အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး စိုက်ပင်များ၏မြို့နယ်အလိုက် ကျင်းဖို့ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ

စဉ်

 မြို့နယ်

စိုက်ခင်း
အမျိုးအစား

စိုက်ခင်း
အမှတ်

လျာ
ထား(ပင်)

ပြီးစီး(ပင်)

ရာခိုင် နှုန်း

‌ခင်ဦး

တစ်အုပ်တစ်မ

၂/၂၀၂၀

၆၀၀၀

၆၀၀၀

၁၀၀

ဝက်လက်

တစ်အုပ်တစ်မ

၂/၂၀၂၀

၁၅၀၀

၁၅၀၀

၁၀၀

ဝက်လက်

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၃/၂၀၂၀

၄၀၀၀

၄၀၀၀

၁၀၀

ကန့်ဘလူ

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၁၀၀

ကန့်ဘလူ

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၄/၂၀၂၀
 

၅၀၀၀

၅၀၀၀

၁၀၀

ရေဦး

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၂/၂၀၂၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀

တန့်ဆည်

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၂/၂၀၂၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၁၀၀

ဒီပဲယင်း

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၁၅၀၀

၁၅၀၀

၁၀၀

 

ရွှေဘိုခရိုင်ပေါင်း

 

 

၃၂၀၀၀

၃၂၀၀

၁၀၀

မုံရွာ

ကွန်တို

၂/၂၀၂၀

၂၀၀

၂၀၀

၁၀၀

၁၀

ဘုတလင်

တစ်အုပ်တစ်မ

၂/၂၀၂၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀

၁၁

အရာတော်

တစ်အုပ်တစ်မ

၂/၂၀၂၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀

၁၂

အရာတော်

အပင်ကြီး

၃/၂၀၂၀

၃၀၀

၃၀၀

၁၀၀

 

မုံရွာခရိုင်ပေါင်း

 

 

၂၅၀၀

၂၅၀၀

၁၀၀

၁၃

ပုလဲ

တစ်အုပ်တစ်မ

၂/၂၀၂၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀

၁၄

ပုလဲ

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၃/၂၀၂၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀

၁၅

ယင်းမာပင်

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀

၁၆

ယင်းမာပင်
 

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၂/၂၀၂၀
 

၁၀၂၅

၁၀၂၅

၁၀၀

ယင်းမာပင်ခရိုင်ပေါင်း

 

 

၄၀၂၅

၄၀၂၅

၁၀၀

၁၇

စစ်ကိုင်း

တစ်အုပ်တစ်မ

၂/၂၀၂၀

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀

၁၈

စစ်ကိုင်း

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၃/၂၀၂၀
 

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀

၁၉

စစ်ကိုင်း

ကွန်တို

၄/၂၀၂၀

၂၀၀

၁၀၀

၁၀၀

၂၀

မြင်းမူ

တစ်အုပ်တစ်မ

၂/၂၀၂၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၁၀၀

၂၁

မြောင်

တစ်အုပ်တစ်မ

၂/၂၀၂၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၁၀၀

၂၂

မြောင်

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၅၀၀၀

၅၀၀၀

၁၀၀

၂၃

မြောင်

အပင်ကြီး

၅/၂၀၂၀

၂၀၀

၂၀၀

၁၀၀

၂၄

မြောင်

ကွန်တို

၄/၂၀၂၀

၂၀၀

၂၀၀

၁၀၀

စစ်ကိုင်းခရိုင်ပေါင်း

 

 

၁၁၆၀၀

၁၁၆၀၀

၁၀၀

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

 

၅၀၁၂၅

၅၀၁၂၅

၁၀၀

၂၅

ပေါက်

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၄၅၀၀

၄၅၀၀

၁၀၀

၂၆

ပေါက်

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၄/၂၀၂၀
 

၅၀၀၀

၅၀၀၀

၁၀၀

၂၇

‌မြိုင်

တစ်အုပ်တစ်မ

၂/၂၀၂၀

၄၀၀၀

၄၀၀၀

၁၀၀

၂၈

ရေစကြို

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၁၀၀

၂၉

ရေစကြို

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၄/၂၀၂၀
 

၇၀၀၀

၇၀၀၀

၁၀၀

၃၀

ပခုက္ကူ

တစ်အုပ်တစ်မ

၂/၂၀၂၀

၄၀၀၀

၄၀၀၀

၁၀၀

၃၁

ပခုက္ကူ

ကွန်တို

၃/၂၀၂၀

၂၂၅

၂၂၅

၁၀၀

၃၂

ဆိပ်ဖြူ

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၅/၂၀၂၀
 

၉၀၀၀

၉၀၀၀

၁၀၀

၃၃

ဆိပ်ဖြူ

တစ်အုပ်တစ်မ

၄/၂၀၂၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၁၀၀

 

ပခုက္ကူခရိုင်ပေါင်း

 

 

၃၇၇၂၅

၃၇၇၂၅

၁၀၀

၃၄

ချောက်

တစ်အုပ်တစ်မ

၄/၂၀၂၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၁၀၀

၃၅

ချောက်

ကွန်တို

၆/၂၀၂၀

၁၅၀

၁၅၀

၁၀၀

၃၆

ချောက်

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၅/၂၀၂၀
 

၃၀၀၀

၃၀၀၀

၁၀၀

၃၇

ချောက်

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၁၃၀၀၀

၁၃၀၀၀

၁၀၀

၃၈

ချောက်

အပင်ကြီး

၂/၂၀၂၀

၅၀၀

၅၀၀

၁၀၀

၃၉

ရေနံချောင်း

ကွန်တို

၄/၂၀၂၀

၄၀၀

၄၀၀

၁၀၀

၄၀

နတ်မောက်

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၄/၂၀၂၀
 

၄၀၀၀

၄၀၀၀

၁၀၀

၄၁

မြို့သစ်

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၂/၂၀၂၀
 

၄၀၀၀

၄၀၀၀

၁၀၀

၄၂

တောင်တွင်းကြီး

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၄/၂၀၂၀
 

၄၀၀၀

၄၀၀၀

၁၀၀

၄၃

မကွေး

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၃/၂၀၂၀
 

၄၀၀၀

၄၀၀၀

၁၀၀

 

မကွေးခရိုင်ပေါင်း

 

 

၃၅၀၅၀

၃၅၀၅၀

၁၀၀

၄၄

စလင်း

တစ်အုပ်တစ်မ

၂/၂၀၂၀

၁၅၀၀

၁၅၀၀

၁၀၀

၄၅

စလင်း

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၃/၂၀၂၀
 

၄၅၀၀

၄၅၀၀

၁၀၀

၄၆

ပွင့်ဖြူ

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၄/၂၀၂၀
 

၅၀၀၀

၅၀၀၀

၁၀၀

၄၇

ပွင့်ဖြူ

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၁၅၀၀

၁၅၀၀

၁၀၀

၄၈

မင်းဘူး

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၁၅၀၀

၁၅၀၀

၁၀၀

၄၉

မင်းဘူး

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၄/၂၀၂၀

၅၀၀၀

၅၀၀၀

၁၀၀

၅၀

ငဖဲ

တစ်အုပ်တစ်မ

၃/၂၀၂၀

၁၅၀၀

၁၅၀၀

၁၀၀

၅၁

ငဖဲ

တောထိန်း
ကွက်လပ်ဖြည့်

၄/၂၀၂၀

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၁၀၀

 

မင်းဘူးခရိုင်ပေါင်း

 

 

၂၂၅၀၀

၂၂၅၀၀

၁၀၀