၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊(၂၀၁၄ ခုနှစ်မိုးရာသီ)တွင် ဆောင်ရွက်သည့် ထီးလှိုင်ကန်စိမ်း လန်းစို ပြည်ရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး)

နိုင်ငံတော်သမ္မတလမ်းညွှန်ချက်အရ ထီးလှိုင်ကန်စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးအတွက်  ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်(၂၀၁၄- ခုနှစ် မိုးရာသီ)တွင် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ(၂၅၃၄)ပင်၊ အပူပိုင်း ဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနတို့မှ (၄၆၄၀)ပင် စုစုပေါင်း(၇၁၇၄)ပင် စိုက်ပျိုးရန် လျာထားသည့်အနက် အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနမှ လမ်း ပိုင်း ဇုန်(၁)တွင် လမ်းဘေးဝဲယာ (၁၂၂၀)ပင်၊  တစ်အုပ်တစ်မ (၁၀၅၀)ပင် စုစုပေါင်း (၂၂၇၀)ပင် ၊ လမ်းပိုင်းဇုန်(၃)တွင် လမ်းဘေးဝဲယာ(၄၁၀)ပင်၊  တစ်အုပ်တစ်မ (၁၉၆၀) ပင် စုစုပေါင်း (၂၃၇၀)ပင် စိုက်ပျိုးရန်လျာထားရာ  အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လရှင်ပင်ရေတွက်ရာတွင် ရှင်ပင်(၄၄၃၀)ပင် ရာနှုန်း(၉၅.၅%) ရှင်သန်ခဲ့ပါသည်-

စဉ်

လုပ်ငန်းအကြောင်းအရာ

ရေ တွက်ပုံ

လျာ    ထား

ပြီးစီး

စိုက်ပျိုးခြင်း

ပင်

၄၆၄၀

၄၆၄၀

သေပင်ဖာထေးခြင်း

ပင်

၆၉၇

၆၉၇

ပေါင်းသင်ရှင်းလင်းခြင်း(ပ)ကြိမ်

ပင်

၄၆၄၀

၄၆၄၀

မြေသြဇာကျွေးခြင်း(ပ)ကြိမ်

ပင်

၄၆၄၀

၄၆၄၀