တိုင်းဒေသကြီးအလိုက်၊ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ငန်းများ (ပင်)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်

တိုင်းဒေသကြီး

စိမ်း/စိုပေါင်း

စစ်ကိုင်း

မကွေး

မန္တလေး

၂၀၁၀-၁၁

ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း

၆၅၀၀

၆၀၀၀၀

-

၆၆၅၀၀

 

 

ကွန်တိုဘောင်စိုက်ပျိုးခြင်း

၅၀၀

-

-

၅၀၀

 

 

လမ်းဘေးဝဲယာ/ တစ်အုပ်တစ်မစိုက်ပျိုးခြင်း

-

-

-

-

 

ပေါင်း

 

၇၀၀၀

၆၀၀၀၀

-

၆၇၀၀၀

၂၀၁၁-၁၂

ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း

၆၇၀၀

၇၅၄၅၀

-

၈၂၁၅၀

 

 

ကွန်တိုဘောင်စိုက်ပျိုးခြင်း

၅၀၀

-

-

၅၀၀

 

 

လမ်းဘေးဝဲယာ/ တစ်အုပ်တစ်မစိုက်ပျိုးခြင်း

၈၅၀

-

-

၈၅၀

 

ပေါင်း

 

၈၀၅၀

၇၅၄၅၀

-

၈၃၅၀၀

၂၀၁၂-၁၃

ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း

၆၈၀၀

၉၁၆၁၃

၁၅၁၀၀

၁၁၃၅၁၃

 

 

ကွန်တိုဘောင်စိုက်ပျိုးခြင်း

၅၀၀

၁၂၅

-

၆၂၅

 

 

လမ်းဘေးဝဲယာ/ တစ်အုပ်တစ်မစိုက်ပျိုးခြင်း

၁၂၀၀

၈၅၃၀

၇၃၀၀

၁၇၀၃၀

 

ပေါင်း

 

၈၅၀၀

၁၀၀၂၆၈

၂၂၄၀၀

၁၃၁၁၆၈

၂၀၁၃-၁၄

ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း

၂၂၀၀၀

၄၁၀၀၁

၁၂၅၀၀

၇၅၅၀၁

 

 

ကွန်တိုဘောင်စိုက်ပျိုးခြင်း

၅၂၅

၁၂၅

-

၆၅၀

 

 

လမ်းဘေးဝဲယာ/ တစ်အုပ်တစ်မစိုက်ပျိုးခြင်း

၂၀၀

၂၃၅၀၀

၁၁၇၈၆

၃၅၄၈၆

 

ပေါင်း

 

၂၂၇၂၅

၆၄၆၂၆

၂၄၂၈၆

၁၁၁၆၃၇

၂၀၁၄-၁၅

ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း

၈၅၀၀

၂၁၇၉၆

၂၁၀၀၀

၅၁၂၉၆

 

 

ကွန်တိုဘောင်စိုက်ပျိုးခြင်း

၅၀၀

၁၂၅

-

၆၂၅

 

 

လမ်းဘေးဝဲယာ/ တစ်အုပ်တစ်မစိုက်ပျိုးခြင်း

၅၀၀

-

၁၄၆၈၆

၁၅၁၈၆

 

ပေါင်း

 

၉၅၀၀

၂၁၉၂၁

၃၅၆၈၆

၆၇၁၀၇

၂၀၁၅-၁၆

ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း

၆၇၃၀

၅၅၂၇၀

၂၆၀၀၀

၈၈၀၀၀

 

 

ကွန်တိုဘောင်စိုက်ပျိုးခြင်း

၂၅၀

၁၂၅

၁၂၅

၅၀၀

 

 

လမ်းဘေးဝဲယာ/ တစ်အုပ်တစ်မစိုက်ပျိုးခြင်း

၃၅၀၀

၆၂၃၀

၁၇၀၀၀

၂၆၇၃၀

 

ပေါင်း

 

၁၀၄၈၀

၆၁၆၂၅

၄၃၁၂၅

၁၁၅၂၃၀

၂၀၁၆-၁၇

ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း

၅၀၀၀

၂၃၂၀၀

၁၈၀၀၀

၄၆၂၀၀

 

 

ကွန်တိုဘောင်စိုက်ပျိုးခြင်း

၂၂၃၄

၁၂၅

၁၂၅

၂၄၈၄

 

 

လမ်းဘေးဝဲယာ/ တစ်အုပ်တစ်မစိုက်ပျိုးခြင်း

၄၀၀၀

-

၄၀၀၀

၈၀၀၀

 

ပေါင်း

 

၁၁၂၃၄

၂၃၃၂၅

၂၂၁၂၅

၅၆၆၈၄

၂၀၁၇-၁၈

ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း

၁၀၀၈၄

၂၃၃၀၈

၂၂၀၀၀

၅၅၃၉၂

 

 

ကွန်တိုဘောင်စိုက်ပျိုးခြင်း

၂၅၀

၁၁၂၅

၁၂၅

၁၅၀၀

 

 

လမ်းဘေးဝဲယာ/ တစ်အုပ်တစ်မစိုက်ပျိုးခြင်း

၁၅၀၀

-

-

၁၅၀၀

 

ပေါင်း

 

၁၁၈၃၄

၂၄၄၃၃

၂၂၁၂၅

၅၈၃၉၂

၂၀၁၈ခုနှစ်  ၆-လ

ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း

၂၃၀၀၀

၂၇၀၀၀

၂၇၀၀၀

၇၇၀၀၀

 

 

ကွန်တိုဘောင်စိုက်ပျိုးခြင်း

-

၁၂၅

-

၁၂၅

 

 

လမ်းဘေးဝဲယာ/ တစ်အုပ်တစ်မစိုက်ပျိုးခြင်း

၂၀၀၀

၁၉၈၇၅

၃၀၀၀

၂၄၈၇၅

 

ပေါင်း

 

၂၅၀၀၀

၄၇၀၀၀

၃၀၀၀၀

၁၀၂၀၀၀

၁၀

၂၀၁၈-၁၉

ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း

၁၀၀၀၀

၁၃၅၀၀

၃၀၀၀၀

၅၃၅၀၀

 

 

လမ်းဘေးဝဲယာ/ တစ်အုပ်တစ်မစိုက်ပျိုးခြင်း

၁၅၀၀၀

၁၉၈၇၅

-

၃၄၈၇၅

 

 

ကွန်တိုဘောင်စိုက်ပျိုးခြင်း

-

၁၂၅

-

၁၂၅

 

 

ဖြည့်စွက်စိုက်ပျိုးခြင်း

-

၁၃၅၀၀

-

၁၃၅၀၀

 

 

သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း

၂၅၁၂၅

၇၇၄၂၅

၆၁၆၂၅

၁၆၄၁၇၅

 

ပေါင်း

 

၅၀၁၂၅

၁၂၄၄၂၅

၉၁၆၂၅

၂၆၆၁၇၅

 

စုစုပေါင်း

 

၁၆၄၄၄၈

၆၀၃၀၇၃

၂၉၁၃၇၂

၁၀၅၈၈၉၃

 

စာရင်းချုပ်

စဉ်

လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်

တိုင်းဒေသကြီး

စိမ်း/စိုပေါင်း

စစ်ကိုင်း

မကွေး

မန္တလေး

ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း

၁၀၅၃၁၄

၄၃၂၁၃၈

၁၇၁၆၀၀

၇၀၉၀၅၂

လမ်းဘေးဝဲယာ တစ်အုပ် တစ်မစိုက်ပျိုးခြင်း

၂၈၇၅၀

၇၈၀၁၀

၅၇၇၇၂

၁၆၄၅၃၂

ကွန်တိုဘောင်စိုက်ပျိုးခြင်း

၅၂၅၉

၂၀၀၀

၃၇၅

၇၆၃၄

ဖြည့်စွက်စိုက်ပျိုးခြင်း

-

၁၃၅၀၀

-

၁၃၅၀၀

သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း

၂၅၁၂၅

၇၇၄၂၅

၆၁၆၂၅

၁၆၄၁၇၅

 

စုစုပေါင်း

၁၆၄၄၄၈

၆၀၃၀၇

၂၉၁၃၇၂

၁၀၅၈၈၉