၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်(၂၀၂၀ ခုနှစ်မိုးရာသီ)တွင် မြို့နယ်အလိုက်စိုက်ပျိုးမည့် အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်း များ လျာထားချက်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

တစ်အုပ် တစ်မ

အပင် ကြီး

ကွန်တို

တောထိန်း ကွက်လပ်ဖြည့်

စုစုပေါင်း

ရွှေဘို

-

-

-

-

-

ခင်ဦး

၆၀၀၀

-

-

-

၆၀၀၀

ဝက်လက်

၁၅၀၀

-

-

၄၀၀၀

၅၅၀၀

ကန့်ဘလူ

၂၀၀၀

-

-

၅၀၀၀

၇၀၀၀

ရေဉီး

-

-

-

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

တန့်ဆည်

-

-

-

၂၀၀၀

၂၀၀၀

ဒီပဲယင်း

၁၅၀၀

-

 

-

၁၅၀၀

ရွှေဘိုခရိုင်

၁၁၀၀၀

-

-

၂၁၀၀၀

၃၂၀၀၀

မုံရွာ

-

-

၂၀၀

-

၂၀၀

ချောင်းဦး

-

-

-

-

-

၁၀

ဘုတလင်

၁၀၀၀

-

-

-

၁၀၀၀

၁၁

အရာတော်

၁၀၀၀

၃၀၀

-

-

၁၃၀၀

မုံရွာခရိုင်

၂၀၀၀

၃၀၀

၂၀၀

-

၂၅၀၀

၁၂

ဆားလင်းကြီး

-

-

-

-

-

၁၃

ယင်းမာပင်

၁၀၀၀

-

-

၁၀၂၅

၂၀၂၅

၁၄

ပုလဲ

၁၀၀၀

-

-

၁၀၀၀

၂၀၀၀

ယင်းမာပင်ခရိုင်

၂၀၀၀

-

-

၂၀၂၅

၄၀၂၅

၁၅

စစ်ကိုင်း

၁၀၀၀

-

၂၀၀

၁၀၀၀

၂၂၀၀

၁၆

မြင်းမူ

၂၀၀၀

-           

-

-

၂၀၀၀

၁၇

မြောင်

၇၀၀၀

 ၂၀၀

၂၀၀

-

၇၄၀၀

 

စစ်ကိုင်းခရိုင်

၁၀၀၀၀

၂၀၀

၄၀၀

၁၀၀၀

၁၁၆၀၀

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

၂၅၀၀၀

၅၀၀

၆၀၀

၂၄၀၂၅

၅၀၁၂၅

 

 မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

တစ်အုပ် တစ်မ

ဖြည့်စွက်

ပင် ကြီး

ကွန်တို

တောထိန်း ကွက် လပ် ဖြည့်

စုစုပေါင်း

ပေါက်

၄၅၀၀

-

-

-

၅၀၀၀

၉၅၀၀

မြိုင်

၄၀၀၀

-

-

-

-

၄၀၀၀

ရေစကြို

၂၀၀၀

 

-

-

၇၀၀၀

၉၀၀၀

ပခုက္ကူ

၄၀၀၀

-

-

၂၂၅

-

၄၂၂၅

ဆိပ်ဖြူ

၂၀၀၀

-

-

-

၉၀၀၀

၁၁၀၀၀

ပခုက္ကူခရိုင်

၁၆၅၀၀

-

-

၂၂၅

၂၁၀၀၀

၃၇၇၂၅

ချောက်

၂၀၀၀

၁၃၀၀၀

၅၀၀

၁၅၀

၃၀၀၀

၁၈၆၅၀

ရေနံချောင်း

-

-

-

၄၀၀

-

၄၀၀

နတ်မောက်

-

-

-

-

၄၀၀၀

၄၀၀၀

မြို့သစ်

-

-

-

-

၄၀၀၀

၄၀၀၀

၁၀

တောင်တွင်းကြီး

-

-

-

-

၄၀၀၀

၄၀၀၀

၁၁

မကွေး

-

-

-

-

၄၀၀၀

၄၀၀၀

မကွေးခရိုင်

၂၀၀၀

၁၃၀၀၀

၅၀၀

၅၅၀

၁၉၀၀၀

၃၅၀၅၀

၁၂

စလင်း

၁၅၀၀

-

-

-

၄၅၀၀

၆၀၀၀

၁၃

ပွင့်ဖြူ

၁၅၀၀

-

-

-

၅၀၀၀

၆၅၀၀

၁၄

မင်းဘူး

၁၅၀၀

-

-

-

၅၀၀၀

၆၅၀၀

၁၅

ငဖဲ

၁၅၀၀

-

-

-

၂၀၀၀

၃၅၀၀

မင်းဘူးခရိုင်

၆၀၀၀

-

-

-

၁၆၅၀၀

၂၂၅၀၀

၁၆

မင်းလှ

၁၀၀၀

-

-

-

၅၅၀၀

၆၅၀၀

၁၇

ဆင်ပေါင်ဝဲ

၄၀၀၀

-

-

-

၃၀၀၀

၇၀၀၀

၁၈

အောင်လံ

-

-

-

-

-

-

၁၉

သရက်

၁၅၀၀

-

-

-

၅၀၀၀

၆၅၀၀

၂၀

မင်းတုန်း

၁၀၀၀

-

-

-

၃၇၇၅

၄၇၇၅

၂၁

ကံမ

၁၃၇၅

-

-

-

၃၀၀၀

၄၃၇၅

သရက်ခရိုင်

၈၈၇၅

-

-

-

၂၀၂၇၅

၂၉၁၅၀

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပေါင်း

၃၃၃၇၅

၁၃၀၀၀

၅၀၀

၇၇၅

၇၆၇၇၅

၁၂၄၄၂၅

 

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

တစ်အုပ် တစ်မ

ဖြည့် စွက်

အပင် ကြီး

ကွန်တို

တောထိန်း ကွက်လပ် ဖြည့်

စုစုပေါင်း

ကျောက်ဆည်

 ၃၀၀၀

-

-

-

၁၂၄၀၀

၁၅၄၀၀

မြစ်သား

၁၅၀၀

-

-

-

၉၀၀၀

၁၀၅၀၀

တံတားဦး

၆၀၀၀

-

-

-

-

၆၀၀၀

ကျောက်ဆည်ခရိုင်

၁၀၅၀၀

-

-

-

၂၁၄၀၀

၃၁၉၀၀

မြင်းခြံ

၅၆၂၅

-

-

-

-

၅၆၂၅

နွားထိုးကြီး

၃၀၀၀

-

-

-

-

၃၀၀၀

တောင်သာ

၄၀၀၀

-

-

-

-

၄၀၀၀

ငါန်းဇွန်

၅၆၂၅

-

-

-

-

၅၆၂၅

မြင်းခြံခရိုင်

၁၈၂၅၀

-

-

-

-

၁၈၂၅၀

ညောင်ဦး

၇၆၂၅

-

၅၀၀

၆၀၀

-

၈၇၂၅

ကျောက်ပန်းတောင်း

၁၁၇၅၀

-

-

-

-

၁၁၇၅၀

ညောင်ဦးခရိုင်

၁၉၃၇၅

-

၅၀၀

၆၀၀

-

၂၀၄၇၅

၁၀

မိတ္ထီလာ

၄၀၀၀

-

-

-

-

၄၀၀၀

၁၁

သာစည်

၈၀၀၀

-

-

-

-

၈၀၀၀

၁၂

ဝမ်းတွင်း

-

-

-

-

-

-

၁၃

မလှိုင်

-

-

-

-

-

-

မိတ္ထီလာခရိုင်

၁၂၀၀၀

-

-

-

-

၁၂၀၀၀

၁၄

ရမည်းသင်း

-

-

-

-

၄၀၀၀

၄၀၀၀

၁၅

ပျော်ဘွယ်

-

-

-

-

၅၀၀၀

၅၀၀၀

ရမည်းသင်းခရိုင်

-

-

-

-

၉၀၀၀

၉၀၀၀

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပေါင်း

၆၀၁၂၅

-

၅၀၀

၆၀၀

၃၀၄၀၀

၉၁၆၂၅

စိမ်း/စိုပေါင်း

၁၁၈၅၀၀

၁၃၀၀၀

၁၅၀၀

၁၉၇၅

၁၃၁၂၀၀

၂၆၆၁၇၅