စီမံကိန်းဌာန၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

  • Home
  • /
  • စီမံကိန်းဌာန၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

စီမံကိန်းဌာန၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

စီမံကိန်းဌာန၏ တာဝန်ဝတ္တရားများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(၁)   အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော စီမံကိန်းများကို ဦးဆောင်၍ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးဆွဲခြင်း၊

(၂)   အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်ရမည့် အထူးလုပ်ငန်း စီမံကိန်းများကို အထက်အကြီးအကဲများ၏ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း အကောင် အထည်ဖော်နိုင်ရေး ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း

(၃)   အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးနှင့် သဘာဝဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ရေး အတွက် လိုအပ်သည့်မြေပုံများ ပြုစုထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် စာရင်းဇယားကောက်ယူခြင်း လုပ်ငန်းများကို ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၄)   ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းများ၊ မြေပုံနှင့်စာရင်းဇယား ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင် ရွက်ခြင်း၊

(၅)   အပူပိုင်းဒေသမြေအသုံးချ မြေပုံများနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှု မြေပုံများကို တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်များအလိုက် ပြုစုထုတ်ပြန်ပေးခြင်း၊

(၆)   ဌာနမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည့် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးနှင့် သဘာဝဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက် ခြင်း၊

(၇)   အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သုတေသနလုပ်ငန်းများကို မျက်ခြေမပြတ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး တာဝန်ယူခြင်း၊

(၈)  ဒေသခံပြည်သူများ၏ သဘာဝဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အသိပညာများ တိုး ပွားလာရေးနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအရှိန် မြင့်မားလာရေးအတွက် တိုးချဲ့ပညာပေးရေး အစီအစဉ်များကို တာဝန်ယူ ရေးဆွဲခြင်း၊ အကောင်အထည် ဖော်မှုများကို ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲခြင်း။

Dryzone