ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

  • Home
  • /
  • ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

စဉ်


မြို့နယ်


‌ကျေးရွာ
အမည်


အိမ်ထောင်စု
အရေ

အတွက်


တစ်ရွာလျှင်
ဘက်စုံသုံး
စိုက်ခင်း
()ဧက


အိမ်ထောင်စု
တစ်စုလျှင်


အပင်
စုစုပေါင်း


ကျွန်း
() ပင်


သစ်မာ
(၂၀) ပင်‌ကျောက်ဆည်


တံတားဦးကုန်း


၂၂၀


၆၈၀


၆၆၀


၄၄၀၀


၅၇၄၀မြစ်သား


နီပါးကုန်း


၁၄၁


၆၈၀


၄၂၃


၂၈၂၀


၃၉၂၃တံတာဦး


သာယာအေး


၁၁၆


၆၈၀


၃၄၈


၂၃၂၀


၃၃၄၈


ကျောက်ဆည်ခရိုင်


()ရွာ


၄၇၇


၂၀၄၀


၁၄၃၁


၉၅၄၀


၁၃၀၁၁မြင်းခြံ


တပ်ရွာ


၈၀


၆၈၀


 


 


 


 


 


လယ်ကျင်းကုန်း


၈၆


 


၂၅၈


၁၇၂၀


၁၉၇၈နွားထိုးကြီး


ဘူးသီးကျင်း


၂၁၀


၆၈၀


၆၃၀


၄၂၀၀


၅၅၁၀‌တောင်သာ


ခါးတက်ကုန်း


၁၆၀


၆၈၀


၄၈၀


၃၂၀၀


၄၃၆၀ငါန်းဇွန်


မကျီးကုန်း


၁၈၄


၆၈၀


၅၅၂


၃၆၈၀


၄၉၁၂


မြင်းခြံခရိုင်


()ရွာ


၇၂၀


၂၇၂၀


၁၉၂၀


၁၂၈၀၀


၁၇၄၄၀ကျောက်ပန်းတောင်း


ကံလွင်(မ)


၁၃၂


၆၈၀


၃၉၆


၂၆၄၀


၃၇၁၆‌ညောင်ဦး


တပေါက်ရုံ


၁၈၆


၆၈၀


၅၅၈


၃၇၂၀


၄၉၅၈


ညောင်ဦးခရိုင်


()ရွာ


၃၁၈


၁၃၆၀


၉၅၄


၆၃၆၀


၈၆၇၄


၁၀


မိတ္ထီလာ


သဖန်းပင်ရိုး


၁၇၁


၆၈၀


၅၁၃


၃၄၂၀


၄၆၁၃


၁၁


သာစည်


ဆင်သေ


၁၄၀


၆၈၀


၄၂၀


၂၈၀၀


၃၉၀၀


၁၂


ဝမ်းတွင်း


မန်ကျည်းစုကန်


၁၀၀


၆၈၀


၃၀၀


၂၀၀၀


၂၉၈၀


၁၃


မလှိုင်


တဲစု


၁၂၃


 


၃၆၉


၂၄၆၀


၂၈၂၉


 


 


ထန်းပင်ကောက်


၁၀၆


၆၈၀


၃၁၈


၂၁၂၀


၃၁၁၈


မိတ္ထီလာခရိုင်


()ရွာ


၆၄၀


၂၇၂၀


၁၉၂၀


၁၂၈၀၀


၁၇၄၄၀


၁၄


ရမည်းသင်း


အောင်သာ


၁၆၈


၆၈၀


၅၀၄


၃၃၆၀


၄၅၄၄


၁၅


‌ပျော်ဘွယ်


ပဲ့ကန်(တ)


၁၅၀


၆၈၀


၄၅၀


၃၀၀၀


၄၁၃၀


ရမည်းသင်းခရိုင်


()ရွာ


၃၁၈


၁၃၆၀


၉၅၄


၆၃၆၀


၈၆၇၄


တိုင်းဒေသကြီးပေါင်း


(၁၇)ရွာ


၂၄၇၃


၁၀၂၀၀


၇၁၇၉


၄၇၈၆၀


၆၅၂၃၉


စိမ်း/စိုပေါင်း


(၅၆)ရွာ


၈၄၂၃


၃၃၀၀၀


၂၄၈၅၈


၁၆၅၇၂၀


၂၂၃၅၇၈


Dryzone