ဗောဓိတစ်ထောင် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်း (စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး)

    နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအဆင့်ဆင့်၏ မိန့်မှတ်ချက်အရဗောဓိတစ်ထောင် နယ်မြေ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးကို ၂၀၀၇-၀၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ (၆)နှစ်စီမံချက် ရေးဆွဲ၍ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်းလုပ်ငန်းများ လျာထားသတ်မှတ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-

စဉ်

ဘဏ္ဍာ    နှစ်

စိုက်ခင်း ဧက/အပင်

ကွန်တို လိုင်း(ပင်)

အပင်ကြီး ရွှေ့စိုက်

ကွက်လပ် ဖြည့်(ပင်)

မြေနဲ ဗောဓိလမ်း (ပင်)

စုစု

ပေါင်း (ပင်)

၂၀၀၇-၀၈

၇၅၂၂၅၀၀

၁၈၀

၂၇၀

၂၃၈၁၄

၁၈၆၆

၄၈၆၃၀

၂၀၀၈-၀၉

၁၅၀/၃၀၀၀၀

၁၅၅၀

၁၅၀

၂၈၀၀၀

၆၀၀

၆၀၃၀၀

၂၀၀၉-၁၀

၃၀၀/၆၀၀၀၀

-

၁၅၀

၁၄၀၀၀

၆၀၀

၇၄၇၅၀

၂၀၁၀-၁၁

၂၀၀/၄၀၀၀၀

၅၀၀

-

၆၅၀၀

-

၄၇၀၀၀

၂၀၁၁-၁၂

၅၀/၁၀၀၀၀

၅၀၀

-

၆၅၀၀

-

၁၇၀၀၀

၂၀၁၂-၁၃

၁၅၀/၃၀၀၀၀

၂၅၀

-

၄၀၀၀

၈၅၀

၃၅၁၀၀

၂၀၁၃-၁၄

၁၀၀/၂၀၀၀၀

၂၇၅

-

၄၀၀၀

-

၂၄၂၇၅

၂၀၁၄-၁၅

-

၂၅၀

-

၃၀၀၀

-

၃၂၅၀

၂၀၁၅-၁၆

-

၂၅၀

-

၄၅၀၀

-

၄၇၅၀

စုစုပေါင်း

၁၀၂၅/ ၂၁၂၅၀၀

၃၇၅၅

၅၇၀

၉၄၃၁၄

၃၀၆၆

၃၁၅၀၅၅