၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၁၉ခုနှစ် မိုးရာသီ)တွင် စိုက်ပျိုးခဲ့သော အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်းများ

စိမ်း/စိုချုပ်

စဉ်

တိုင်း ဒေသကြီး

အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ပျိုးခြင်း

စုစုပေါင်း

ကွက်လပ် ဖြည့်
စိုက်ပျိုးခြင်း

တစ်အုပ်

တစ်မ
စိုက်ပျိုးခြင်း

ကွန်တို ဘောင်
စိုက်ပျိုး ခြင်း

ဖြည့် စွက်
စိုက်ပျိုး ခြင်း

သဘာဝ တောထိန်း
ဧရိယာ
ကွက်လပ်ဖြည့်
 စိုက်ပျိုးခြင်း

စစ်ကိုင်း

၁၀၀၀၀

၁၅၀၀၀

-

-

၂၅၁၂၅

၅၀၁၂၅

မကွေး

၁၃၅၀၀

၁၉၈၇၅

၁၂၅

၁၃၅၀၀

၇၇၄၂၅

၁၂၄၄၂၅

မန္တလေး

၃၀၀၀၀

-

-

-

၆၁၆၂၅

၉၁၆၂၅

စိမ်း/စိုချုပ်

၅၃၅၀၀

၃၄၈၇၅

၁၂၅

၁၃၅၀၀

၁၆၄၁၇၅

၂၆၆၁၇၅

  

မြို့နယ်အလိုက်စိုက်ပျိုးခဲ့သည့်စိုက်ပျိုးပင်များ၏၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလရှင်ပင်ရာနှုန်း                                 

စဉ်

ခရိုင်/ မြို့နယ်

စိုက်ခင်း အမှတ်

စိုက်ခင်းအမျိုးအစား/တည်နေရာ

စိုက်ပျိုး

ပင်

ရှင်ပင်%

 
 

‌ရွှေဘို/ခင်ဦး

၃/၂၀၁၉

အမှတ်(၃)ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်း (တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၀၀၀

၉၉.၅

 

ရွှေဘို/ ဝက်လက်

၂/၂၀၁၉

စစ်ကိုင်း - ရွှေဘို ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်း ဘုရား လေး ကုန်းလမ်းဆုံဘေးမဲ့ ကာကွယ်တော

၁၅၀၀

၉၈.၈

 

ရွှေဘို/ ရေဦး

၂/၂၀၁၉

ငါးပယ်ကျေးရွာအဝင် ပလပ်မြေ

၁၅၀၀

၉၈.၀၇

 

ရွှေဘို/ ဒီပဲယင်း

၂/၂၀၁၉

ဆည်တော-သစ်ရာအိုက်ကြား အပတော (တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၀၀၀

၉၉.၁၀

 

‌ရွှေဘို/ကန့်ဘလူ

၃/၂၀၁၉

စံပါယ်နံ့သာကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၂၇မှ၃၁)

၁၀၁၂၅

၉၅.၈၂

 

မုံရွာ/မုံရွာ

၃/၂၀၁၉

၂၀၁၇-၂၀၁၈သဘာဝတောထိန်း(၁၀၀၀)
ဧကအတွင်း(အပင်ကြီး ၁၀၀)

၁၀၀၀၀

၉၄.၈၆

 

မုံရွာ/မုံရွာ

၄/၂၀၁၉

၂၀၁၇-၂၀၁၈သဘာဝတောထိန်း(၁၀၀၀)ဧက အတွင်း(တောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၀၀၀

၉၅.၂၀

 

မုံရွာ/ချောင်းဦး

၂/၂၀၁၉

‌ကျောက်က္ကာ-ရွှေမြင်တင် အဆိုပြု ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော အတွင်း  

၅၀၀၀

၉၉.၀၈

 

စစ်ကိုင်း/စစ်ကိုင်း

၂/၂၀၁၉

စစ်ကိုင်းမင်းဝံတောင်ဘေးမဲ့တော

၁၀၀၀

၉၅.၂၀

 

၁၀

စစ်ကိုင်း/ စစ်ကိုင်း

၃/၂၀၁၉

စစ်ကိုင်းမင်းဝံတောင်ဘေးမဲ့ ကာကွယ် တော

၁၀၀၀

၉၇.၂၀

 

၁၁

စစ်ကိုင်း/ စစ်ကိုင်း

၄/၂၀၁၉

စစ်ကိုင်းမင်းဝံတောင်ဘေးမဲ့ ကာကွယ်တော

၄၀၀၀

၉၅.၃၅

 

၁၂

စစ်ကိုင်း/မြင်းမူ

၂/၂၀၁၉

နတ်ကန်ကွင်းဒေသ(တစ်အုပ်တစ်မ)

၂၀၀၀

၉၉.၅၅

 

၁၃

စစ်ကိုင်း/မြောင်

၁/၂၀၁၉

ဆင်ဂေါင်းတောင်(အပင်ကြီး၅၀)

၇၀၀၀

၉၈.၅၇

 

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း(၁၃)ကွက်

၅၀၁၂၅

၉၆.၇၀

 

ပခုက္ကူ/ပေါက်

၃/၂၀၁၉

တက်မတောင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
(တစ်အုပ်တစ်မ)

၂၀၀၀

၉၉.၂၅

 

 

ပခုက္ကူ/ပေါက်

၄/၂၀၁၉

၂၀၁၆၊၂၀၁၇(ရေဖြူကြိုးပြင်ကာကွယ်တော)
၂၀၁၄၊၂၀၁၅(တက်မတောင်သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၀၀၀၀

၉၈.၇၉

 

 

ပခုက္ကူ/

ရေစကြို

၃/၂၀၁၉

ရှင်မတောင်ကြိုးဝိုင်း(တစ်အုပ်တစ်မ)

၂၀၀၀

၉၅.၂၀

 

 

‌ပခုက္ကူ/

ရေစကြို

၄/၂၀၁၉

၂၀၁၇ခုနှစ်တောင်ဦးပြုံးသဘာဝတော (၁၀၀၀)ဧကအတွင်း(သဘာဝတော ထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၁၀၀၀

၉၇.၁၅

 

 

ပခုက္ကူ/ပခုက္ကူ

၂/၂၀၁၉

ဘူတာကုန်းနှင့်ပေါက်ကံမျှော်ကုန်း
(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၀၀၀၀

၉၈.၂၆

 

 

ပခုက္ကူ/ပခုက္ကူ

၃/၂၀၁၉

တန့်ကြည်တောင် အရှေ့ဘက်ခြမ်း (ကွန်တို)

၁၂၅

၁၀၀

 

 

မကွေး/ချောက်

၁/၂၀၁၉

ရွှေပုံတောင်၊ဂဲကြီးကုန်း(၉၅၀)ဧကအတွင်း
(ဖြည့်စွက်)

၁၃၅၀၀

၉၆.၀၆

 

 

မကွေး/ချောက်

၂/၂၀၁၉

ရွှေပုံတောင်၊ ပင်မနှင့် အတွင်းစည်း(၄၀၀)ပင် နှင့်  ဂဲကြီးကုန်း(၁၀၀)ပင် (အပင်ကြီး) (ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၀၀

၁၀၀

 

 

မကွေး/ချောက်

၃/၂၀၁၉

၂၀၁၇ခုနှစ်ပုပ္ပကန်အဆိုပြုကြိုးပြင်ကာကွယ် တော (၁၀၀၀)ဧကအတွင်း (သဘာဝတောထိန်း

ဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၂၀၀

၉၈.၅၃

 

 

၁၀

မကွေး/ ရေနံချောင်း

၃/၂၀၁၉

၂၀၁၇ခုနှစ်စပါးမျှော်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၂၄၇၀

၉၈.၈၃

 

 

၁၁

မကွေး/ နတ်မောက်

၄/၂၀၁၉

၂၀၁၇-၂၀၁၈ သဘာဝတော(၁၀၀၀)ဧက၊

မြင့်တဲကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၁၀)အတွင်း
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၉၃၀

၉၈.၀၉

 

 

၁၂

မကွေး/မြို့သစ်

၃/၂၀၁၉

၂၀၁၇ခုနှစ်သဘာဝတောအတွင်း
 စည်သာကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၃၆၊၃၇၊၂၇)
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၂၀၀

၉၈.၇၅

 

 

၁၃

မကွေး/တောင် တွင်းကြီး

၃/၂၀၁၉

ဗိဿနိုးကြိုးပြင် ကာကွယ်တောအတွင်း (ကွက်ဖြည့်)

၃၀၀၀

၉၉.၉၀

 

 

၁၄

မကွေး/တောင် တွင်းကြီး

၄/၂၀၁၉

၂၀၁၇ခုနှစ် သဘာဝတော(၁၀၀၀)ဧက(ကင်းပွန် တောင်ကြိုးဝိုင်း)အကွက်အမှတ်၄၉၊၅၀၊၅၁၊၅၂

၃၂၀၀

၉၉.၄၇

 

 

၁၅

မကွေး/မကွေး

၂/၂၀၁၉

၂၀၁၇ခုနှစ် ဂွေးကုန်း၁၀၀၀ဧကအောင်မြင်ကုန်း

၃၀၀၀

၉၉.၇၀

 

 

၁၆

မင်းဘူး/စလင်း

၂/၂၀၁၉

အင်ကြင်းပင်လှကျေးရွာ(န) (တစ်အုပ်တစ်မ)

၂၅၀၀

၉၇.၈၄

 

 

၁၇

မင်းဘူး/စလင်း

၃/၂၀၁၉

၂၀၁၇-၂၀၁၈သဘာဝတောထိန်း(၁၀၀၀)ဧက အတွင်း(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ် ဖြည့်)

၄၀၀၀

၉၈.၄၀

 

 

၁၈

မင်းဘူး/ပွင့်ဖြူ

၃/၂၀၁၉

ရေပုတ်ကြီးကျေးရွာ(တစ်အုပ်တ်မ)

၂၀၀၀

၉၉.၇၀

 

၁၉

မင်းဘူး/ပွင့်ဖြူ

၄/၂၀၁၉

၂၀၁၇-၂၀၁၈သဘာဝတောထိန်း(၁၀၀၀)ဧက အတွင်း

၇၀၀၀

၉၉.၆၀

 

၂၀

မင်းဘူး/ မင်းဘူး

၂/၂၀၁၉

ဇီးအိုင်ကျေးရွာ(တစ်အုပ်တစ်မ)

၂၅၀၀

၉၉.၄၄

 

၂၁

မင်းဘူး/ မင်းဘူး

၃/၂၀၁၉

၂၀၁၇-၂၀၁၈သဘာဝတောထိန်း(၁၀၀၀)ဧက အတွင်း

၅၅၀၀

၉၈.၁၅

 

၂၂

မင်းဘူး/ငဖဲ

၃/၂၀၁၉

မြစ်ဖျားကျေးရွာ(တစ်အုပ်တစ်မ)

၂၀၀၀

၉၈.၃၀

 

၂၃

သရက်/မင်းလှ

၂/၂၀၁၉

၂၀၁၇ ခုနှစ်ရှမ်းတပ်ကြီး သဘာဝတော(၁၀၀၀)ဧက အတွင်း အကွက်အမှတ်(၁၆) (တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၅၀၀

၉၇.၀၇

 

၂၄

သရက်/ မင်းလှ

၃/၂၀၁၉

၂၀၁၇-၂၀၁၈ရှမ်းတပ်ကြီးသဘာဝတောထိန်;

(၁၀၀၀) ဧက အတွင်းအကွက်အမှတ်(၁၆)တွင်း

၄၁၆၀

၉၆.၈၅

 

၂၅

သရက်/ ဆင်ပေါင်ဝဲ

၂/၂၀၁၉

သာစည်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအတွင်း ကိုးပင်-သာဂရ လမ်းမိုင်တိုင်(၈၉/၁) (တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၅၀၀

၉၈.၆၀

 

၂၆

သရက်/ ဆင်ပေါင်ဝဲ

၃/၂၀၁၉

သာစည်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအတွင်းကိုးပင်-သဂရလမ်း(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၄၁၈၅

၉၈.၄၉

 

၂၇

သရက်/ သရက်

၂/၂၀၁၉

သရက်-မင်းတုန်းကားလမ်း(၁၁/၇ မိုင်မှ (၂) ဖာလုံအကွာ မန်းကျည်းပင်ပုရွာနှင့် ရွှေပန်းကိုင်း  ရွာသွား လမ်းယာဘက်) (တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၅၀၀

၉၈.၀၇

 

၂၈

သရက်/ သရက်

၃/၂၀၁၉

သရက်ကံမလမ်းမိုင်တိုင်၇/၀မှ၈/၅အထိ လမ်းညာဘက်(၂၀၁၇ခုနှစ်စက်တောင်သဘာဝတော၁၀၀၀ ဧကအတွင်း)

၄၂၃၀

၉၇.၀၀

 

၂၉

သရက်/ မင်းတုန်း

၃/၂၀၁၉

ကြိုးပြင်ခုတ်ကွက် အမှတ်(၄၀) မြုံးဝကျေးရွာ သွားလမ်း(တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၃၃၅

၉၆.၁၈

 

၃၀

သရက်/ မင်းတုန်း

၄/၂၀၁၉

၂၀၁၈ခုနှစ်(ဒုနှစ်)မှန်သဘာဝတော(၁၀၀၀)ဧက

အတွင်း

၂၉၁၆

၉၅.၅၄

 

၃၁

သရက်/ မင်းတုန်း

၅/၂၀၁၉

ပန်းညိုကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအကွက် အမှတ်(၂)

၁၃၀၉

၉၆.၆၄

 

၃၂

သရက်/ ကံမ

၂/၂၀၁၉

ဂျွန်းတောင်ကျေးရွာရွှေမုဌောဘုရားကုန်း

၁၀၄၀

၉၈.၁၇

 

၃၃

သရက်/ကံမ

၃/၂၀၁၉

၂၀၁၇ ခုနှစ် ကုန်းစုချောင်း သဘာဝတော (၂၀၀၀)ဧက အကွက်အမှတ် (၈၊၁၀)အတွင်း

၄၁၂၅

၉၇.၄၃

 

 

မကွေးတိုင်းဒေကြီးပေါင်း(၃၃) ကွက်

၁၂၄၄၂၅

၉၇.၉၆

 

‌ကျောက်ဆည်/
ကျောက်ဆည်

၃/၂၀၁၉

မင်းမွေးတောင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၄၅၀၀

၉၇.၆၄

 

‌ကျောက်ဆည်/
ကျောက်ဆည်

၄/၂၀၁၉

ရဒါန်းချောင်းစုံ(မ)ကြိုးဝိုင်းဓါတ်တော် တောင် (သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၈၄၇၁

၉၇.၀၇

 

‌ကျောက်ဆည်/

မြစ်သား

၃/၂၀၁၉

‌ရွှေမင်းဝံတောင်တန်း(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၄၅၀၀

၉၆.၆၂

 

‌ကျောက်ဆည်/

မြစ်သား

၄/၂၀၁၉

ပြက္ခယွေကြိုးဝိုင်း အကွက်အမှတ်(၄၉၊၅၀)
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၈၆၄

၉၅.၅၇

 

‌ကျောက်ဆည်/
တံတားဦး

၃/၂၀၁၉

‌ဆေးခင်းကြီးကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၀၀၀

၉၇.၅၆

 

‌ညောင်ဦး/ ညောင်ဦး

၃/၂၀၁၉

ကံကြီးကုန်းတောင်(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၀၀၀

၉၈.၉၀

 

‌ညောင်ဦး/ ညောင်ဦး

၄/၂၀၁၉

ပြာပုံကျေးရွာ(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၂၇၅၀

၉၉.၃၅

 

‌ညောင်ဦး/ ညောင်ဦး

၅/၂၀၁၉

ပိုက်လှမ်းတောင်(အပင်ကြီး၂၅၀ ပင်)

၂၅၀

၉၉.၆၀

 

‌ညောင်ဦး/ ညောင်ဦး

၆/၂၀၁၉

‌မြေသင်းတွင်း ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၆၁၉၀

၉၉.၄၀

 

၁၀

‌ညောင်ဦး/
ကျောက်ပန်းတောင်း

၂/၂၀၁၉

၂၀၁၅ ခုနှစ်တောင်နီတောင် သဘာဝ တော ထိန်း (၁၀၀၀)ဧက အတွင်း

၆၀၀၀

၉၈.၀၀

 

၁၁

‌ညောင်ဦး/
ကျောက်ပန်းတောင်း

၃/၂၀၁၉

မြင်းစိုင်းတောင်ကြိုးဝိုင်း(သဘာဝတော ထိန်း ဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၀၀၀

၉၉.၈၃

 

၁၂

မိတ္ထီလာ/သာစည်

၂/၂၀၁၉

ရူပါတောင်ကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၃၀)
(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၇၀၀၀

၉၉.၇၀

 

၁၃

မိတ္ထီလာ/သာစည်

၃/၂၀၁၉

ရူပါတောင်ကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၃၀)
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၇၀၀၀

၉၉.၃၄

 

၁၄

မိတ္ထီလာ/သာစည်

၄/၂၀၁၉

ကူပြင်တိုးချဲ့(၁)ကြိုးဝိုင်း အကွက်အမှတ် (၃၀၊၃၅၊၃၆၊ ၃၈၊၃၉၊၅၁) (သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၂၄၀၀

၉၈.၂၁

 

၁၅

မိတ္ထီလာ/သာစည်

၅/၂၀၁၉

ကူပြင်တိုးချဲ့(၁)ကြိုးဝိုင်း အကွက်အမှတ်
(၄၀၊၄၂၊၄၈၊၄၉၊၅၀) (သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၂၀၀

၉၉.၃၃

 

၁၆

မြင်းခြံ/မြင်းခြံ

၅/၂၀၁၉

ကုက္ကဲတောင်ကာကွယ်တော(သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၆၂၅

၉၉.၃၄

 

၁၇

မြင်းခြံ/နွားထိုးကြီး

၃/၂၀၁၉

တောင်ဖီလာကြိုးဝိုင်း

၅၆၂၅

၉၈.၇၀

 

၁၈

မြင်းခြံ/တောင်သာ

၄/၂၀၁၉

မြင်းစိုင်းတောင်ကြိုးဝိုင်း

၃၀၀၀

၉၉.၁၇

 

၁၉

မြင်းခြံ/တောင်သာ

၅/၂၀၁၉

မြင်းစိုင်းတောင်ကြိုးဝိုင်း(သဘာဝတော

ထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၆၂၅

၉၆.၂၅

 

၂၀

မြင်းခြံ/တောင်သာ

၆/၂၀၁၉

‌တောင်သာတောင်ကြိုးဝိုင်း (၂၀၁၇ခုနှစ်တောထိန်း)

၁၀၀၀

 

၉၆.၅၀

 

၂၁

မြင်းခြံ/ငါန်းဇွန်

၄/၂၀၁၉

‌ရွှေတောင်အဆိုပြုကြိုးပြင် ကာကွယ်တော

၅၆၂၅

၉၇.၃၅

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

(၂၁) ကွက်

 

၉၁၆၂၅

၉၈.၁၉

 

စိမ်း/စို ပေါင်း

(၆၇) ကွက်

 

၂၆၆၁၇၅

၉၇.၈၀

 

                       

 

 

(က) ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မိုးရာသီ) တွင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ CSRတို့၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ၏ ဒီဇင်ဘာလ ရှင်သန်မှုအခြေအနေ

စဉ်

တိုင်းဒေ သကြီး

တည်နေရာ

သစ်မျိုး

စိုက်ပင်

ရှင်ပင်

ဒီဇင်ဘာ ရှင်ပင်%

မှတ်ချက်

မကွေး

ရွှေပုံတောင်

ကန္တာစိမ်း

၅၀၀

၅၀၀

၁၀၀%

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

မကွေး

ရွှေပုံတောင်

တမာ၊ဖျောက်ဆိပ်၊ ပဲချယ်ရီ

၁၀၀၀

၁၀၀၀

၁၀၀%

တိုင်းဒေသကြီး

မကွေး

Greening Complex Zone

သစ်မျိုး(၈)မျိုး

၇၀၀

၇၀၀

၁၀၀%

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

မကွေး

Greening Complex Zone

သစ်မျိုး(၁၂)မျိုး

၉၀၀

၈၉၇

၉၉.၆၇%

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

 

မကွေး

Greening Complex Zone

သစ်မျိုး(၇)မျိုး

၅၀၀

၅၀၀

၁၀၀%

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

မကွေး

ဗိဿနိုး မြို့ဟောင်း

သစ်မျိုး(၅)မျိုး

၁၅၀၀

၁၄၉၉

၉၉.၉၃%

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး

မကွေး

ရွှေပုံတောင်

သစ်မျိုး(၁၂)မျိုး

၆၀၅

၆၀၅

၁၀၀%

CSR

မန္တလေး

ရွှေနတ်တောင်

ရှား၊တမာ၊လျှော်ဖြူ

၂၀၀၀

၁၉၈၅

၉၉.၂၅%

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

 

စုစုပေါင်း

   

၇၇၀၅

၇၆၈၆

၉၉.၇၅%

 

 

(ခ) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မိုးရာသီတွင် စိုက်ခင်းစခန်းနှင့် တောထိန်းစခန်းများအနီး စိုက်ပျိုးပြီးစီးခဲ့သည့် ဥသျှစ်၊ သီး၊ သန်း သစ်မျိုးများ၏ ဒီဇင်ဘာလ ရှင်သန်မှု အခြေအနေ

စဉ်

တိုင်း ဒေသ ကြီး

ဥသျှစ်

သီး

သန်း

စိုက် ပင်

ရှင်

သေ

ရှင်%

စိုက် ပင်

ရှင်

သေ

ရှင်%

စိုက်

ပင်

ရှင်

သေ

ရှင်%

စစ် ကိုင်း

၃၇၇

၃၂၅

၅၂

၈၆%

၂၉၀

၂၅၀

၄၀

၈၆%

၄၁၅

၃၅၀

၆၅

၈၄%

မ ကွေး

၂၇၅၁

၂၂၆၄

၄၈၇

၈၂%

၂၆၄၁

၂၁၇၆

၄၆၅

၈၂%

၂၈၇၇

၂၄၂၉

၄၄၈

၈၄%

မန္တ လေး

၅၂၄

၄၅၇

၆၇

၈၇%

၅၂၄

၄၆၅

၅၉

၈၉%

၅၂၄

၄၇၂

၅၂

၉၀%

စိမ်း/စိုပေါင်း

၃၆၅၂

၃၀၄၆

၆၀၆

၈၃%

၃၄၅၅

၂၈၉၁

၅၆၄

၈၄%

၃၈၁၆

၃၂၅၁

၅၆၅

၈၅%

 

(ဂ) ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မိုးရာသီတွင် စိုက်ပျိုးခဲ့သည့် စူပရင်း  ဘိုင်အိုတက်စ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ လှူဒါန်းထား ရှိသော Hybrid Acacia ပင်များ၏ ဒီဇ်ဘာလရှင်သန်မှုအခြေအနေ

စဉ်

တိုင်း ဒေသကြီး

မြို့နယ်

စိုက်ကွက်

စိုက်ပင်

ရှင်ပင်

သေပင်

ရှင်ပင်(%)

စစ် ကိုင်း

မုံရွာ၊ရွှေဘို

၁၈၅၀

၁၇၇၅

၆၀

၉၅.၉၅%

မ ကွေး

ပခုက္ကူ၊မြိုင်၊ ချောက်၊ရေနံချောင်း၊ မြို့သစ်၊မင်းဘူး

၁၇၅၀

၁၇၂၅

၂၅

၉၈.၅၇%

မန္တ လေး

သာစည်၊ညောင်ဦး၊ တောင်သာ၊မြစ်သား၊ တံတားဦး

၁၈၀၀

၁၇၆၃

၃၇

၉၇.၉၄%

 

စိမ်း/စိုပေါင်း

 

၁၅

၅၄၆၀

၅၂၆၃

၁၃၇

၉၇.၄၆%