ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

  • Home
  • /
  • ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

စဉ်


မြို့နယ်


‌ကျေးရွာ
အမည်


အိမ် ထောင်     စု
အရေအတွက်


တစ်ရွာလျှင်
ဘက်စုံသုံး
စိုက်ခင်း
()ဧက


အိမ်ထောင်စု
တစ်စုလျှင်


အပင်
စုစုပေါင်း


ကျွန်း
() ပင်


သစ်မာ
(၂၀)ပင်‌ပေါက်


သနပ်ပင်ဇင်း


၁၀၆


၆၀၀


၃၁၈


၂၁၂၀


၃၀၃၈မြိုင်


သင်ပေါင်းကန်


၁၉၄


၆၀၀


၅၈၂


၃၈၈၀


၅၀၆၂‌ရေစကြို


‌မြေဖြူ


၂၀၄


၆၀၀


၆၁၂


၄၀၈၀


၅၂၉၂ပခုက္ကူ


‌ရွှေပေး


၁၀၈


၆၀၀


၃၂၄


၂၁၆၀


၃၀၈၄ဆိပ်ဖြူ


ထိန်ကန်


၂၅၅


၆၀၀


၇၆၅


၅၁၀၀


၆၄၆၅


ပခုက္ကူခရိုင်


()ရွာ


၈၆၇


၃၀၀၀


၂၆၀၁


၁၇၃၄၀


၂၂၉၄၁‌ချောက်


‌တောင်ပလူ


၁၅၀


၆၀၀


၄၅၀


၃၀၀၀


၄၀၅၀ရေနံချောင်း


ညောင်ပင်သာ


၁၅၀


၆၀၀


၄၅၀


၃၀၀၀


၄၀၅၀နတ်မောက်


အိုင်ဇောက်


၁၅၀


၆၀၀


၄၅၀


၃၀၀၀


၄၀၅၀မြို့သစ်


‌အောင်မြင်သော


၈၅


၆၀၀


၂၅၅


၁၇၀၀


၂၅၅၅


၁၀


‌တောင်တွင်းကြီး


တိုက်ပွဲ


၁၅၀


၆၀၀


၄၅၀


၃၀၀၀


၄၀၅၀


၁၁


မကွေး


‌ညောင်ပင်


၂၁၅


၆၀၀


၆၄၅


၄၃၀၀


၅၅၄၅


မကွေးခရိုင်


()ရွာ


၉၀၀


၃၆၀၀


၂၇၀၀


၁၈၀၀၀


၂၄၃၀၀


၁၂


စလင်း


‌ပေါင်းတူး(မ)


၁၅၉


၆၀၀


၄၇၇


၃၁၈၀


၄၂၅၇


၁၃


ပွင့်ဖြူ


သခွက်ကုန်း


၅၅


၆၀၀


၁၆၅


၁၁၀၀


၁၈၆၅


၁၄


မင်းဘူး


တဲကုန်း


၁၁၀


၆၀၀


၃၃၀


၂၂၀၀


၃၁၃၀


၁၅


ငဖဲ


ငလှိုင်တော


၁၄၆


၆၀၀


၄၃၈


၂၉၂၀


၃၉၅၈


မင်းဘူးခရိုင်


()ရွာ


၄၇၀


၂၄၀၀


၁၄၁၀


၉၄၀၀


၁၃၂၁၀


၁၆


မင်းလှ


ရွာသစ်


၁၁၈


၆၀၀


၃၅၄


၂၃၆၀


၃၃၁၄


၁၇


ဆင်ပေါင်ဝဲ


မကြီးစမ်း


၇၂


၆၀၀


၂၁၆


၁၄၄၀


၂၂၅၆


၁၈


‌အောင်လံ


စခန်းကြီး


၂၂၅


၆၀၀


၆၇၅


၄၅၀၀


၅၇၇၅


၁၉


သရက်


‌ရေဖြူ


၁၀၄


၆၀၀


၃၁၂


၂၀၈၀


၂၉၉၂


၂၀


မင်းတုန်း


မြှုံးဝ(တောင်)


၆၀


၆၀၀


၁၈၀


၁၂၀၀


၁၉၈၀


၂၁


ကံမ


သစ်မယ်လီ


၁၄၈


၆၀၀


၄၄၄


၂၉၆၀


၄၀၀၄


သရက်ခရိုင်


()ရွာ


၇၂၇


၃၆၀၀


၂၁၈၁


၁၄၅၄၀


၂၀၃၂၁


တိုင်းဒေသကြီးပေါင်း


(၂၁)ရွာ


၂၉၆၄


၁၂၆၀၀


၈၈၉၂


၅၉၂၈၀


၈၀၇၇၂


Dryzone