အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် စိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ငန်းများ (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ်

မြို့နယ်

စိုက်ခင်းအမျိုးအစား/ တည်နေရာ

စိုက်ပျိုးခြင်း(ပင်)

လျာထား

ရှင်ပင်

ဩဂုတ်

ရှင်ပင် (%)

 

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ

ကျောက်ဆည်

ကွက်လပ်ဖြည့်        (ရွှေသာလျောင်း တောင်)

၁၀၀၀

၉၃၃

၉၃.၃

ကျောက်ဆည်

ကွက်လပ်ဖြည့်      (မင်းမွေးတောင်)

၅၀၀

၄၇၄

၉၄.၈

ကျောက်ဆည်

လမ်းဘေးဝဲယာ(ရွှေသိမ်တော်)

၅၀၀

၄၆၈

၉၃.၆

 

 

 

စိုက်ပျိုး

ပင်

ရှင်ပင်

 

မြစ်သား

ကွက်လပ်ဖြည့် (ရွှေမင်းဝံတောင်)

၆၀၀

၅၄၁

၉၀.၂

 

ကျောက်ဆည်ခရိုင်ပေါင်း

၂၆၀၀

၂၄၁၆

၉၂.၉

တောင်သာ

ကွက်လပ်ဖြည့်            (တောင်သာတောင်)

၁၂၀၀၀

၁၀၈၄၈

၉၀.၄

မြင်းခြံ

ကွက်လပ်ဖြည့် (ကုက္ကဲတောင်)

၁၀၀၀

၉၇၇

၉၇.၇

နွားထိုးကြီး

တစ်အုပ်တစ်မCalliandra )

၆၀၀

-

 

 

မြင်းခြံခရိုင်ပေါင်း

၁၃၆၀၀

၁၁၈၂၅

၈၇.၀

ညောင်ဦး

တစ်အုပ်တစ်မ(Calliandra )

၆၀၀

၆၀၀

၁၀၀

ကျောက်ပန်း တောင်း

တစ်အုပ်တစ်မ(Calliandra )

၆၀၀

-

 

 

ညောင်ဦးခရိုင်ပေါင်း

၁၂၀၀

၆၀၀

၅၀.၀

 

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်း

၁၇၄၀၀

၁၄၈၄၁

၈၅.၃

 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ

ကျောက်ဆည်

ရွှေသာလျောင်း (တောင်ဘက်)

၁၀၀၀

၉၃၆

၉၃.၆

ကျောက်ဆည်

ရွှေသာလျောင်း (မြောက်ဘက်)

၁၀၀၀

၉၃၄

၉၃.၄

မြစ်သား

ရွေမင်းဝံ

၁၅၀၀

၁၂၈၂

၈၅.၅

တံတားဦး

တောင်တစ်လုံး တောင်

၂၀၀၀

၁၈၃၁

၉၁.၅

ညောင်ဦး

တုရင်တောင်စိမ်းလန်း စိုပြည်ရေး

၅၀၀၀

၄၅၆၉

၉၁.၄

ဝမ်းတွင်း

မယ်ညိုတောင်

၂၀၀၀

၂၀၀၀

၁၀၀

 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်း

၁၂၅၀၀

၁၁၅၅၂

၉၂.၄

 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ

ဝမ်းတွင်း

မယ်ညိုတောင်

၉၀၀၀

၈၈၁၆

 ၉၇.၉

တံတားဦး

တောင်တစ်လုံး(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၂၀၀၀

၁၈၇၃

၉၃.၆

တောင်သာ

တောင်သာတောင်  (ကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၀၀၀

၉၄၆

၉၄.၆

တောင်သာ

မြင်စိုင်းတောင် (ကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၀၀၀

၉၄၉

၉၄.၉

မြင်းခြံ

ကုက္ကဲတောင် (ကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၀၀၀

၉၈၄

၉၈.၄

ညောင်ဦး

မြေသင်းတွင်း    (သေပင်ဖာထေးခြင်း)

၇၀၀၀

၆၈၈၇

၉၈.၃

 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်း

၂၁၀၀၀

၂၀၄၅၅

၉၇.၄

 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ

ကျောက်ဆည်

ရွှေသားလျောင်း (ကွက်လပ်ဖြည့်)

၂၀၀၀

၁၇၈၈

၈၉.၄

မြစ်သား

ရွှေမင်းဝံတောင် (ကွက်လပ်ဖြည့်)

၂၀၀၀

၁၈၅၂

၉၂.၆

မြစ်သား

ရွှေမင်းဝံတောင်(ကွန်တိုဘောင်)

၁၂၅

၁၁၃

၉၀.၄

တံတားဦး

တောင်တစ်လုံး(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၂၀၀၀

၁၇၇၇

၈၈.၉

မြင်းခြံ

ကုက္ကဲတောင်ကာကွယ်တော

၂၀၀၀

၁၇၆၅

၈၈.၃

နွားထိုးကြီး

တောင်ဖီလာကြိုးဝိုင်း

၂၀၀၀

၁၇၄၉

၈၇.၅

တောင်သာ

တောင်သာတောင်

၂၀၀၀

၁၈၄၆

၉၂.၃

ညောင်ဦး

တုရင်တောင်

၃၀၀၀

၂၇၉၄

၉၃.၁

မိတ္ထီလာ

တောင်ဗြဲဇဲတောင် (ကွက်လပ်ဖြည့်)

၂၀၀၀

၁၇၉၀

၈၉.၅

၁၀

ဝမ်းတွင်း

မယ်ညိုတောင်ကြိုးဝိုင်း အကွက်အမှတ်(၈၊၉)

၉၀၀၀

၈၁၉၁

၉၁.၀

၁၁

သာစည်

အမှတ်(၂)ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်း

၈၈/၄မှ၉၀/၀ထိ

၃၀၀၀

၂၇၃၇

၉၁.၂

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်း

၂၉၁၂၅

၂၆၄၀၂

၉၀.၆