ပျိုးပင်များ စဉ်ဆက်မပြတ်ရရှိရေး အစီအစဉ်ဖြင့် ပျိုးထောင်ထားရှိသည့် ဘက်စုံသုံး ပျိုးပင် (အထူး)များစာရင်း (၃၁-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့ထိ

စဉ်

သစ်မျိုး

ပျိုးထောင်ထားရှိသည့်ပျိုးပင်အရေအတွက်(ပင်)

စိမ်း/စိုပေါင်း

(ပင်)

စစ်ကိုင်း

မကွေး

မန္တလေး

တမာ

၆၉၀၀၈

၉၈၉၈၁

၁၁၂၈

၁၆၉၁၁၇

ပိတောက်

၆၈၀၉

၂၂၆

၁၇၆၇

၈၈၀၂

မြန်မာကုက္ကို

၆၅၉၇

၂၉၄၇၈

၂၁၂၆၅

၅၇၃၄၀

မဲဇလီ

၂၃၆၁၉

၉၉၃၀

၁၉၂၄၃

၅၂၇၉၂

ထနောင်း

၅၀၀

၅၉၉၈

၄၂၇၃

၁၀၇၇၁

ဒဟတ်

၁၂၄၈၉

၉၁၈၀

၁၀၈၄၆

၃၂၅၁၅

​လျှော်ဖြူ

၁၁၂၈

၁၆၂၅၀

၉၈၆

၁၈၃၆၄

ယူကလစ်

၃၁၀၅

၁၈၃၀

၇၅၁၁

၁၂၄၄၆

ငုရွှေဝါ

၁၀၁၆

၂၀၀

-

၁၂၁၆

၁၀

စိန်ပန်းကြီး

၁၃၅၅

၂၀၀

-

၁၅၅၅

၁၁

မန်ဂျန်ရှား

၆၇၂

-

-

၆၇၂

၁၂

မန်ကျည်း

၉၁၉၃

၇၀

၇၀၈၆

၁၆၃၄၉

၁၃

ကျွန်း

၁၀၀၀

-

၁၂၃၅၈

၁၃၃၅၈

၁၄

ရင်းမာ

၃၀၆၉

၂၇၇၅

၂၇၂၉

၇၅၇၃

၁၅

စိန်တံချူ

၅၀၀

-

-

၅၀၀

၁၆

ခရေ

၁၆၂၀

၂၀၀

-

၁၈၂၀

၁၇

ပျဉ်ကတိုး

၆၈၄၄

၃၅၄၁

-

၁၀၃၈၅

၁၈

မဟော်ဂနီ

၅၇၃

-

၇၂၃

၁၂၉၆

၁၉

သစ်စေး

၆၉၅၀

-

၆၀

၇၀၁၀

၂၀

ဆီနီဂေါရှား

၆၅၀

-

-

၆၅၀

၂၁

လိမ်

၁၃၇၂

-

-

၁၃၇၂

၂၂

ဖက်သန်း

၄၉၅

-

-

၄၉၅

၂၃

ဖန်ခါး

-

၂၀၀

၂၀၄

၂၄

‌အော်ရီရှား

၁၇၉၄

-

-

၁၇၉၄

၂၅

​ဖျောက်ဆိပ်

၃၈၅၀

၁၀၉၇၀

၁၂၀၀

၁၆၀၂၀

၂၆

အင်ကြင်း

၂၁၅၇

-

၇၄၉

၂၉၀၆

၂၇

​ညောင်

-

-

၄၈၀

၄၈၀

၂၈

သင်္ဘောတယ်

၃၇၃၀

၂၀၀

-

၃၉၃၀

၂၉

မာတာကွတ်

-

၁၇၈၀

-

၁၇၈၀

၃၀

ဧကရာဇ်

-

၁၇၆၅

-

၁၇၆၅

၃၁

ဆီးဖြူ

-

-

၄၄၅

၄၄၅

၃၂

ဆီး

-

၁၉၀၄

-

၁၉၀၄

၃၃

‌ရေတမာ

-

-

၇၀၀

၇၀၀

၃၄

ကုလားကုက္ကို

၁၆၆၀

၆၇

-

၁၇၂၇

၃၅

စန္ဒကူး

-

-

၃၀၀

၃၀၀

၃၆

သင်္ဘောငုစပ်

(ပဲချယ်ရီ)

၅၂၅၀

-

၅၂၅၂

၃၇

ဥသျှစ်

၆၅

၃၀

-

၉၅

၃၈

သန်း

၉၄၀

၁၆၂

-

၁၁၀၂

၃၉

‌ထောက်ကြံ့

-

၁၃၀

-

၁၃၀

၄၀

ရှား

၁၄၃၇၁

၂၃၅၅

၁၉၄၂၁

၃၆၁၄၇

၄၁

သပြေ

-

၅၅၀

-

၅၅၀

၄၂

ပျဉ်းမ

-

၁၇၀

-

၁၇၀

၄၃

သမုန်း

၅၀၀

-

-

၅၀၀

၄၄

ဇောင်ချမ်း

၁၅၀၀

-

-

၁၅၀၀

၄၅

ရွေးကြီး

၅၀၀

-

-

၅၀၀

၄၆

ထုံးပေါက်

-

၂၄၀

-

၂၄၀

၄၇

ပင်လယ်ကဗွီး

၂၄၀၀

-

-

၂၄၀၀

 

စုစုပေါင်း

၁၉၇၂၈၁

၁၉၉၃၈၄

၁၁၂၂၇၄

၅၀၈၉၃၉