၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ်(၂၀၂၀ခုနှစ်မိုးရာသီ)တွင် စိုက်ပျိုးမည့် အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်း များ၏ လျာထားချက် စာရင်းချုပ်

စဉ်

တိုင်း ဒေသကြီး

 

အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ပျိုးခြင်း

စုစုပေါင်း

တစ်အုပ်

တစ်မ
စိုက်ပျိုးခြင်း

ကွန်တို ဘောင်
စိုက်ပျိုး ခြင်း

ဖြည့် စွက်
စိုက်ပျိုးခြင်း

အပင်

ကြီးစိုက်ပျိုးခြင်း

သဘာဝတော ထိန်းဧရိယာ
ကွက်လပ်ဖြည့်
 စိုက်ပျိုးခြင်း

စစ်ကိုင်း

၂၅၀၀၀

၆၀၀

၅၀၀

-

၂၄၀၂၅

၅၀၁၂၅

မကွေး

၃၃၃၇၅

၇၇၅

၅၀၀

၁၃၀၀၀

၇၆၇၇၅

၁၂၄၄၂၅

မန္တလေး

၆၀၁၂၅

၆၀၀

၅၀၀

-

၃၀၄၀၀

၉၁၆၂၅

စိမ်း/စိုချုပ်

၁၁၈၅၀၀

၁၉၇၅

၁၅၀၀

၁၃၀၀၀

၁၃၁၂၀၀

၂၆၆၁၇၅