တစ်အိမ်ထောင်ကျွန်း(၃)ပင်စိုက်ပျိုးပြီးစီးမှု (ပင်)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

တိုင်းဒေသကြီး

စိမ်း/စိုပေါင်း

စစ်ကိုင်း

မကွေး

မန္တလေး

၂၀၀၉- ၁၀

-

-

-

-

၂၀၁၀- ၁၁

၁၀၂၉၃

၁၁၃၅၅

၇၁၀၇

၂၈၇၅၅

၂၀၁၁-၁၂

၁၃၇၆၇

၂၀၆၉၇

၁၄၁၆၀

၄၈၆၂၄

၂၀၁၂-၁၃

၈၂၂၃

၁၂၀၃၉

၇၄၈၅

၂၇၇၄၇

၂၀၁၃-၁၄

၆၆၇၅

၇၅၃၆

၇၄၆၄

၂၁၆၇၅

၂၀၁၄-၁၅

၆၉၉၀

၈၃၇၀

၆၆၇၈

၂၂၀၃၈

၂၀၁၅-၁၆

၈၇၈၇

၈၈၉၂

၇၁၇၉

၂၄၈၅၈

၂၀၁၆-၁၇

၄၇၇၆

၉၀၃၉

၈၈၉၅

၂၂၇၁၀

၂၀၁၇-၁၈

၈၈၆၂

၁၀၃၈၃

၈၈၉၅

၂၈၁၄၀

၁၀

၂၀၁၈(၆)လ

၁၀၄၁၉

၉၀၁၈

၈၈၉၅

၂၈၃၃၂

၁၁

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၈၇၈၇

၈၈၉၂

၇၁၇၉

၂၄၈၅၈

 

စုစုပေါင်း

၈၇၅၇၉

၁၀၆၂၂၁

၈၃၉၃၇

၂၇၇၇၃၇

မှတ်ချက်။တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင် ၂၀၁၀ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ စိုက်ပျိုးခဲ့ သည့် (၃,၃၉၉)ပင်အား ထုတ်နှုတ်ဖေါ်ပြထားပါသည်။