှစ်ထိ  ညောင်ဦး မြို့နယ် စိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်း(၁၂၀၀)ဧက 
JIFPRO -I ယန်း၁၂.၂သန်း ၁၉၉၇-၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၉-၂၀၀၀ ခုနှစ်ထိ ညောင်ဦး မြို့နယ် စိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်း(၈၅၇) ဧက
JIFPRO -II ယန်း ၁၈.၉ သန်း ၁၉၉၈-၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ခုနှစ်ထိ ညောင်ဦး မြို့နယ် စိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်း(၁၁၁၀) ဧက
JIFPRO- III ယန်း၁၁.၅သန်း ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၂-၂၀၀၃ ခုနှစ်ထိ ညောင်ဦး မြို့နယ် စိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်း (၇၅၀) ဧက
OISCA အမေရိကန်ဒေါ်လာ

၀.၀၄၂၅ သန်း

၁၉၉၉-၂၀၀၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၁-၂၀၀၂ ခုနှစ်ထိ ရေစကြို မြို့နယ် စိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်း (၆၀၀) ဧက
JICA-I ယန်း ၄၈၀သန်း ၂၀၀၃-၂၀၀၄ ခုနှစ် ညောင်ဦး မြို့နယ် စိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်း (၅၉၉.၂၁) ဧက
JICA-II ယန်း ၃၄၄သန်း ၂၀၀၅ -၂၀၀၆ ခုနှစ် ညောင်ဦး မြို့နယ် စိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်း (၁၁၇၁.၁၀) ဧက
JICA-III ယန်း ၂၉၃ သန်း ၂၀၀၆ -၂၀၀၇ ခုနှစ် ညောင်ဦး မြို့နယ် စိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်း (၉၈၇.၁၇) ဧက
JICA -IV ယန်း ၃၃၀သန်း ၂၀၀၇ -၂၀၀၈ ခုနှစ် ညောင်ဦး မြို့နယ် စိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်း (၁၀၄၁.၀၄) ဧက
၁၀ JICA -V ယန်း၆၀သန်း ၂၀၀၈ -၂၀၀၉ ညောင်ဦး မြို့နယ် ပြုစုထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်  ရွက်ခြင်း
၁၁ KOICA-I အမေရိကန်ဒေါ်လာ

၀.၁၈ သန်း

၁၉၉၈-၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ခုနှစ်ထိ ညောင်ဦး မြို့ယ် စိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်း(၃၀၀)ဧက
၁၂ KOICA-II အမေရိကန်ဒေါ်လာ

၀.၃၀ သန်း

၂၀၀၅-၂၀၀၆ ခုနှစ် ညောင်ဦး မြို့နယ် စိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်း(၈၁၅)ဧက
၁၃ KOICA-III အမေရိကန်ဒေါ်လာ

၁.၅ သန်း

၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုနှစ်ထိ ညောင်ဦး မြို့နယ် စိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်း (၃၇၀.၆၅) ဧက၊ ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းများ၊ တိုးချဲ့ ပညာပေးရေးလုပ်ငန်းများ
၁၄ KOICA-IV အမေရိကန်ဒေါ်လာ

၂.၃ သန်း

၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်ထိ ညောင်ဦး မြို့နယ် သစ်တောစိုက်ခင်း (၅၉၃.၀၄) ဧက တည် ထောင်ခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲများ ပြုလုပ် ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာ(၂၀) ရွာ အား စွမ်းအားမြှင့်မီးဖိုများ ဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊ သောက်သုံးရေကန်များ ပြုပြင်တူးဖော်ပေး ခြင်း၊ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း အဆင့်မြှင့် တင်ပြုပြင်ဖောက်လုပ်ပေးခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ မှ စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သော ဝန်ထမ်းများကို ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံတွင် သင်တန်းပေး ခြင်းနှင့် သုတေသန ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခြင်း၊ တောအုပ်ဝန်ထမ်းများစွမ်းဆောင် ရည် မြှင့်တင်ခြင်း သင်တန်းများပေးခြင်း
၁၅ UNDP အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇.၉ သန်း ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈− ၂၀၁၉ ခုနှစ်ထိ မြင်းခြံ၊ ညောင်ဦး၊ ရွှေဘို၊ မုံရွာ၊ ချောက် မြို့နယ်များ မြေအောက်ရေ(အဝီစိတွင်း) တူးဖော်ခြင်း၊ မိုးရေစုကန်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ရေကန်ငယ် များ တူးဖော်/ပြုပြင်ခြင်း၊ သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း၊ သစ် တောစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ခြင်း၊ မွေးမြူရေးနှင့်စိုက်ပျိုးရေး ဆိုင်ရာနည်းပညာနှင့် ထောက်ပံ့ကူညီမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ရာသီဥတု သတင်းအချက်အလက် ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ သတင်း အချက်အလက်ဖြန့်​ဝေမှုစနစ်များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခံခွဲခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါရှိပါသည်။
Dryzone