၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

စဉ်

မြို့နယ်

‌ကျေးရွာ
အမည်

အိမ်

ထောင်စု အရေ
အတွက်

တစ်ရွာ

လျှင်
ဘက်စုံသုံး
စိုက်ခင်း
()ဧက

အိမ်ထောင်စု
တစ်စုလျှင်

အပင်
စုစု

ပေါင်း

ကျွန်း
()ပင်

သစ်မာ
(၂၀)ပင်

‌ရွှေဘို

‌ပေါက်ကံ

၁၁၀

၆၀၀

၃၃၀

၂၂၀၀

၃၁၃၀

ခင်ဦး

ချဉ်မြစ်ကျဉ်း

၁၅၅

၆၀၀

၄၆၅

၃၁၀၀

၄၁၆၅

ဝက်လက်

အင်းဘဲ ကြီး

၁၆၅

၆၀၀

၄၉၅

၃၃၀၀

၄၃၉၅

ဒီပဲယင်း

အင်ကြင်းပင်

၁၅၈

၆၀၀

၄၇၄

၃၁၆၀

၄၂၃၄

ကန့်ဘလူ

ဆူးပုတ်ကုန်း

၁၅၃

၆၀၀

၄၅၉

၃၀၆၀

၄၁၁၉

‌ရေဦး

‌ပေါက်တော

၁၅၆

၆၀၀

၄၆၈

၃၁၂၀

၄၁၈၈

တန့်ဆည်

သာတေက

၁၆၁

၆၀၀

၄၈၃

၃၂၂၀

၄၃၀၃

‌ရွှေဘိုခရိုင်

()ရွာ

၁၀၅၈

၄၂၀၀

၃၁၇၄

၂၁၁၆၀

၂၈၅၃၄

မုံရွာ

တွင်းချောင်း

၁၂၅

၆၀၀

၃၇၅

၂၅၀၀

၃၄၇၅

‌ချောင်းဦး

ပဲပြစ်တော

၂၅၀

 

၇၅၀

၅၀၀၀

၅၇၅၀

 

 

သန်းပင်ကန်

၁၆၈

၆၀၀

၃၆၃

၂၂၂၀

၃၁၈၃

၁၀

ဘုတလင်

သမ္မတော

၂၃၀

၆၀၀

၆၉၀

၄၆၀၀

၅၈၉၀

၁၁

အရာတော်

ရွာစီကုန်း

၁၂၂

၆၀၀

၃၃၆

၂၄၄၀

၃၃၇၆

မုံရွာခရိုင်

()ရွာ

၈၉၅

၂၄၀၀

၂၅၁၄

၁၆၇၆၀

၂၁၆၇၄

၁၂

ဆားလင်းကြီး

‌တောကျောင်း

၁၆၉

၆၀၀

၅၀၇

၃၃၈၀

၄၄၈၇

၁၃

ယင်းမာပင်

နံ့သာကုန်း

၂၁၀

၆၀၀

၆၃၀

၄၂၀၀

၅၄၃၀

၁၄

ပုလဲ

ရွာသာ

၁၇၄

၆၀၀

၅၂၂

၃၄၈၀

၄၆၀၂

ယင်းမာပင်ခရိုင်

()ရွာ

၅၅၃

၁၈၀၀

၁၆၅၉

၁၁၀၆၀

၁၄၅၁၉

၁၅

စစ်ကိုင်း

စမွန်း

၂၀၀

၆၀၀

၆၀၀

၄၀၀၀

၅၂၀၀

၁၆

မြင်းမူ

ကံသုံးဆင့်

၁၄၀

၆၀၀

၄၂၀

၂၈၀၀

၃၈၂၀

၁၇

မြောင်

‌ကျောက်ရစ်

၁၄၀

၆၀၀

၄၂၀

၂၈၀၀

၃၈၂၀

စစ်ကိုင်းခရိုင်

()ရွာ

၄၈၀

၁၈၀၀

၁၄၄၀

၉၆၀၀

၁၂၈၄၀

တိုင်းဒေသကြီး

(၁၈)ရွာ

၂၉၈၆

၁၀၂၀၀

၈၇၈၇

၅၈၅၈၀

၇၇၅၆၇