ဘက်စုံသုံးစိုက်ခင်း(၁)ဧကတည်ထောင်ပြီးစီးမှု (ပင်)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

တိုင်းဒေသကြီး

စိမ်း/စိုပေါင်း

စစ်ကိုင်း

မကွေး

မန္တလေး

၂၀၀၉- ၁၀

၉၀၀

၁၂၀၀

၁၅၀၀

၃၆၀၀

၂၀၁၀- ၁၁

၅၁၀၀

၆၀၀၀

၄၅၀၀

၁၅၆၀၀

၂၀၁၁-၁၂

၁၀၂၀၀

၁၂၀၀၀

၉၀၀၀

၃၁၂၀၀

၂၀၁၂-၁၃

၁၀၂၀၀

၁၂၆၀၀

၉၀၀၀

၃၁၈၀၀

၂၀၁၃-၁၄

၁၀၂၀၀

၁၃၈၀၀

၉၀၀၀

၃၃၀၀၀

၂၀၁၄-၁၅

၁၀၂၀၀

၁၂၆၀၀

၉၀၀၀

၃၁၈၀၀

၂၀၁၅-၁၆

၁၀၂၀၀

၁၂၆၀၀

၁၀၂၀၀

၃၃၀၀၀

၂၀၁၆-၁၇

၁၀၂၀၀

၁၂၆၀၀

၉၀၀၀

၃၁၈၀၀

၂၀၁၇-၁၈

၁၀၂၀၀

၁၂၆၀၀

၉၀၀၀

၃၁၈၀၀

၁၀

၂၀၁၈(၆)လ

၁၀၂၀၀

၁၂၆၀၀

၉၀၀၀

၃၁၈၀၀

၁၁

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၁၀၂၀၀

၁၂၆၀၀

၁၀၂၀၀

၃၃၀၀၀

 

စုစုပေါင်း

၉၇၈၀၀

၁၂၁၂၀၀

၈၉၄၀၀

၃၀၈၄၀၀

         

မှတ်ချက်။       တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင် ၂၀၀၉ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ စိုက်ပျိုးခဲ့ သည့် (၂,၇၀၀)ပင်အား ထုတ်နှုတ်ဖေါ်ပြထားပါသည်။