၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ်(၂၀၂၀ခုနှစ်မိုးရာသီ)တွင် အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး စီမံကိန်းများ ၌ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ

(က)သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်း                                    (၃၁-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့ထိ

စဉ်

စီမံကိန်း

လုပ်ငန်း

အရေ အတွက်

နွားချေး

ထည့်ခြင်း

ကျင်းဖို့ခြင်း

ဗောဓိတထောင် ဒေသ

အထူးစိမ်း (၃'×၃'×၃‘) ကျင်း

၅၀၀၀ ပင်

၁၀၀%

၁၀၀%

 

 

အထူးစိမ်း (၃'×၃'×၂‘) ကျင်း

၂၀၀၀၀ ပင်

၁၀၀%

၁၀၀%

 

 

အထူးစိမ်း (၁၈'×၅'×၂‘) ကျင်း

၅၀၀၀ ပင်

၁၀၀%

၁၀၀%

 

 

တောထိန်းကွက်လပ်ဖြည့်

၃၅၀၀ ပင်

၁၀၀%

၁၀၀%

တန့်ကြည် တောင်ဒေသ

အထူးစိမ်း

၅၀၀၀၀ ပင်

၁၀၀%

၁၀၀%

 

 

တောထိန်းကွက်လပ်ဖြည့်

၃၅၀၀ ပင်

၁၀၀%

၁၀၀%

Greening Complex Zone

ဖြည့်စွက်

၁၂၀၀၀ ပင်

၁၀၀%

၁၀၀%

 

 

တောထိန်းကွက်လပ်ဖြည့်

၃၅၀၀ ပင်

၁၀၀%

၁၀၀%

 

 

Acacia/ ကဗွီး

၁၀၀၀ပင်

၁၀၀%

၁၀၀%

Vetiver မြက်

၅၀၀၀ ပင်

၁၀၀%

၁၀၀%

ဗိဿနိုးရှေး ဟောင်းနယ်မြေ

အပင်ကြီး

၈၀၀၀ ပင်

၁၀၀%

၁၀၀%

 

(ခ) သဘာဝတောကျန်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်း       (၃၁-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့ထိ

       စဉ်

စီမံကိန်း

လုပ်ငန်း

ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုရာနှုန်း

ကွင်း ဆင်း တိုင်း တာ

နယ်နိ မိတ် သတ် မှတ်

စ ခန်း ချ

ဆိုင်း ဘုတ် စိုက်ထူ

အ စောင့် ဌား ရမ်း

နမူ

နာ       စာ ရင်း ကောက်

စစ် ဆေး လမ်း

မီး ကာ ကွယ်

ဗောဓိတ

ထောင် ဒေသ

သဘာဝ တော ထိန်း (၁၀၀၀)

ဧက

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

 

 

ဓမ္မတာ မျိုး ဆက် ခြင်း

(၁၀၀) ဧက

၁၀၀%

၁၀၀%

 

၁၀၀%

 

 

 

 

တန့်ကြည်

တောင် ဒေသ

သဘာဝ တော ထိန်း

(၁၀၀၀)

ဧက

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

 

 

ဓမ္မတာ မျိုးဆက် ခြင်း

(၁၀၀) ဧက

၁၀၀%

၁၀၀%

 

၁၀၀%

 

 

 

 

Greening Complex Zone

သဘာဝ                   တော ထိန်း

(၂၀၀၀)

ဧက

၁၀၀%

၁၀၀%

-

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

 

 

ဓမ္မတာ မျိုးဆက် ခြင်း

(၁၀၀) ဧက

၁၀၀%

၁၀၀%

-

၁၀၀%

-

-

-

-

   

 (ဂ)ထင်းအစားအခြားလောင်စာအသိပညာပေးဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်း(၃၁-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့ထိ

စဉ်

စီမံကိန်း

လုပ်ငန်း

အရေအတွက်

ပြီးစီးမှု

ဗောဓိတထောင်ဒေသ

ဟောပြောပွဲပြုလုပ်ခြင်း

၁၂ ကြိမ်

၅ကြိမ်

 

 

စွမ်းအားမြှင့် မီးဖိုဖြန့်

၃၉၀ လုံး

၃၉၀ လုံး

 

 

စန္ဒကူးပျိုးပင်ဖြန့်

၂၈၂၉ ပင်

၂၈၂၉ ပင်

 

 

လျှော်ဖြူပင်ဖြန့်

၄၁၂၅ ပင်

၄၁၂၅ ပင်

တန့်ကြည်တောင်ဒေသ

ဟောပြောပွဲပြုလုပ်ခြင်း

၁၂ ကြိမ်

၅ ကြိမ်

 

 

လက်ကမ်းစာစောင်ဖြန့်

၂၃၂ ရွက်

၉၇ရွက်

 

 

စွမ်းအားမြှင့်မီးဖိုဖြန့်

၄၃၂ လုံး

၁၂၀လုံး

 

 

စန္ဒကူးပျိုးပင်ဖြန့်

၃၄၅ ပင်

-

Greening Complex Zone

ဟောပြောပွဲပြုလုပ်ခြင်း

၂ ကြိမ်

-

 

 

လက်ကမ်းစာစောင်ဖြန့်

၄၈၂ ရွက်

-

 

 

စွမ်းအားမြှင့်မီးဖိုဖြန့်

၄၈၂ လုံး

-

           

               

(ဃ) ရေရရှိရေးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်း  (၃၁-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့ထိ

စဉ်

စီမံကိန်း

လုပ်ငန်း

အရေအတွက်

ပြီးစီးမှု

ဗောဓိတထောင်ဒေသ

ကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံ

၆ ခု

၆ ခု

 

 

သစ်ကိုင်းဖျားသုံး နုန်းထိန်းတမံ

၈ ခု

-

 

 

ရေကန်ငယ်တူးဖော်ခြင်း

၂ ကန်

၂ကန်

 

 

တစ်ဖက်ရပ်ဆည်ပြုလုပ်ခြင်း

၁ ခု

-

 

 

မိုးရေစုကန်

၈ ကန်

-

 

 

မြေအောက်ရေ

၁တွင်း

-

တန့်ကြည်တောင်ဒေသ

ကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံ

၁၅ ခု

၁၅ ခု

 

 

သစ်ကိုင်းဖျားသုံး နုန်းထိန်းတမံ

၆၅ ခု

၆၅ ခု

 

 

ရေကန်ငယ်တူးဖော်ခြင်း

၅ ကန်

၅ ကန်

 

 

တစ်ဖက်ရပ်ဆည်ပြုလုပ်ခြင်း

၁၀ ခု

၁၀ ခု

Greening Complex Zone

ကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံ

၈ ခု

၈ ခု

 

 

သစ်ကိုင်းဖျားသုံး နုန်းထိန်းတမံ

၁၆ ခု

-

 

 

ရေကန်ငယ်တူးဖော်ခြင်း

၂ ကန်

၂ကန်

 

 

တစ်ဖက်ရပ်ဆည်ပြုလုပ်ခြင်း

၁ ခု

၁ခု

      

 (င) ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ (၃၁-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့ထိ

စဉ်

စီမံကိန်း

လုပ်ငန်း

အရေအတွက်

ပြီးစီးမှု %

ဗောဓိတထောင်ဒေသ

ရှင်းလင်းဆောင်

၁၀၀%

 

 

စိုက်ခင်းစခန်း

၁၀၀%

 

 

ဂါလံ၄၀၀ ဆံ့ရေစင်

၁၀၀%

 

 

အုတ်ရေကန်

၁၀၀%

 

 

သန့်စင်ခန်း

၁၀၀%

 

ရေစက်ရုံ/စတို

-

မီးမျှော်စင်

-

တန့်ကြည်တောင်ဒေသ

ရှင်းလင်းဆောင်

-

 

 

စိုက်ခင်းစခန်း

-

ဂါလံ၄၀၀ ဆံ့ရေစင်

-

အုတ်ရေကန်

-

သန့်စင်ခန်း

-

ရေစက်ရုံ/စတို

-

မီးမျှော်စင်

-

Greening Complex Zone

ရှင်းလင်းဆောင်

၁၀၀%

 

 

ဝန်ထမ်းနေအိမ်

၁၀၀%

 

သဘာဝအလျောက် မျိုးဆက်ရန်ခက်ခဲသည့် နေရာများ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်(မိုးရာသီ) သစ်စေ့ကြဲခြင်းနှင့် သစ်စေ့မြှပ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရန် တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် သစ်စေ့များ စုဆောင်းထားရှိမှုအခြေအနေ

စဉ်

သစ်မျိုး

စုဆောင်း

အရေအတွက်

စုဆောင်းပြီးတိုင်းဒေသကြီး

စုစုပေါင်း

စစ်ကိုင်း

မကွေး

မန္တလေး

မြန်မာကုက္ကို

၁၀ပြည်

၆ ပြည်

၇ပြည်၁ဗူး

၁၄ပြည်၄ ဗူး

၂၇ပြည်၅ ဗူး

မယ်ဇလီ

၅ပြည်

၁-ဗူး

၃ ပြည်

၂ပြည်၃ဗူး

၅ပြည်၄ ဗူး

 မြန်မာရှား

၅ ပြည်

၄ ပြည်

၄ပြည်၁ဗူး

၇ပြည်၆ဗူး

၁၅ပြည်၇ ဗူး

ဘောစကိုင်း

၁၀ ပြည်

၆ပြည်

၆ပြည်၃ဗူး

၁၄ပြည်၄ဗူး

၂၆ပြည်၇ ဗူး

ကန္တာစိမ်း

၄ ပြည်

-

၂ပြည်၅ဗူး

၂ပြည်၅ဗူး

၅ပြည်၂ ဗူး

 

စိမ်း/စိုချုပ်

၃၄ ပြည်

၁၆ပြည်၁ဗူး

၂၃ပြည်၂ဗူး

၄၁ပြည်၆ဗူး

၈၁ပြည်၁ ဗူး

 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး   လမ်းညွှန်ချက်အရ မန်ဂျန်ရှား(ဗီယက်နမ်မျိုး) ပျိုးထောင်ခြင်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေ အနေ                                                  (၃၁-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့ထိ

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

ဖြန့်ဝေသည့်မျိုးစေ့ အရေအတွက်

အပင်ကူးပြောင်းပြီးစီးမှု

ပြီးစီးမှု%

စစ်ကို်ငး

၁၃၉၅၀

၇၀၀၀

၅၀%

မကွေး

၁၆၇၅၅

၇၀၂၁

၄၂%

မန္တလေး

၁၁၆၂၀

၅၅၇၀

၄၈%

 

စုစုပေါင်း

၄၂၃၂၅

၁၉၅၉၁

၄၆%

 

 

စဉ်

မြို့နယ်

ပျိုးဥ

ယျာဉ်

ပျိုးပင်အရွယ်အစား

ပျိုးပင် ပေါင်း

(ပင်)

၂၀၂၀ မိုး စိုက်ပျိုးမည့် အစီအစဉ်

၃” 

အောက်

၃” နှင့် ၆” အကြား

၆” နှင့်

၈” အကြား

၈” နှင့် ၁၄” အကြား

တည်နေရာ

စိုက်ပင်

မုံရွာ

မြို့မ

၇၀၀

၂၃၀၀

၁၀၀၀

-

၄၀၀၀

ရေဦး၁/၂၀ရေဝေ (၇၅)ဧက

၇၀၀

မုံရွာ

ဗောဓိ

၂၇၀၀

၃၀၀

-

-

၃၀၀၀

ဗောဓိစီမံကိန်း

၃၀၀၀

မကွေး

တိုင်းမြို့မ

-

၅၀၀

၃၀၀

-

၈၀၀

တိုင်းအရံ

-

ပခုက္ကူ

ဆင်ဖြူ ကုန်း

-

၂၁၀၀

-

-

၂၁၀၀

တန့်ကြည် စီမံကိန်း

၂၁၀၀

ချောက်

ရွှေပုံ တောင်

-

၂၀၀

-

-

၂၀၀

၃/၂၀(ထူးစိမ်း)၁၃၀၀၀

၂၀၀

ရေနံ ချောင်း

ပင်းချောင်း

-

၁၅၀

-

-

၁၅၀

အထူစိမ်း စီမံကိန်း

၁၅၀

မင်းဘူး

ရွှေတပင်

 

၁၃၈၀

၁၃၅

 

၁၅၁၅

မင်းဘူး ၃/၂၀ )ထူးစိမ်း ၁၅၀၀ ပင်၊ စလင်း၊ ပွင့်ဖြူ၊ငဖဲ ၂၀၀ စီ

၅၀၀

၆၀၀

ဆင် ပေါင်ဝဲ

ကိုးပင်

 

 

၂၀၀

၉၂၆

၁၁၂၆

၂/၂၀ အခြား(၂၅)ဧက

၁၀၀၀

သရက်

(၇)မိုင်

 

၁၁၃၀

 

 

၁၁၃၀

၁/၂၀ကျေးသုံး (၅၀)ဧက

၁၀၀၀

၁၀

သာစည်

ကျောက် အိုး

၁၀၁၃

၂၂၈

၂၀၉

၆၆၅

၂၁၁၅

၃/၂၀ (ထူးစိမ်း)၃၀၀၀

၄/၂၀(ထူးစိမ်း)၅၀၀၀

၅၀၀

၅၀၀

၁၁

ရမည်းသင်း

ယာယီ

၂၀၀

၂၀၀၀

၄၅၅

၄၅

၂၇၀၀

၂/၂၀ ရေဝေ(၅၀)ဧက

၁၆၂၅

၁၂

ပျော် ဘွယ်

ချောင်းမကြီး

၆၅၉

၉၂

-

၇၅၅

၁/၂၀ကျေးရွာ (၁၄၀)ဧက

၅၄၁

စုစုပေါင်း

 

၅၂၇၂

၁၀၃၈၀

၂၃၀၃

၁၆၃၆

၁၉၅၉၁

 

၁၂၄၁၀