စိုထိုင်းဆအခြေအနေ

  • Home
  • /
  • စိုထိုင်းဆအခြေအနေ

စိုထိုင်းဆအခြေအနေ

အပူပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံး၏ တစ်နှစ်အတွင်း ပျမ်းမျှစိုထိုင်းဆမှာ (၆၃%) ခန့်ရှိပါသည်။ မတ်  လနှင့် ဧပြီလများ၏ စိုထိုင်းဆမှာ (၄၂%) သာရှိပြီး၊ တစ်နှစ်အတွင်း မိုးအနည်းဆုံးနှင့် အခြောက်သွေ့ဆုံး ကာလများ ဖြစ်ပါသည်။

Dryzone